Apie Užgavėnes

Jonas Ivoška pasakoja:  Su Pelanų dzienu prasideda gavėnia, o gavėnion nevalgėm mėsos tračadieniais, penktadieniais ir šaštadieniais. Bulvinių dalykų daug valgyta, kap balcyci bulviniai kleckai, bandukės, prėskucai, bandos, boba, blynai, kukuliai. Užsigavėc seniau raikėj būtinai, kad labiau išlaikyc pasnykų per cielų gavėnių. Kap jaunas buvau, tai jaunimu visadu rūpėj, kad cik susiveic, sykiu visiem, krūvon, tai …

Ot tai bėgo pro pirštus!

Vakar šventėm Riebų kecvirtadienį. Nor man tas žodzis „šventėm“ nelabai per liežuvį peraina. Gal todia, kad man asmeniškai tai jokia šventė. Ot tokia dziena, kadu žmonės prisperka spūrgų, nor turėtau rašyc „pončkų“, ba kap sakydavo pas mus – duodu rankų atkirsc, kad mažum vienas mūsiškių procentas vartoja žodzį „spūrga“, o visi kici (kap ir aš) …

Jurgita Stankauskaitė. Šaltyšus ir penimis

Šita savaitė mūs krašti baisiai svarbi. Prasdėjo šaltyšų rinkimai, katriej truks net iki 22 vasaro. Ščyrai pasakysiu, nigdi nekreipiau dėmesio, kiek savaitių kaimuose trunka arzalynas. Kap suveis gaspadorai, kap pradės politikuoc! Gerai, kad bent nesuspeša kap gaidzai. Nor prie bonkos visap būna, alia ne visur, ba mėluosiu, jaigu sakysiu, kad kiekvienam kaimi rinkimai pasbaigia balium. …

Šv. Agotos duona. Pasakoja Genutė Degutytė-Vaičiulienė

Apie Punsko krašto tradicijas, religines bei šeimos šventes pasakoja Genutė Degutytė-Vaičiulienė, gimusi 1932 m. Vaičiuliškių kaime. Kiekvienų metų vasario 5 d. yra švenčiama šv. Agotos diena. Nuo senovės bažnyčioje buvo šventinama šv. Agotos duona, kurią žmonės parsinešdavo namo. Agotos duonos žmonės vežiojosi mašinose, laikydavo namuose, kad ji apsaugotų nuo nelaimių, gaisrų ir ligų. Įsidėdavo jos …

Jurgita Stankauskaitė. Prikepiau visų bliūdų

Nebūna jumiem tep, kad baisiai kažko užsimanot ir nieko negalit daryc, kol negaunat to, ko norit? Man tep būna nebent su saldumynais, ba šnekanc apė, kap tai pas mus pasakytų, normalų maistų, nejaudzina joki kukuliai ar picukės. Dėl tokių čakuliado antpuolių, atrodo, galėtau kocbi pėsca in Pūnckų nuveic. Aišku, perdedu. Nėra namie saldumyno, tai nėra. …

Džiaukimės žiema

Dažnam žmogui ilgi žiemos vakarai nusibosta, užpuola liūdesys ir depresija, nes ne visada atsiranda užsiėmimų. Nors sausio antrojoje pusėje paspaudė šaltis (iki 15 laipsnių), bet saulė vis skaistesnė. Po praėjusių niūrių gruodžio dienų ji vis arčiau, kviečia išeiti laukan iš šilto būsto, pasivaikščioti, pasiimti rogutes, slides ar pačiūžas. Nelabai didelis susidomėjimas snieguota aplinka ir šaltu …

Jurgita Stankauskaitė. Namai ne Ikea

Šitokias straipsnio pavadzinimas mano sąsiuvinin guli jau baisiai seniai. Pac tekstas nelipo. Ilgai ruošausi ca kų parašyc, cik niekap iš galvos žodzai nėjo. Niekap padlų nenusduodavo raštu paversc. Bandzymų buvo kelis rozus, alė kad vis ištryndavau, kų parašydavau, ir tep likdavo tuščas lapas. Komputerin. Neacimenu, kadu kų rašus, kap tus sakė, normaliais sakiniais tušiniu an …

Žiemos seniau

Sausis šiemet su speigu ir žema temperatūra, siekiančia net 20 laipsnių. „Seniai tep nebuvo, – sako vyresni žmonės. – Gerai, kad sniego ne per daug, alia kap šalcis yr, tai laikosi vis storėjancis ladas, nenuslaidza sniegas. O kap sniego yra, tai net rodos, kad ne tokias baisus ir šitas šalcis. Gi sniegas apsaugos mūs kvietkucų, …

Ar kažkas pasdarė?

„Kodėl visi skuba atšvęst šventes prieš šventes? Juk būdavo antra ir trečia Kalėdų diena, Velykos ir Atvelykis. Kas pasidarė, kad dabar šventės diena žymi ne šventės pradžią, o veikiau pabaigą? Gal kas žinot?“ – tokias klausimas buvo užduotas anų savaitį po mano paskuciniu straipsniu. Baisiai man knietėjo rasc atsakymų, ba ne cik komentuotojui įdomu, alė ir …

Jurgita Stankauskaitė. Kap ruošcis?

Apė kų man šitų sykį ainasi? Kiba nujaucat. An nosies gruodzis. Adventas. Suprantat. No gerų dzviejų (jai ne trijų) savaitių televizorun pila apė Kalėdas. Daugiausia cik apė gražausias ir brangiausias dovanas ar kvaršina galvas eglutių bombkutėm. Tuoj, žūrėk, išaina kokias išmaliavotas vaikucis ir kad acisės prie pasakiškai nuciesto Kūcų stalo, pasims in rankutį krištolinį sciklinį …