Sprendimas d?l pavardži? rašymo

Europos Teisingumo Teismo sprendimas d?l pavardži? rašymo ? priimtas, tačiau pačią problemą dar teks išspręsti. Pra?jusios savait?s pabaigoje Europos Sąjungos Teisingumo Teismas pri?m? sprendimą, kad Lietuvos apsisprendimas rašyti pavardes tik lietuviškais rašmenimis ir atsisakymas savo pilieči? pasuose rašyti raides, kuri? n?ra lietuvi? kalbos ab?c?l?je, ir diakritinius ženklus nepažeidžia ES teis?s. Europos Teisingumo Teismui klausimus d?l …

Palankiai vertino tik 4 veikėjus

Kaip rašo ?Respublika?, naujausiais apklaus? duomenimis, daugiau nei pus? Lietuvos gyventoj? kovo m?nes? palankiai vertino tik 4 visuomen?s veik?jus – prezidentę Dalią Grybauskaitę, kadenciją baigus? prezidentą Valdą Adamk?, Seimo pirmininkę Ireną Degutienę ir socialdemokrat? lyder?, parlamentarą Algirdą Butkeviči?. Nuo vasario m?nesio 4 proc. sumaž?jo palankiai vertinanči? V. Adamk?. Tarp institucij? pasitik?jimo pastebimiausias pokytis nuo vasario …

Vard? ir pavardži? rašymo projektas

Balandžio 20 d. LR Seime svarstyti klausimai d?l Lietuvos Respublikos vard? ir pavardži? rašymo dokumentuose ?statymo projekto.   2010 04 08 d. Lietuvos Respublikos Seimas atmet? Vyriausyb?s teiktą ?statymo d?l vard? ir pavardži? rašymo asmens dokumentuose nelietuviškais rašmenimis projektą, galint? prieštarauti Konstitucijai, kadangi jame buvo si?loma leisti Lietuvos piliečio pase pilieči? pavardes rašyti nelietuviškais rašmenimis dabar …

Pavoj? atlasas

Lietuviai nepiešia juodosios unijos su lenkais vizijos. Beje, jie nenori, kad Abiej? Taut? Respublika b?t? siejama tik su Lenkija. TARDYMAS Tardomasis: prof. Bronius Makauskas Profesija: Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Istorijos katedros darbuotojas Specialyb?: Lenkijos ir Lietuvos santykiai Teisinis ginčas: Ar lenkai ir lietuviai pasmerkti ginčytis d?l istorijos? Tardytojas: Adam Węgłowski Ar Jogaila iš tikr?j? b?na …

Kas privalo integruotis?

Europarlamentaro Valdemaro Tomaševskio pareiškimai, kad ne lenkai, o lietuviai turi integruotis Vilniaus krašte, dar labiau paaštrino dvišalius Lietuvos ir Lenkijos santykius. Europarlamentaro mintyse, Seimo nario Gintaro Songailos nuomone, galima ?žvelgti netiesiogin? tautin?s nesantaikos kurstymą. Ryšardas Maceikianecas, buvęs Seimo narys ir Lenk? sąjungos vadovas, tikina, kad yra duomen?, jog 1990-1992 metais V. Tomaševskis buvo susijęs su …

D?l Geguž?s trečiosios Konstitucijos metini?

Kaip beb?t? keista, Lietuvos Seimui si?loma priimti rezoliuciją „D?l Geguž?s trečiosios Konstitucijos ir Abiej? Taut? tarpusavio ?žado 220-?j? metini?“. „Jos projektą Seimo pos?dži? sekretoriate ?registravęs Seimo Užsienio reikal? komiteto pirmininkas Emanuelis Zingeris ragina prisiminti ir tinkamai pamin?ti esminius m?s? istorijos ?vykius, siejančius mus su kaimynais, Europa ir visu pasauliu. Rezoliucijos projektas teikiamas siekiant ugdyti atviresnę …

Strategin? partneryst??

Valdemaro Tomaševskio laikysena vis labiau išjudina visuomenę. Vakar viešą laišką paskelb? signataras, filosofas Romualdas Ozolas. „Kelias iš šiandien Lietuvai primestos situacijos yra. Jis vienintelis: atimti iš Lietuvą paniekinusio, apšmeižusio ir jos Konstitucijai nusižengusio lenk? tautyb?s Lietuvos piliečio jo lietuviškąją pilietybę ir su lenk? bendruomene Lietuvoje prad?ti kalbas Lietuvos ?statym? kalba, o su Lenkija ? normal? …

Ne ? Lietuvos išpardavimui!

? Du trečdaliai lietuvi? priešinasi visuotiniam Lietuvos išpardavimui užsieniečiams – jei Europa nuspręs, jis prasid?s jau kitą savaitę. Saujel? lobist? suskubo pagreitinti procesą ir tikina, kad savęs nepardavę b?sime atsilik?liai. Tik gyn?jai ?sp?ja: be žem?s Lietuvos neliks. Naujausiais visuomen?s apklaus? duomenimis, net 65 proc. Lietuvos gyventoj? pasisako už draudimą užsieniečiams ?sigyti žem?s ?kio paskirties žem?s. …

Nesantaiką kursto V. Tomaševskis

Lietuvos lenk? rinkim? akcijos (LLRA) pirmininkas europarlamentaras Valdemaras Tomaševskis kursto nesantaiką tarp lietuvi? ir Lietuvoje gyvenanči? lenk?, sako Seimo pirminink? Irena Degutien?: ? V. Tomaševskis pats kurso šitą nesantaiką tarp lietuvi? ir lenk?, kurios niekada nebuvo ir šiandieną n?ra, ir turb?t eilinis Lietuvos pilietis lietuvis puikiai bendrauja su Lietuvos piliečiu lenku, ? interviu Žini? radijo …

Absoliutus prioritetas

Kaip informuoja Lenkijos vidaus reikal? ministerijos tinklalapis, Lenkijos konsulin? tarnyba pareng? 2010 m. raportą apie 127 Lenkijos konsul? darbą. Jame rašoma, kad Lenkijos URM informuota apie 9982 areštuotus ar sulaikytus užsienyje Lenkijos piliečius. Lenkijos URM turi duomenis, kad užsienyje bausmę atlieka 4234 Lenkijos piliečiai. Iš j? 80 ? už nusikaltimus, susijusius su narkotikais, Piet? Amerikos …

Tautininkai si?lo A. Kubiliui trauktis

Balandžio 9 d. TS-LKD Tautinink? frakcijos Taryba pri?m? pareiškimą d?l TS-LKD pirmininko politikos, kuriame pareišk?, kad TS-LKD pirmininkas Andrius Kubilius ir dalis jo asmenin?s aplinkos d?l siaur? pragmatini? interes? sistemingai aukoja TS-LKD vertybines ir programines nuostatas, tod?l tur?t? trauktis iš partijos pirmininko pareig?. Tautinink? pareiškime sakoma, kad TS-LKD Tautinink? frakcijos Taryba: ??sitikinusi, kad TS-LKD pirmininkas …

Šmeižto ir melo banga

Lietuvos Seimo priimtos Švietimo ?statymo pataisos susilauk? Lenkijoje vienašalio vertinimo. Veidmainyst?s žodži? tar? ne tik ?vairi? krypči? politikai, žiniasklaida, bet ir… žmogaus teisi? gyn?jas. Perspausdindami lenk? dienraščio ?Žečpospolita? straipsn?, norime atkreipti d?mes? ? stulbinant? mąstymą: reikia reikalauti iš Lietuvos net ne?manom? dalyk?, bet bandyti ką nors padaryti d?l lenk? Vokietijoje, kurie neturi net tautin?s mažumos …

Apie švietimo reformą

Lenkijos reakcija ir Lenk? rinkim? akcijos politik? sukeltas triukšmas d?l stiprinamo lietuvi? kalbos mokymo tautini? mažum? mokyklose nukreip? d?mes? nuo visą Lietuvos švietimo sistemą paliečianči? pokyči?, kuriuos kritikuoja pedagogai. Kokios ?takos mokykl? reforma tur?s švietimui Lietuvoje? Apie tai pasakoja Kauno technologijos universiteto gimnazijos direktorius Bronislovas Burgys. „Ydinga ne pati id?ja vidurin? mokymą skirstyti ? tris …