Belaukiant arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos

Kviečiame visus jungtis į bendrą

Maldos noveną (devyndienį) belaukiant arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos

 

Birželio 16-24 d.

 

matulionis-mIš Evangelijos pagal Matą:                                                                            (Mt 5, 1-12)

 Jėzus mokė:  „Palaiminti turintys vargdienio dvasią: jų yra dangaus karalystė.

 Palaiminti liūdintys: jie bus paguosti.

 Palaiminti romieji: jie paveldės žemę.

 Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo: jie bus pasotinti.

 Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo.

 Palaiminti tyraširdžiai: jie regės Dievą.

 Palaiminti taikdariai: jie bus vadinami Dievo vaikais.

 Palaiminti persekiojami dėl teisumo: jų yra dangaus karalystė.

 Palaiminti jūs, kai dėl manęs jus niekina ir persekioja bei meluodami visaip šmeižia. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje.

 

Trumpas mąstymas:

 Kardinolas Vincentas Sladkevičius apie Garbingąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį liudijo: ”Ir jo asmenyje, ir jo žodžiuose visuomet pajutome mes Kristaus Evangelijos Kalno pamokslo palaiminimų dvasią. <…> Ir taip visi palaiminimai pilni gerumo ir meilės savyje buvo įkūnyti jo asmeny.”

 

Malda:

 Visagalis, Gailestingasis Dieve, dėkojame už Garbingojo Tavo tarno arkivyskupo Teofiliaus ganytojiškąją veiklą, misionierišką liepsnelę ir didvyrišką kankinystę. Padėk mums atviromis širdimis priimti šias didžias dovanas ir meldžiame, kad artėjanti jo paskelbimo palaimintuoju šventė suteiktų gausius Šventosios Dvasios malonių vaisius mūsų Tėvynei ir visai Bažnyčiai. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

 

Malda į Šventąją Dvasią:

 Ateik, Šventoji išminties Dvasia, atverk mūsų sieloms dangaus paslaptis, jų begalinę didybę, galingumą ir grožį. Mokyk mus mylėti Tave labiau už visus žemės turtus, džiaugsmus ir malonumus.

Ateik, palaimintoji supratimo Dvasia, apšviesk mūsų mintis, kad teisingai suprastume gilias Apreiškimo tiesas ir, žemės gyvenimui pasibaigus, būtume verti gėrėtis nuostabiąja Švenčiausiosios Trejybės vienybe.

Ateik, Šventoji patarimo Dvasia, vesk ir saugok mus, kad visuomet vykdytume Tavo valią. Patrauk mūsų širdis, nukreipk nuo blogo, vesk mus tiesiu įsakymų keliu į amžinybę, be kurios niekur savo laimės nesurasime.

Ateik, Šventoji tvirtumo Dvasia, sutvirtink mūsų sielas kiekviename sunkume ir priešingume, stiprink kiekvieną gerą mūsų pastangą. Sustiprink silpnas mūsų jėgas, suteik drąsos kovoje su kliūtimis, siekiant tobulumo, kad nebūtume atskirti nuo Tavęs, mūsų Dievo, nuo paties didžiausio Gėrio ir Grožio.

Ateik, Šventoji žinojimo Dvasia, kad suprastume dangaus Tėvo valią. Parodyk pasaulio niekingumą ir padėk, kad viskuo naudotumės vien Dievo garbei ir savo išganymui, kad pro viską matytume ir Tavo atpildą amžinybėje.

Ateik, Šventoji maldingumo Dvasia, užvaldyk mūsų širdis, palenk jas tikėti Tavo meile, kad visa širdimi ieškotume Tavęs ir rastume Tave, savo tikrąjį džiaugsmą.

Ateik, Šventoji Dievo pagarbos ir baimės Dvasia, perimk visą mūsų būtybę, kad visuomet turėtume prieš akis Tavo teismą ir vengtume visko, kas Tave įžeidžia, – kad taptume verti pasirodyti Tavo dieviškosios didybės akivaizdoje ir dalyvauti Tavo begalinėje laimėje.