Mane traukė pasaulis

Tokijas, Niujorkas, Berlynas – pasaulio metropolijos, didžiausi miestai, verslo ir kultūros centrai, atrodo, paprastam Punsko žmogeliui – nepasiekiami. Tačiau jei turėtume tokią svajonę ir labai norėtume ją įgyvendinti – tai būtų visai realu. Vienų svajonės mažos ir paprastos, kitų – su užmoju, tiesiog egzotiškos. „Mane traukė pasaulis“, – besišypsodama sako mano pašnekovė. Čia ir slypi …

„Poezijos pavasaris“ lyg Žolinės atlaidai

Gegužės 18 d. Nacionalinėje dailės galerijoje (Konstitucijos pr. 22, Vilnius) vyko penkiasdešimtojo tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris“ atidarymas. „Poezijos pavasaris“ Punsko ir Seinų krašte prasidės gegužės 21 dieną. *** Kitados poezijos festivalis buvo reikalingas tūkstančiams, dešimčiai tūkstančių žmonių. Šiandien jis yra įdomus keliolikai, keliasdešimčiai, kai kur – keliems šimtams. Su­ma­žė­jo „Poezijos pavasario“ lankytojų. Anais laikais daugelis …

V. Sinica. Nuolaidų Varšuvai šalininkų argumentai yra melas

Prirašyta kalnai skirtingų argumentų, kodėl Lietuva negali ir neturi leisti Lietuvos piliečių pasuose vardų ir pavardžių rašyti nevalstybine kalba. Tokio leidimo šalininkai nesidrovėdami konstatuoja, kad „lenkų reikalavimai yra visiškai pagrįsti ir normalūs“. Prasmingiau pažvelgti į nelietuviškų asmenvardžių pasuose klausimą iš kitos pusės ir atsakyti į pagrindinius (dažniausiai pasitelkiamus) tokios nuolaidos Varšuvai šalininkų argumentus. Pirma, teiginys, …

Velykinė paroda Punske

Š. m. balandžio 27 dieną Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos būstinėje vyko Velykinės parodos atidarymas. Renginio metu buvo paskelbti konkurso rezultatai, įteikti diplomai, demonstruota margučių marginimas ir skutinėjimas, verbų rišimas. Šventę vainikavo meno programa. Apie parodą kalba LLEKD vicepirmininkė Nastutė Sidarienė bei Marijampolės kultūros centro atstovė Onutė Surdokienė. Oraciją sako Julius Senda iš Kreivėnų. Koncertuoja …

Paskutinis skambutis Punsko licėjuje

Š. m. balandžio 25-ąją Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjaus abiturientams nuskambėjo paskutinis skambutis. Jiems, jų tėvams, draugams ir mokytojams tai buvo neeilinė šventė. Su abiturientais atsisveikino mokyklos direktorė Irena Marcinkevičienė, auklėtojos Darija Vyšniauskienė ir Danguolė Kuosaitė, krepšininkių ir krepšininkų treneriai Gražina Bliūdžiuvienė ir Jonas Vydra, choro „Pašešupiai“ vadovas Jonas Pavilonis ir kt. Šventei baigiantis jaunimas …

A. Makauskas. Nykstantys Seinų lietuviškumo pėdsakai

Jei­gu Lie­tu­vos val­džios ins­ti­tu­ci­jos lai­kys Len­ki­jos lie­tu­vių or­ga­ni­za­ci­jas svar­biomis par­tne­rėmis, ta­da jas gerbs ir Len­ki­ja, įsi­ti­ki­nęs Sei­nų lie­tu­viš­kos „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los va­do­vas Al­gir­das Vai­ce­kaus­kas. Jo tei­gi­mu, ne­pai­sant Len­ki­jo­je ga­lio­jan­čio Tau­ti­nių ma­žu­mų įsta­ty­mo, lie­tu­vių gy­ve­ni­mas šio­je ša­ly­je yra su­dė­tin­gas. Apie Sei­nų kraš­to lie­tu­vių pa­dė­tį ir prob­le­mas – por­ta­lo lzi­nios.lt in­ter­viu su Len­ki­jos lie­tu­vių drau­gi­jos (LLD) pir­mi­nin­ku, Sei­nų …

J. Vainai atminti. „Pirmiau mesk, paskui rasi“

Balandžio 1 d.  sukako treji metai, kai į Anapilį išėjo Punsko krašto šviesuolis, mokytojas ir etnografas, Jono Basanavičiaus premijos laureatas Juozas Vaina.  Sudėtinga aprėpti vieno žmogaus gyvenimą. Dar sunkiau – kai tai yra mūsų krašto šviesuolio Juozo Vainos gyvenimas. Kiekvienas Jį matė savaip, kiekvienas kita apie Jį galėtų papasakoti ir kiekvieno prisiminimai būtų savotiškai įdomūs. „Pirmiau …

Branginkime savo žemę

Kovo 20 d. – Pasaulinė Žemės diena. Žemės pardavimas užsieniečiams kelia Lietuvos visuomenėje daug aistrų. Įsidėmėtina, kad šis klausimas buvo ne mažiau aktualus ir prieš daugiau kaip šimtą metų. Kviečiame pasiskaityti, ką apie žemės pardavimą užsieniečiams rašė Seinuose leidžiamas „Šaltinis“. *** Žemelės motynėlės lietuviai nebrangina, tai labai negera – kalbėjo senas Budrys susirinkusiems pas jį nedėlios …

Afrikinis kiaulių maras pasiekė Lietuvą ir Lenkiją

Virusai ir bakterijos – vienas didžiausių mūsų civilizacijos pavojų. Nors šiuolaikinė medicina labai pažengusi kovodama su ligomis, turi veiksmingų priemonių joms gydyti, tačiau daugelis jų vis dar kelia nerimą ir baimę. Mat kai kurių kenksmingų mikroorganizmų neįmanoma sunaikinti, juolab kad jie nuolatos keičiasi ir veikia staigiai. Tokiems virusams ar bakterijoms neįmanoma užkirsti kelio – jų …

B. Daškevičiaus baudą sumokės Lenkijos lietuviai?

Seinuose veikiantis Vysk. A. Baranausko fondas pranešė, kad Palenkės vaivadijos savivaldos kolegijai Balstogėje apskundė Seinų miesto burmistro J. S. Kap š. m. sausio 16 d. sprendimą neatleisti fondo nuo nekilnojamojo turto mokesčio, kuris už 2013 m. kartu su mokesčiu už mokyklinį autobusiuką siekia daugiau kaip 35.000 zlotų. Pasak fondo vadovų, Seinų miesto burmistro sprendimas nukreiptas …

Zigmas Zinkevičius. Lenkiškai kalbantys lietuviai

 Juos vadiname įvairiai: tiesiog lenkais, Lietuvos lenkais, etniniais lenkais, Vilnijos autochtonais ir dar kitaip. Iš tikrųjų tai yra lenkiškai kalbantys lietuviai. Tokiais jie tapo čia pat, Lietuvoje. Nėra atsikėlę iš Lenkijos, nors anksčiau jų ideologai būtent taip ir aiškindavo. Kūrė teorijas apie masinę lenkų kolonizaciją Lietuvoje (iš tikrųjų tokios niekuomet nebuvo), apie kilmę iš belaisvių, …

Studijos plius neakademinis laikas lygu – įspūdingo gyvenimo laikotarpio pasiekimo lygtis

Kai buvau jauna… Tfu! Ką aš čia nusišneku, lyg man būtų penkiasdešimt! Pradėsiu kitaip. Kai buvau gimnazijos mokinė, na, arba – kai buvau licėjaus moksleivė (gimnazijoje turbūt negalvojau apie studijas, menkas buvo protelis, o ir vėjai galvoj, todėl studijos atrodė kaip tolimas laukas), studijos siejosi su kažkokiu pūstų ir paraudusių akių padaru, kuris sakydavo: „Oi, …