?WikiLeaks? ? pasaulio sąžin??

Senokai neteko matyti tokio sujudimo pasaulyje kaip šiomis dienomis, kuomet amerikieči? diplomatijos apdergti apatiniai buvo viešai iškabinti parodant, koks diplomat? interes? racionas ir kokie rezultatai gaunami suvirškinus viską, kas išgirsta, pamatyta arba susigalvota.

Dabar mes jau žinome, kad Putinas su Medvedevu primena Betmeną ir Robiną, Turkijos prezidentas d?l šventos ramyb?s nesipyksta su Al-Qaeda. Na, o kol visa tai vyksta, Saudo Arabijos princai, patraukdami žolyt?s ir užsigerdami vietin?s naminuk?s, už uždar? dur? atlieka kandidači? ? princeses grupinę atranką.

Be abejo, ?domu. Tik štai niekaip negaliu suprasti, kur sensacijos. Tie, kas skait? jau išslaptintą V. Čerčilio (W. Churchill) dienorašči? dal?, randa ten ne tik Betmeną su Robinu, bet ir kai ką žymiai ?riebesnio?. Tie, kas domisi autoritariniais ir totalitariniais režimais, puikiai supranta, kad režim? elitas gyvena visiškai pagal kitas moral?s normas nei j? fanatišk? avin? banda paverstos tautos.

Toli ieškotis pavyzdžio nereikia ? užtenka prisiminti tarybin?s nomenklat?ros sukurtą pasaul?l?, kuris buvo apr?pintas viskuo: nuo gurmaniško ?desio iki dideli? juod? mašin?. Tame pasaul?lyje buvo apgyvendintos sekretor?s, medicinos sesel?s, bufetinink?s ir kit? profesij? moteriškosios lyties atstov?s, kurios tikrai gal?t? nukonkuruoti dabartines Saudo Arabijos ?princeses?.

Lietuvos atveju viskas dar paprasčiau. Pavyzdžiui, paaišk?jo, kad Anušauskas (atseit?) spaud? Grybauskaitę atlikti amerikiečiams palank? veiksmą. Atsiverčiu žinomo portalo komentarus ir skaitau: ?Jankiai seniai dulkina lietuvius, kaip nori?. Tuo tarpu valdžia pateikia alternatyvią versiją: ?JAV yra strateginis Lietuvos partneris?. Kaip matote, bendra nuomon? panaši, skiriasi tik formuluot?s, tad skaityti gana nuobodu. Suprasčiau, jei ?WikiLeaks? paskelbt? Pakso nuvertimo metu rašytus dokumentus. Čia jau b?t? ?bomba?.

Beveik Holivudo stiliumi besirutuliojanti ?WikiLeaks? istorija kai kam jau tapo priežastimi skelbti, kad pasaulyje atsirado ?elektronin? sąžin??. Beveik patik?čiau, kad taip ir yra, tačiau… Kad bet kokie tarnybinio naudojimo dokumentai (šiuo atveju kalbame apie dokumentus su žyme ?tarnybiniam naudojimui?, kuri? nereikt? painioti su slaptais dokumentais, pažym?tais ?secret? ir ?top secret?) atsidurt? viešumoje, juos pirmiausia kažkas turi pavogti. Kad kažkas juos pavogt?, reikia, kad tas kažkas tur?t? svarią priežast? tai padaryti. B?t? nuostabu, jei tą darbą atlikt? revoliucingai nusiteikę programišiai, kuriems r?p?t? ?kąsti nekenčiamai sistemai arba ją net sugriauti. Taip, beje, atsitiko Latvijoje, kuomet vienas žmogus tapo viso šalies elito galvos skausmu. ?WikiLeaks? atveju vis d?lto taip n?ra, nes mes turime reikal? su dokument? ?nutekinimu?.

Kažkod?l sunku patik?ti, kad diplomatin?je tarnyboje, nesvarbu ? JAV ar Madagaskaro, gali užsiveisti koks revoliucionierius. Kad atsidurtum bet kokioje rimtesn?je pozicijoje, reikia b?ti išskirtiniu ciniku ir veidmainiu. Kai kas sako, kad ciniškiausios valstyb?s strukt?ros yra teis?saugos. Nieko panašaus ? daugmaž demokratiškoje valstyb?je teis?sauga dar turi ?statymais apibr?žtas ribas ir kartais net gali apriboti valdžioje esančios politin?s grupuot?s veiksmus. Tuo tarpu diplomatin?s tarnybos visais laikais atstovavo vien valdančiojo klano interesams. Pasikeitus karaliui, prezidentui ar generaliniam sekretoriui, valdantysis klanas ir diplomatija turi persiorientuoti ? naująj? vadovą. Tod?l man ir ?domu, kokiu tikslu buvo perduotas šitas ne visai svarbi?, nors kartais ir skandalingai atrodanči? dokument? masyvas.

Akivaizdu, kad kiekvieno m?s? pareiga (ją kildinčiau iš teisingumo supratimo) visomis priemon?mis palaikyti ?WikiLeaks? projektą. Bet tuo pat metu pabandykime suprasti, kokias pamokas galime gauti iš to, kas vyksta. Vis? pirma eilin? kartą ?sitikinome, kad esame ?mes? ir yra ?jie?, kurie žino daugiau ir elgiasi taip, kaip mums nepataria. Antra, pats laikas paklausti, ar diplomat? veikloje n?ra pernelyg daug slaptumo, ar tokia viduramžiškojo stiliaus diplomatija apskritai vis dar reikalinga. Trečia pamoka ? grynai praktin?. Pateko ? rankas bet koks dokumentas ? skelbk nedvejodamas, nes jo kai kam gali prireikti.

Vadinti juos pasaulio ?elektronine sąžine? kiek per anksti. Palaukime, kas bus toliau.

Vitalijus Balkus