Išrinktas Popiežius Pranciškus

Konklavos antrosios dienos vakarą kardinolai naujuoju Šventojo Petro Įpėdiniu išrinko kardinolą Jorge Mario Bergoglio iš Argentinos, kuris pasirinko Pranciškaus vardą.

Naujasis popiežius Pranciškus – Jorge Mario Bergoglio SJ, gimė Buenos Aires mieste 1936 m. gruodžio 17 d. 1958 m. įstojo į Jėzaus Draugiją. Kunigo šventimai jam suteikti 1969 m. 1992 m. paskirtas Buenos Aires arkivyskupo koadjutoriumi ir konsekruotas vyskupu. Kardinolu paskirtas 2001 m.

Pirmieji Šventojo Tėvo žodžiai trečiadienio vakarą:

Broliai ir seserys. Labas vakaras. Jūs žinote, kad konklavos pareiga buvo duoti vyskupą Romai. Ir atrodo, kad mano broliai kardinolai jį surado kone pasaulio pakrašty. Dėkoju jums už priėmimą. Romos vyskupijos bendruomenė turi savo vyskupą. Ačiū. Ir visų pirma norėčiau, kad pasimelstume už mūsų vyskupą emeritą Benediktą XVI. Visi kartu melskimės už jį, kad Viešpats jį laimintų ir Švenčiausioji Mergelė jį globotų.

(Popiežiui vadovaujant visi sukalbėjo Tėve mūsų, Sveika, Marija, Garbė Dievui.)

Dabar pradedame kelionę, vyskupas ir Dievo tauta, šią Romos Bažnyčios kelionę, Romos Bažnyčios, kuri meile vadovauja visoms Bažnyčioms, pradedame brolybės, meilės, tarpusavio pasitikėjimo kelionę. Melskimės už mus pačius, vieni už kitus, melskimės už visą pasaulį, kad viešpatautų brolybė.

Linkiu jums, kad ši Bažnyčios kelionė, kurią šiandien pradedame ir kurioje man padės čia esantysis Kardinolas vikaras, būtų vaisinga šio gražaus miesto evangelizavimui.

Dabar norėčiau suteikti palaiminimą, bet pirma prašau jūsų, prieš vyskupo palaiminimą, suteikiamą Dievo tautai, kad jūs melstumėte Viešpatį laiminti mane. Prašau Dievo tautos maldos, kad prašytų palaiminimo jos vyskupui. Tyliai pasimelskite jūs už mane.

(Popiežius Pranciškus suteikė savo pirmą Apaštališkąjį palaiminimą ir po to dar pridūrė keletą žodžių.)

Broliai ir seserys. Atsisveikinu su jumis. Dėkoju už priėmimą. Melskitės už mane ir iki greito pasimatymo. Rytoj eisiu pasimelsti Švenčiausiajai Mergelei, kad globotų visą Romą. Labos nakties ir gero poilsio.

* * *

Kokia šio nepaprasto įvykio, kurio liudininkai esame, prasmė? Ką visai tai reiškia?

Viskas prasideda susirinkimu Jeruzalėje, apie kurį kalba Apaštalų darbų knyga: „O dabar, broliai, paklausykite manęs! Simonas papasakojo, kaip Dievas pirmiausia teikėsi iš pagonių išsirinkti savo vardui tautą. Čia dera pranašo žodžiai, nes parašyta: Paskui aš sugrįšiu ir vėl atstatysiu suirusią Dovydo padangtę. Aš prikelsiu ją iš griuvėsių ir atkursiu ją, kad imtų ieškoti Viešpaties visi kiti žmonės, visos tautos, kuriose minimas mano vardas. Taip sako Viešpats, leisdamas nuo amžių tai pažinti“ (Apd 15,14-17).

Evangelisto Luko pasakojimas apie apaštalų ginčą dėl pirmavimo ir Viešpaties žodžiai: „Aš tarp jūsų esu kaip tas, kuris patarnauja“ (Lk 22,24-27), padeda mums suprasti, kokia yra biblinė popiežiaus rinkimų prasmė. Kristaus Bažnyčia negali būti be Petro, savo uolos ir galvos, tačiau ir Petras niekuomet nėra vienišas vadovas piramidės viršūnėje, bet yra „pirmas“ kartu su vienuolika ir su visais kitais, kurie eis drauge. Jis yra centras tos žmonių bendrijos, kuri nieko kito netrokšta kaip tik sekti paskui Vyriausiąjį Ganytoją (1 Pt 5,4), visų Dievo tautos ganytojų ganytoją. Jis yra šio Vyriausiojo Ganytojo regimas sakramentas kiekvienu istorijos metu. Dėl to Petras visada yra su visais ir visi yra su Petru.                        Vatikano radijas

 

2 atsakymai į “Išrinktas Popiežius Pranciškus”

Komentarai uždrausti.