Dėl rinkimų ir referendumo organizavimo

2018 m. liepos 8-11 dienomis Vilniuje vyko Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XVI Seimas, kuriame dalyvavo PLB Valdybos nariai, kraštų Lietuvių Bendruomenių ir Jaunimo Sąjungų pirmininkai bei kraštų Lietuvių Bendruomenių atstovai iš 35 pasaulio valstybių. PLB Seimas priėmė 15 rezoliucijų. 

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS XVI SEIMO

REZOLIUCIJA

 

Dėl rinkimų ir referendumo organizavimo

2018 m. liepos 11 d.

Vilnius

 Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas, ruošdamasis artėjantiems Prezidento rinkimams ir galimam Referendumui,

prašo Vyriausiosios rinkimų komisijos:

a)     užtikrinti tikslaus rinkėjų, turinčių balso teisę, sąrašų sudarymą,

b)     sukurti rinkėjų elektrononės registracijos sistemą ir užtikrinti sklandų jos funkcionavimą visose skaitmeninėse platformose,

c)     sudaryti sąlygas pasaulyje veikiančioms lietuvių bendruomenėms laiku gauti su rinkimais ir galimais referendumais susijusią informaciją,

d)     įtraukti PLB Valdybos ir kraštų LB atstovus į rinkimų organizavimą ir stebėseną.

 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo

Prezidiumo pirmininkas

Juozas Polikaitis               

 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo

Nutarimų komisijos pirmininkas

Rimvydas Baltaduonis