Lyderyst?s akademija

Šiemet Lyderyst?s akademiją baig? net keturiasdešimt moksleivi? iš šešiolikos Vilniaus mokykl?. Kasmet pačius aktyviausius Vilniaus moksleivius suburiančiai Lyderyst?s akademijai tai jau antra absolvent? laida.

?Norint tapti geru lyderiu nepakanka b?ti aktyviam, smalsiam ir protingam, reikia tam tikr? žini?, kurios paprastam moksleiviui ne visada yra pasiekiamos. Tod?l geriausius Vilniaus moksleivius kasmet nemokamai kviečiame prisijungti prie Lyderyst?s akademijos, kur jie turi galimybę gauti naujausi?, verting? žini?. Siekiame, kad j? pasis?mę jaunuoliai tapt? atsakingais lyderiais savo mokyklose, bendruomen?se ir tolesniame gyvenime“, ? kalb?jo Lyderyst?s akademijos vadov? Irma Liubertien?.

Lyderyst?s akademijos dalyviai visus metus lank? ?vairius teorinius ir praktinius užsi?mimus, kuriuos ved? kompetentingi VU Tarptautini? santyki? ir politikos moksl? instituto bei VU Tarptautinio verslo mokyklos d?stytojai, savo srities specialistai. Užsi?mimai vykdavo skirtingose abiej? aukšt?j? mokykl? auditorijose, taip projekto organizatoriai siek? dar vieno iš projekto tiksl? ? suartinti mokyklą su universitetu. Taip pat buvo organizuojamos specialios diskusijos šaliai aktualiomis temomis, ekskursijos ? s?kmingai veikiančias ?mones, bendroves.

?Šis projektas dar kartą patvirtino mano ?sitikinimą, jog norint s?kmingai žingsniuoti pasirinktu profesiniu bei asmeniniu keliu, b?tina tur?ti aiški? tiksl? ir j? siekti. Profesines svajones paversti realybe n?ra sud?tinga ? tam reikia tik didžiulio noro, ?vairi? žini? ir kompetencij?, taip pat suvokimo, kad mokymasis yra nenutr?kstantis procesas, kuris privalo tęstis netgi ir baigus mokyklą ar universitetą?, ? kalb?jo Lyderyst?s akademijos absolventas, Senvag?s vidurin?s mokyklos abiturientas Lukas Dubovičius. Jaunuolis prid?r?, kad projektas jam atv?r? platesn? langą ? pasaul?. Jis laim?jo 30 000 vert?s stipendiją jau nuo kit? met? studijuoti tarptautin? verslą Vilniaus universitete.

Vilniaus privati gimnazija kitam Lyderyst?s akademijos absolventui Aurimui Tamošaičiui skyr? 2 met? stipendiją mokslams.

Lyderyst?s akademiją organizuoja net penkios institucijos (Tarptautini? santyki? ir politikos moksl? institutas, Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla, Vilniaus privati gimnazija, LR švietimo ir mokslo ministerija ir Vilniaus miesto savivaldyb?).

Didelę iniciatyvą prie projekto organizavimo prisid?ti kasmet rodo baigę Lyderyst?s akademiją moksleiviai, kai kurie jau tapę studentais.

Ruden? Lyderyst?s akademija v?l pakvies Vilniaus moksleivius dalyvauti šiame unikaliame projekte. ? Lyderyst?s akademiją priimami moksleiviai remiantis Vilniaus privačios gimnazijos tikslais bei kriterijais ? ugdyti laisvą, sprendimus priimti gebant? žmog?, turint? žini? ir mokant? jas pritaikyti, nebijant? išš?ki? ir protingai planuojant? savo laiką.