Paulius Birgelis. Rinkimų kova 1926 m. Lietuvos spaudoje: partijos mėtėsi kaltinimais net bedievyste ir terorizmu

Esame įpratę manyti, kad agresyvios rinkiminės kampanijos, kuomet politikai siekia ne parodyti savo pranašumus, bet pažeminti priešininką – šiuolaikinio pasaulio produktas. Tai nėra tiesa. Ne ką mažiau puolamojo pobūdžio kampanijų būta tarpukario Lietuvoje. Žiūrint iš dabarties perspektyvų, tų istorinių žmonių elgsena kai kada net lenkia tai, ką dabar esame įpratę stebėti įvairiausių kandidatų pasisakymuose. Iš …

Paulius Birgelis. Dvigubos pilietybės idėjos istorija tarpukariu: kaip Pranas Lubinas sukėlė skandalą?

Pagal Lietuvos Konstituciją, pilietybė ir jos tinkamas įteisinimas suprantamas kaip pamatinis valstybės saugumo garantas. Tai ištikimybės šaliai rodiklis, suteikiantis ne vien privilegijas, bet ir nuolatines pareigas. Lietuvoje dabar vyksta diskusijos dėl dvigubos pilietybės išlaikymo. Naujų minčių svarstymams galėtų suteikti žvilgsnius į tai, kaip dvigubos pilietybės problema buvo sprendžiama tarpukario Lietuvoje. Pradinio laikotarpio gynybinė pozicija 1918 m. …

„Tegu nepatirs laimės tas, kas išdrįs pakeisti nors vieną mano žodį!“

Šie Vaižgantui Seinų vyskupo Antano Baranausko ištarti žodžiai giliai pasiliko mūsų tautos kolektyvinėje atmintyje. Jie daug ką gali pasakyti apie patį jų autorių. A. Baranauskui valdant Seinų vyskupiją (lietuvių spauda buvo uždrausta) sunku būdavo su lietuviškomis maldaknygėmis. Jas spausdindavo Tilžėje su sena vyskupo Valančiaus aprobata. Knygnešiai atgabendavo jas ir į Seinų bei Punsko parapijas. Beje, …

Vysk. Antano Baranausko apaštališkos kelionės

Apie vyskupą Antaną Baranauską reikėtų rašyti ne tik jo gimimo ar mirties metinių proga. Tai spalvinga, daug lietuvių tautai nuveikusi, nors kartais ir prieštaringai vertinama asmenybė. Šiame straipsnyje noriu papasakoti, kaip vyskupas A. Baranauskas lankė parapijas ir kaip jį sutikdavo tikintieji, kaip į jo apaštališkas keliones reagavo caro valdžia. Vyskupas parapijas pradėjo vizituoti jau 1898 …

Vyskupas Antanas Baranauskas tautinių konfliktų sūkuryje

Apie Seinų vyskupą parašyta daug mokslinių darbų, jo veikla ir kūryba detaliai išnagrinėtos. Lietuvių literatūros šedevras „Anykščių šilelis“ išspausdintas keliolika kartų, išverstas į rusų, lenkų, latvių ir anglų kalbas. Šiame straipsnyje noriu pakalbėti apie Seinų vyskupo Antano Baranausko laikyseną tautinės ir kultūrinės tapatybės bei augančių konfliktų dėl pridėtinių pamaldų lietuvių ir lenkų kalbomis atžvilgiu. Paradoksas. …

Vyskupo Antano Baranausko pamokslai

Ar norėtumėte, jeigu būtų įmanoma, pasiklausyti Seinų vyskupo Antano Baranausko pamokslų, sakytų lietuviškai Seinų katedroje? Turbūt ne, nes šie pamokslai, nors ir labai būtų įdomūs ir vertingi, tęsdavosi nepaprastai ilgai – neretai ir kelias valandas. Lietuvių kalbos draudimo laikais Antano Baranausko pamokslai buvo labai reikšmingi. Jie lietuviams klierikams davė daugiau, nei būtų davusios legalios gimtosios kalbos …

Pasakoja Kastulė Jakubauskaitė-Kabronska

Vaikystės prisiminimai  1945 m. kovą apsigyvenome gražiame, pasakiškame, nedideliame Paliūnų kaime. Tada man buvo 3 metai. Mylimų tėvų Petro ir Onos (Mačiulskaitės) Jakubauskų dėka mano vaikystė buvo nuostabi, geriausia pasaulyje. Mano kaimas buvęs labai arti sienos su Lietuva (tada dar Lietuvos TSR). Pasienio ruožas buvo matomas pro namų langus. Paliūnuose gyveno dviejų tautybių žmonės: lietuvių …

Iš Suvalkų krašto praeities (3 d.)

Juozo Sigito Paransevičiaus pranešimas, skaitytas 2019 m.  kovo 29 d. Punsko valsčiaus svetainėje per pasikalbėjimus apie Suvalkų krašto paskutinio šimtmečio istoriją. (Tęsinys. 1 dalis, 2 dalis) sb, punskas.pl

Seinuose buvo laukiama permainų

Ne vienas Antano Baranausko metines minėjome, ne vienas minėsime. Šio straipsnio tikslas kuklus. Norima jame pažvelgti į „Anykščių šilelio“ autorių, pasitelkiant mažiau ar daugiau žinomus faktus iš vyskupo gyvenimo Seinuose, papasakoti apie A. Baranauską, kokį jį matė, ko tikėjosi ir laukė iš jo tautiečiai – Seinų krašto lietuviai. 1897 m. spalio 23 d. caras pasirašė …

Pasakoja Monika Mačionytė-Jančiulienė

An to kalnuko, kur dar stovi Žagarų bažnytėlė, da prieš statanc, pervežanc iš Dvarčėnų medzinį bažnyčukį XVII amžuj, 1700 metais, tai kap an to kalnuko kasta fundamentus naujai bažnyčai, iškasci kaulai. Tai Esmontų – dvarponių. Jų dėka buvo ir anoj sana bažnytėlė iš Dvarčėnų ca pervežta, ir už tai jiej ca palaidoci. O kitoj pusėj …

Antanas negali būti ore

 1940 m. birželio 15 d., rusams okupavus Lietuvą, prasidėjo Lietuvos kariuomenės likvidavimas. Sovietai, tyčiodamiesi iš Lietuvos, karo aviacijos likvidacinės komisijos pirmininku paskyrė Lietuvos aviacijos įkūrėją generolą Antaną Gustaitį. Tų metų gruodžio 31 d. likvidacinė komisija pasirašė Lietuvos karo aviacijos likvidavimo aktą ir nutraukė savo veiklą. Gustaičio pasididžiavimas – „ANBO-VIII“ iš aviacijos dirbtuvių buvo išmestas į …