Sodinsime medį Just. Marcinkevičiui

2011 m. gegužės 19 d. (ketvirtadienį) 12.00 val. „LAISV?S ĄŽUOLYNE“ prie Lietuvos nepriklausomybės paminklo Kampuočiuose sodinsime medį, skirtą POETUI JUSTINUI MARCINKEVIČIUI. Renginio metu vyks poezijos skaitymai dideliam lietuvių POETUI atminti. Rengėjai: Punsko valsčiaus savivaldybė, Punsko „Aušros“ leidykla Rėmėjas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamentas KVIEČIAME DALYVAUTI!   POEZIJOS PAVASARIS 2011

Kalnišk?s m?šio min?jimas

2011 m. geguž?s 15 d. vyks Kalnišk?s m?šio 66-?j? metini? min?jimas. Programoje: 12.00 val. ? šv. Mišios Simno bažnyčioje, 14.00 val. ? renginys Kalnišk?s m?šio vietoje „Teskamba žygio dainos milžinkapi? šaly“.

?Lietuvos burlenči? Taur? 2011?

Savaitgal? Vent?je vyks ?Lietuvos burlenči? Taur? 2011? Burlenči? sporto entuziastai Kuršmar?se atidaro šiltąj? sezoną 2011 m. geguž?s 10 d., Vilnius. Ateinant? savaitgal?, geguž?s 14-15 dienomis, Vent?s poilsio ir laisvalaikio centre ?Ventain?? vyks ?Lietuvos burlenči? Taur? 2011?. Dvi dienas Kurši? mariose truksiančiose varžybose burlenči? sporto entuziastai rungsis slalomo ir formul?s rungtyse. ?Rungtys skirstomos ? klases ir …

JOTVINGI? JOR?

 Jotvingi? ir pr?s? pavasario sutikimo švent? po atviru dangum  2011 m. geguž?s 8 d. (sekmadienis) 13.00 val. Jotvingi? ir pr?s? amat? mug?s atidarymas. Gyvenviet?s lankymas, šaudymas iš lank?. 14.30 val. Senovin?s apeigos ir Lietuvos ansambli? ?K?lgrinda? bei ?Kukumbalis? koncertas. Jotvingi? ir pr?s? didvyri? pagerbimas. 16.00 val. Jor?s viralo ?Dilg?? ragavimas ir suneštin?s vaiš?s. Bendra vakaron? …

Lietuvi? mokslo ir k?rybos simpoziumas

Maloniai kviečiame ? XV pasaulio lietuvi? mokslo ir k?rybos simpoziumą, rengiamą 2011 m. liepos 3?5 d.  Kaune ir Vilniuje. XV pasaulio lietuvi? mokslo ir k?rybos simpoziumas ypatingas tuo, kad tai bus jungtinis renginys su Pasaulio lietuvi? ekonomikos forumu. Šiuos du svarbius ?vykius vienija ta pati id?ja ? globali, tačiau savo tapatyb?s veido neprarandanti Lietuva yra stipri …

Miuziklas ?Karolis?

Didžiul? lietuvi? susidom?jimą keliančio miuziklo ?Karolis? premjera Vilniaus Katedros aikšt?je vyks jau š? sekmadien?. Pagrindin? k?rinio heroj? ? Joną Pauli? II ? miuzikle ?k?nijantis atlik?jas Liudas Mikalauskas š? vaidmen? vadina pačiu sud?tingiausiu išš?kiu jo karjeroje. Š? sekmadien? net 27 metus Katalik? Bažnyčiai vadovavęs Jonas Paulius II popiežiaus Benedikto XVI dekretu bus paskelbtas palaimintuoju. Kartu su …

Koncertai Motinos dienai

Balandžio 30 d. (šeštadien?) ir geguž?s 1 d. (sekmadien?) Punsko LKN vyks choreografinio samb?rio „JOTVA“ koncertas „Laiškai Lietuvai“, skirtas Motinos dienai. Kovo 30 d. – 19.00 val., o geguž?s 1 d. – 14.00 val. Bilieto kaina – 10 zl. Reng?jas – Punsko LKN ************************************************************************************************  ?Motul?s dainos? 2011 m. geguž?s 1 d. (sekmadien?) 14.30 val. ?Lietuvi? …

Tarptautinis dvirači? žygis

 Š. m. balandžio 30 d. Valstyb?s sienos apsaugos tarnybos Lazdij? rinktin? organizuoja tradicin? tarptautin? dvirači? žyg?, skirtą Lietuvos naryst?s Europos Sąjungoje 7-osioms metin?ms pamin?ti. Trasos ilgis Lietuvos ir Lenkijos keliais – apie 62 km. Maloniai kviečiame Jus dalyvauti šiame renginyje. PROGRAMA    9.00 – 10.00 val. Žygio dalyvi? registracija Lazdij? rinktin?s atraminiame punkte prie Galadusio …

Misija Sibiras 2011

Prasid?jo projekto ?Misija Sibiras ?11? dalyvi? atranka!  Lietuvos jaunimo organizacij? taryba (LiJOT) prad?jo ši? met? pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo projekto ?Misija Sibiras ’11“ dalyvi? atranką. ?Susidom?jimas šiuo projektu auga kasmet. Džiaugiam?s, kad ?Misija Sibiras“ visuomenei padeda pažinti ir suvokti tremties laikotarp?, o jaunajai kartai – pažvelgti ? j? naujai ir betarpiškai“, – sako Šar?nas Frolenko, LiJOT …

500 met? jubiliejus

Šilut? 2011 met? gegužę min?s 500 met? ?k?rimo jubiliej?. Ta proga Šilut?s rajono savivaldyb?s Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka 2011 met? geguž?s 27 d. rengia pasaulio šilutiški? kraštieči? sueigą ?Šviesos parnešti, gera padaryti…?

Kviečiame dalyvauti konkursuose

Lenkijos lietuvi? draugija kviečia vis? mokykl? mokinius dalyvauti šiuose konkursuose: dailiojo žodžio, lietuvi? kalbos ir literat?ros, Lietuvos istorijos ir geografijos. Dailiojo žodžio konkursas vyks š. m. geguž?s 7 d. Sein? ?Žiburio? mokykloje. Lietuvos istorijos konkursas ?2011 ? Laisv?s gynimo ir didži?j? netekči? atminimo metai? vyks geguž?s 10 d. Sein? ?Lietuvi? namuose?. Tematika: Lietuvi? tautos praradimai …