Apie stebuklo ?rodymą

Pagal Katalik? Bažnyčioje galiojančią skelbimo palaimintaisiais ir šventaisiais tvarką, išpažin?jo (ne kankinio) skelbimui palaimintuoju keliamos dvi pagrindin?s sąlygos. Pirma – reikalaujama, kad beatifikacijos bylos metu b?t? ?rodyta, jog kandidatas ? palaimintuosius savo gyvenime herojišku laipsniu praktikavo evangelines dorybes. Antra, jau po to, kai herojiškas dorybingumas ?rodytas, reikalaujama ?rodyti kandidato ? palaimintuosius užtarimu ?vykus? stebuklą. Šiuos …

Bus perkeltas Jono Pauliaus II karstas

Šv. Petro bazilikoje penktadienio pavakarę buvo iškilmingai perkelta pal. popiežiaus Inocento XI palaik? urna. XVII amžiaus popiežiaus k?nas buvo laikomas šv. Sebastijono koplyčios altoriuje pastaruosius penkis dešimtmečius po jo beatifikacijos. Inocentas XI, iš Genujos kilęs Benedetto Odescalchi, vald? Bažnyčią 13 met? (1676-1689). J? palaimintuoju paskelb? Garbingasis Dievo tarnas Pijus XII 1956 metais. Pal. Inocento XI …

Gailestingojo J?zaus paveikslas Seinuose

2011 metus Lietuvos vyskupai paskelb? Dievo gailestingumo metais. 2011 m. sausio 15 d., šeštadien?, po vakaro Miši?, Vilniaus arkikatedroje kardinolas Audrys Juozas Bačkis pašventino Gailestingojo J?zaus paveikslo kopijas. Sekmadien?, lydint Vilniaus dekanato kunigams ir ?vairi? parapij? jaunimo grupel?ms, jos iškeliavo ? Lietuvos vyskupij? katedras. Paveikslo kopija ?teikta ir užsienio lietuvi? sielovados vadovui prel. Edmundui Putrimui. …

Palaimintasis Fatimos Popiežius

Popiežius Benediktas XVI sekmadieniniame maldos susitikime prisimin? savo pirmtako Garbingojo Jono Pauliaus II mirties šeštąsias metines. Jos buvo pamin?tos ?vairiais renginiais daugelyje krašt?, ypač Lenkijoje. Nemaža dalis tikinči?j?, su džiaugsmu ir pad?ka pamin?jusi? Jono Pauliaus II mirties sukakt?, yra jaunimas. Pasak ital? vyskupo, Tivoli vyskupijos ganytojo Mauro Parmeggiani, nesunku suprasti, kod?l jaunimas jaučia didel? prielankumą …

Jonas Paulius II kalba lietuviams

Pontifikato pradžia (1978-10-22) Sveikinimas lietuviams Čikagoje (1979-10-05) Šv. Kazimiero lietuvi? kolegijos 35-osios metin?s (1981-03-05) Lietuvos vyskupams, atvykusiems ?Ad Limina? (1983-04-22) Šv. Kazimiero mirties 500 met? jubiliejus (1984-03-04) Lietuvos krikšto jubiliejus, J. Matulaičio beatifikacija (1987-06-27) J. Matulaičio skelbimo palaimintuoju formul? (1987-06-28) Lietuvos vyskupams, atvykusiems ?Ad Limina? (1988-04-19) Vilniaus oro uoste, atvykimas (1993-09-04) Aušros Vartuose (1993-09-04) Vilniaus …

Jono Pauliaus II beatifikacijos diena

Garbingojo popiežiaus Jono Pauliaus II beatifikacija ?vyks Romoje sekmadien?, geguž?s 1 dieną. Pasak Švent?j? skelbimo kongregacijos prefekto emerito kardinolo Jose Saraiva Martins, beatifikacijai parinkta data yra nepaprastai reikšminga. Kardinolas Saraiva prisimin?, kad Jonas Paulius II buvo didis Marijos gerb?jas, ypač pamaldus jis buvo Fatimos Dievo Motinai. Beatifikacijai parinkta data yra labai prasminga ne vien tod?l, …

JONO PAULIAUS II BEATIFIKACIJA

Geguž?s 1-ąją Roma v?l bus pasaulio d?mesio centre: šią dieną čia vyks prieš šešerius metus mirusio popiežiaus Jono Pauliaus II beatifikacija. Šis ?vykis iš esm?s pakeis tiek garsaus popiežiaus, tiek istorinio jo pontifikato vertinimo prizmę, nes beatifikacija jo nuveikt? darb? ir veiklos spektrą papildys nauju, iš dalies nežinomu ir tik dabar atskleidžiamu popiežiaus gyvenimo ir …

Punsko parapijoje

Punsko parapijos tinklalapyje (www.punskas.lt/parapija) galite surasti aktuali? informacij? apie šv. Miši? tvarką, intencijas, kal?dojimą ir kt.