A†A Prel. Kazimieras Dobrovolskis (1911-1936-2016)

Šeštadienį, liepos 9 d., eidamas šimtas penktuosius metus, Romoje mirė prel. Kazimieras Dobrovolskis, prieš mėnesį paminėjęs kunigystės šventimų aštuoniasdešimtąsias metines.

Prelatas Kazimieras Dobrovolskis gimė 1911 metų gruodžio 16 dieną Varnabūdėje, Marijampolės apskrityje.

dobrovolskisBaigė Vilkaviškio kunigų seminariją ir 1936 metų birželio 11 dieną buvo įšventintas kunigu.

Keletą metų darbavosi Kudirkos Naumiesčio parapijoje. 1944 metais, į Lietuvą artinantis sovietinei armijai, pasitraukė į Vokietiją.

1950 metais persikėlė į Italijos sostinę Romą. Studijavo Popiežiškajame Laterano universitete, kuriame apsigynė bažnytinės teisės licenciato laipsnį.

1954 metais buvo paskirtas Popiežiškosios Lietuvių Šv. Kazimiero kolegijos vicerektoriumi. Šias pareigas ėjo iki 2003 metų.

Tuo pat metu daugelį metų buvo Šv. Kazimiero kolegijos ūkio Tivolyje administratorius, kur rūpinosi lietuvių kunigų formavimu vasaros atostogų laikotarpiais.

Ilgus metus, iki 2007-ųjų, darbavosi pastoracijoje keliose Tivolio vyskupijos parapijose. Rūpinosi Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo parapijos steigimu ir bažnyčios statymu Villa Adriana vietovėje. 

1986 metais Kazimierui Dobrovolskiui buvo suteiktas Garbės Prelato vardas.

Nuo 2000 metų iki mirties nuolat rezidavo Popiežiškojoje Lietuvių Šv. Kazimiero kolegijoje.

2016 metų birželio 6 dieną, dalyvaujant Kunigų Kongregacijos Prefektui Kardinolui Beniamino Stella bei Vilkaviškio Vyskupui Rimantui Norvilai, Šv. Kazimiero kolegijoje buvo iškilmingai paminėtos Prelato Kazimiero kunigystės šventimų 80-osios metinės.

2016 metų liepos 9 dieną Prelatas Kazimieras Dobrovolskis iškeliavo pas Viešpatį.

Antradienį, liepos 12 dieną, numatomos Prelato Kazimiero Dobrovolskio laidotuvių šv. Mišios ir palydėjimas į lietuvių koplyčią Campo Verano kapinėse.

Šv. Kazimiero kolegijos bendruomenė nuoširdžiai dėkoja Viešpačiui už ilgametę Prelato Kazimiero Dobrovolskio tarnystę, širdingumą, dėmesį ir atsidavusį tikėjimo liudijimą. Prisikėlimo Viešpats tepriima Prelatą Kazimierą į Tėvo namus, suteikdamas jam amžinąją šviesą ir ramybę.

Popiežiškoji Lietuvių Šv. Kazimiero kolegija