1941 m. birželio sukil?liai

Vis labiau art?ja vieno svarbiausi? lietuvi? tautai istorini? ?vyki? ? 1941 m. birželio 22?28 d. sukilimo ? metin?s. Alytiškis kraštotyrininkas Gintaras Lučinskas šią datą nusprend? pamin?ti savaip ? atiduoti duoklę nepelnytai užmirštiems Alytaus apskrities sukil?liams. Jis pakartotinai išleido pataisytą ankstesn?s savo knygos (2009 m.) leidimą. Kadangi iki šiol neturime net muziejaus, skirto 1941 m. birželio …

Kas gali tyčiotis iš Pil?n? gyn?j??

(Perskaičius Algimanto Bučio straipsn? ?Savižudyb?s ženklas Pil?n? istorijoje, arba Kaip mokslininkas virsta pamokslininku?) Dešimtis, jeigu ne šimtus kart? lankiausi Punioje. Kai tik važiuoju ? gimtąj? Alyt?, beveik visada užsuku pasigrož?ti Nemunu, Punios šilu nuo Punios piliakalnio. Visais met? laikais. Esu išleidęs Reginos Volkait?s-Kulikauskien?s knygelę ?Punia?, kurią iliustravau savo nuotraukomis. Atgimimo laikais džiaugiausi prisid?jęs prie Vladislavo …

Paminklas žuvusiems Varvišk?s m?šyje

Birželio 11 d. Leipalingyje (Druskinink? sav.) vyko renginys, skirtas pamin?ti 1923 m. kovo 23 d. Varvišk?s m?šyje žuvusiems Lietuvos kariuomen?s kariams ir Šauli? sąjungos nariams. Varvišk?s m?šyje žuvusi? kari? ir šauli? ž?ties 10-?j? metini? min?jimas Leipalingio kapin?se. 1933 03 25 d. Iš žurnalo: Trimitas. 1933 m. balandžio 6 d. Nr. 14, p. 268. Šeštadienio rytą …

Varvišk?s m?šis

Birželio 11 d. (šeštadien?) 10 val. Leipalingio parapijos bažnyčioje (Druskinink? sav.) bus aukojamos šv. Mišios už 1923 m. kovo 23 d. Varvišk?s m?šyje (Kapčiamiesčio valsč.) žuvusius Lietuvos kariuomen?s karius ir Šauli? sąjungos narius. Po pamald? bus dedamos g?l?s prie Nepriklausomyb?s paminklo, v?liau vyks paminklo šventinimas Leipalingio kapin?se. Varvišk? ? tai senas kaimas ir buvęs dvaro …

Pagerbti žuvę už Lietuvos laisvę

Aukojamos šv. Mišios Alov?s Švč. Trejyb?s bažnyčioje. Rasos Staneviči?t?s nuotr. Geguž?s 29 d. min?jome Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktin?s Geležinio Vilko grup?s partizan? Boleslovo Stankevičiaus-Sakalo (g. 1928) ir Alfonso Grabavičiaus-Š?kio (g. 1927) bei Dainavos apygardos Merkio rinktin?s III bataliono partizano Antano Radžiaus-Šturmo (g. 1923) ž?t?. Renginio dalyviai rinkosi Alov?je (Alytaus r.). Švč. Trejyb?s bažnyčioje parapijos klebonas …

Spaudos atgavimo dienai

Kasmet geguž?s 7-ąją Lietuvoje minima Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Ji kiekvienam sąmoningam lietuviui primena rus? carin?s valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantys ženklai ? kalba, knyg? leidyba, spauda, laisvas žodis.  Apie savo senel? knygneš? Povilą Matuleviči? pasakoja jo an?k? Janina Burdulyt?. Mano seneliai Vincas ir Juzefa Burduliai buvo kilę iš …

Apie tr?mimus ? Lietuvą

1941 01 10 d. Taryb? Sąjunga ir nacistin? Vokietija pasiraš? susitarimą d?l Vokietijos pilieči? ir vokieči? tautyb?s asmen? perk?limo iš Lietuvos SSR ? Vokietiją, o ? Lietuvos Taryb? Socialistinę Respubliką buvo perkeliami lietuviai, rusai, baltarusiai iš Vokietijos (Klaip?dos ? Memelio, Suvalk? sriči?). (N. Kairi?kštyt? ?Lietuvi? bei kitatauči? apgyvendinimas Lietuvos SSR vykdant 1941.01.10. SSRS ir Vokietijos …