IN MEMORIAM kun. Ignui Dzermeikai

dz_1
Kunigas Ignas Dzermeika (1927-2000)

Š. m. lapkričio 27 dieną sukanka buvusio Punsko klebono kun. Igno Dzermeikos 14-osios mirties metinės.

Kunigas I. Dzermeika gimė 1927 m. Kreivėnų kaime (Vižainio valsč.). 1953 m. priėmė kunigo šventimus. Dirbo vikaru Staviski parapijoje, mokė tikybos Ostrolenkos gen. J. Bemo licėjuje. Iki 1967 m. tarnavo vikaru Lomžos Šv. Mykolo Arkangelo (katedros) parapijoje.

dz_2
Dvasininko liudijimas, 1953 m.

Po kunigo Antano Šuminsko mirties Lomžos vyskupas Česlovas Falkovskis 1967 m. birželio 13 d. kunigą I. Dzermeiką paskyrė Punsko parapijos klebonu. Į Punską kun. Dzermeika atvyko birželio 18 d. ir šiai parapijai tarnavo iki 1993 m.

dz_3
Pergamentas, liudijantis prelato garbės titulo kunigui I. Dzermeikai suteikimą

1984 metais kunigas Dzermeika buvo popiežiaus šv. Jono Pauliaus II išaukštintas prelato garbės titulu, o 1985 metais Lomžos vysk. Juliusz Paetz suteikė jam Seinų kapitulos kanauninko titulą.

dz_4
Punsko parapijos atlaidų eucharistinė procesija

Kunigo I. Dzermeikos klebonavimo laikais Punsko parapija ypatingai išgarsėjo Žolinių atlaidų procesijomis. Tai jo iniciatyva procesijoje pagausėjo derlinių vainikų, ją puošė lietuviškais tautiniais drabužiais vilkintis ir gražiai prižiūrėtus altorėlius nešantis jaunimas. Kun. Dzermeika ėmėsi Punsko bažnyčios bei Punsko senųjų kapinių koplyčios remonto, pastatė naują kleboniją, sutvarkė bažnyčios šventorių, aikštę, taką į bažnyčią, aplinką apželdino dekoratyviniais augalais.

dz_5
Punsko ir Seinų krašto lietuviai su kun. prelatu I. Dzermeika Romoje pas Šv. Tėvą Joną Paulių II

 

dz_6
Punsko parapijos delegacija Varšuvoje minint Lietuvos krikšto 600-ąjį jubiliejų

Šis klebonas buvo įvairių išvykų-šventkelionių iniciatorius (pvz., šventkelionės pas Šv. Tėvą Joną Paulių II į Romą, 1987 m. – išvykos į Varšuvą minint Lietuvos krikšto 600-ąjį jubiliejų). Mokė Punsko licėjaus jaunimą tikybos. 1985 metais pradėjo Vidugirių bažnyčios statybą.

Kunigas I. Dzermeika mirė 2000 m. lapkričio 27 d. Suvalkuose. Buvo palaidotas lapkričio 29 d. Suvalkų kapinėse.

bb, punskas.pl

Nuotraukos iš a. a. kun. Igno Dzermeikos asmeninio archyvo

Daugiau fotografijų rasite socialinio tinklalapio FACEBOOK Punsko parapijos paskyroje 

 

2 atsakymai į “IN MEMORIAM kun. Ignui Dzermeikai”

  1. Labai garbingas ir mūsų kraštui nusipelnęs kunigas. Gaila, kad taip negražiai buvo iš Punsko ‘saviškių’ išvytas.

  2. Prisimenu, kad kun. Dzermeika vietoj „ir“ sakė „i“ – galvojau tada, kad „iš lenkiško“ taip šneka, bet pasirodo, kad buvo vakarų aukštaičių tarmės atstovas. Čia visi vienbalsino šį jungtuką 🙂

Komentarai uždrausti.