Apie stebuklo ?rodymą

Pagal Katalik? Bažnyčioje galiojančią skelbimo palaimintaisiais ir šventaisiais tvarką, išpažin?jo (ne kankinio) skelbimui palaimintuoju keliamos dvi pagrindin?s sąlygos. Pirma – reikalaujama, kad beatifikacijos bylos metu b?t? ?rodyta, jog kandidatas ? palaimintuosius savo gyvenime herojišku laipsniu praktikavo evangelines dorybes. Antra, jau po to, kai herojiškas dorybingumas ?rodytas, reikalaujama ?rodyti kandidato ? palaimintuosius užtarimu ?vykus? stebuklą.

Šiuos du reikalavimus teko ?vykdyti ir popiežiaus Jono Pauliaus II beatifikacijos byloje. Pirmoji iš dviej? keliam? sąlyg? buvo patenkinta 2009 m. gruodžio 19-ąją. Tą dieną buvo paskelbtas popiežiaus Benedikto XVI autorizuotas Švent?j? skelbimo kongregacijos dekretas, patvirtinantis, kad Jonas Paulius II savo gyvenimu herojiškai liudijo evangelines dorybes arba, paprasčiau tariant ? tikrai šventai gyveno.

Tą pačią dieną taip pat beatifikacijos byla per?jo ? baigiamąj? ? stebuklo ?rodymo etapą. Apie stebuklo ?rodymą Jono Pauliaus II šventumo tyr?jai prad?jo galvoti nuo pat beatifikacijos bylos pradžios ? tai yra nuo pat 2005 m. vasaros, kuomet popiežius Benediktas XVI, konstatuodamas plačiai sklindant? savo pirmtako šventumo garsą, išimties tvarka leido prad?ti beatifikacijos bylą, nelaukiant, kad praeit? paprastai privalomi penkeri metai nuo kandidato ? palaimintuosius mirties. Bylos postulatorius ir jo bendradarbiai Jono Pauliaus II bylai parinko pranc?z?s vienuol?s ? sesers Marie Simon-Pierre atvej?. Ji, prašant Jono Pauliaus II užtarimo, pagijo iš Parkinsono ligos, kuria sirgo ir nuo kurios mir? b?simas palaimintasis.

Parkinsono liga pranc?zei vienuolei seseriai Marie Simon-Pierre Normand buvo diagnozuota 2001 m. Iš pradži? liga vyst?si palyginti l?tai, tačiau 2004 m. pa?m?jo, ir sesuo Marie Simon-Pierre prad?jo prarasti savarankiškumą, vis sunkiau jai buvo komunikuoti. Tuo pat metu visas pasaulis mat? kenčiant? Joną Pauli? II. Taip pat sesers Marie Simon-Pierre bendruomen?s seserys gaud? žinias apie Šventojo T?vo sveikatos b?klę. O kai jo mirties vakarą ? 2005 m. balandžio 2-ąją Pranc?zijos katalik? televizijos kanalas KTO tiesiogiai transliavo Rožinio maldą iš Šv. Petro aikšt?s, visa seser? bendruomen? susib?rusi prie televizoriaus irgi kartu kalb?jo Rožin?. Tą vakarą kartu meld?si ir ligos iškankinta sesuo Marie Simon-Pierre.

Mirus Šventajam T?vui, sesers Marie Simon-Pierre bendruomen?s seserys, taip pat kitos seser? bendruomen?s Pranc?zijoje ir Afrikoje prad?jo maldos vaj? už savo sergančią seser?. Visos vienuol?s kasdien praš? Jono Pauliaus II užtarimo Parkinsono ligos sukaustytai seseriai Marie Simon-Pierre. Ir lygiai po dviej? m?nesi? nuo Jono Pauliaus II mirties ?vyko stebuklas.

Tą vakarą, 2005 m. birželio 2 d., apie 21.30 ? 21.45 val., tai yra Jono Pauliaus II mirties valandą, sesuo Marie Simon-Pierre staiga atgavo j?gas, liov?si nevalingi traukuliai ir rank? dreb?jimas. Ji pa?m? plunksną ir ?sitikino, kad v?l sugeba rašyti. Anksti rytą ji nu?jo ? vienuolyno koplyčią ir jau suprasdama, kad ?vyko stebuklas, ilgai meld?si ir d?kojo. Netrukus buvo atlikti tyrimai ir nustatyta, kad liga nepaaiškinamai staiga pasitrauk?.

Kai sesers Marie Simon-Pierre atvejis buvo ?trauktas ? Jono Pauliaus II beatifikacijos bylą, dar kelis kartus buvo atlikti kruopšt?s medicininiai tyrimai, ?skaitant ir psichiatrinę ekspertizę. Galiausiai Švent?j? skelbimo kongregacijos medicinos komisija pra?jusi? 2010 m. spalio 21 d. konstatavo, kad pranc?z?s vienuol?s pasveikimas buvo staigus, ilgalaikis ir nepaaiškinamas. T? pači? met? gruodžio 14 d. Kongregacijos teolog? komisija paskelb? išvadą, jog galima š? atvej? laikyti stebuklingu pagijimu. Galiausiai jau ši? met? sausio 11 d. Švent?j? skelbimo kongregacijai priklausantys kardinolai ir vyskupai pritar? stebuklą patvirtinančio dekreto skelbimui, o po trij? dien? ? sausio 14-ąją ? dekretą autorizavo ir popiežius Benediktas XVI. Tą pačią dieną buvo pranešta, kad popiežius Jonas Paulius II palaimintuoju bus skelbiamas ši? met? geguž?s 1-ąją, Atvelykio sekmadien?, Dievo Gailestingumo švent?s dieną. Beatifikacijos iškilm?se dalyvaus ir Jono Pauliaus II užtarimu visiškai pasveikusi sesuo Marie Simon-Pierre Normand.

Vatikano radijas (jm)