Vasario 16-oji Seinuose

 Jau po trejų metų bus minimas 100-asis Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės jubiliejus. O šiemet vasario 15 d., sekmadienį, Seinuose Mišiomis ir koncertu paminėtos 97-osios metinės. Iškilmingas šv. Mišias šia proga Seinų bazilikoje atnašavo kunigas Petras Gucevičius. Melstasi už Lietuvos laisvę, pašventinti vainikai, kurie Mišioms pasibaigus nuvežti ant Lietuvos savanorių kapų Berznyko ir Seinų kapinėse. „Žiburio“ gimnazistai, …

IN MEMORIAM kun. Ignui Dzermeikai

Š. m. lapkričio 27 dieną sukanka buvusio Punsko klebono kun. Igno Dzermeikos 14-osios mirties metinės. Kunigas I. Dzermeika gimė 1927 m. Kreivėnų kaime (Vižainio valsč.). 1953 m. priėmė kunigo šventimus. Dirbo vikaru Staviski parapijoje, mokė tikybos Ostrolenkos gen. J. Bemo licėjuje. Iki 1967 m. tarnavo vikaru Lomžos Šv. Mykolo Arkangelo (katedros) parapijoje. Po kunigo Antano …

Anelei Maksimavičienei 100 metų!

2014 m. birželio 10 dieną į jaukią Maksimavičių sodybą Ožkiniuose sugužėjo nemažas būrys Punsko valsčiaus gyventojų pasveikinti Anelę Maksimavičienę, sulaukusią garbingo 100-ojo jubiliejaus.     Jubiliatę sveikino ir „Ilgiausių metų“ giedojo: Ožkinių kaimo gyventojai, Punsko valsčiaus viršaitis su darbuotojais ir tarybos atstovais, Punsko „Aušros“ leidyklos atstovai, ansamblis „Tėviškės aidai“.             …

Motinos dienos minėjimas Suvalkuose

Jau daugelį metų Suvalkų lietuvių kalbos mokytojos organizuoja Motinos dienos minėjimą. Šiemet šis renginys vyko 2014-05-27 d. (antradienį) LLD Suvalkų skyriaus patalpose. Programą paruošė mokytoja Teresė Jonuškienė, talkinant mokytojai Birutei Oluv. Pirmiausia visus atvykusius pasveikino T. Jonuškienė. Programos pradžioje klarnetu pagrojo Lukas Kavaliauskas. Paskui lietuvių kalbos pamokas lankantys mokiniai padeklamavo 11 eilėraščių, tarp jų: Kosto …