Jeronimas Šalčiūnas

Seinuose Vasario 16-oji paminėta šeštadienį 13 val. šventosiomis mišiomis bažnyčioje su kunigo Petro proginiu pamokslu ir Seinų bažnytinio choro profesionaliai giedamu grojant vargonais Lietuvos himnu bei vakare, 18 val., „Lietuvių namuose“ „Žiburio“ moksleivių, mokytojų ir „Lietuvių namų“ kolektyvų surengta meno programa.

Nuoširdžių sveikinimų ir eilių atsiuntė bičiuliai iš Lietuvos.

 

Vasario 16-ąją

Vasario Šešiolikta – gėle, žydėki,

Nors eglės dar gobiasi sniego skara.

Ak, Trispalvėm, žeme gimtoji, šlamėki,

Kai šiandien jų siekių pavojaus nėra.

 

Ilgėjęsi amžino Dievo malonės,

Save užsimiršę, vis dėjo aukas.

Geriausieji Tavo, o Lietuva, žmonės,

Tikėdami – bręstančios kartos supras,

 

Kodėl buvo Sibiro kančios nebaisios,

Kodėl partizanai – tie broliai miškų –

Krauju laistė žemę, kad pergalės vaisiai

Prisirptų ir džiaugsmui, ir vilčiai visų.

 

Tėvynės – mūs medžio – žaizdotas kamienas

Paminklų ir kryžių, kapų apsupty

Byloja, kaip turime laisvę kiekvienas

Lyg perlą brangiausią nešioti širdy.

 

Žydėk tad, Vasario Šešiolikta – gėle,

Gerk saulę nedalomo žydro dangaus.

Budėsime Trispalvę šiandien iškėlę

Ir Varpas Kudirkos mums „Kelkite“ gaus.

(Jeronimas Šalčiūnas)

Jeronimas Šalčiūnas – poetas, buvęs mokytojas, gyvena Marijampolėje. Domisi Seinų, Punsko ir Suvalkų kraštu, jam rūpi čia gyvenančių lietuvių problemos. Priklauso Kaimo rašytojų sąjungai Jonavoje, Vysk. Motiejaus Valančiaus draugijos narys, pastoviai lanko Senjorų klubą, Gyvojo rožančiaus būrelį Paežeriuose. Jeronimas stebi darbštumu ir energija – priklauso šešiems sambūriams. Pats sukūrė Tėvynės pažinimo sambūrį. Žinomas kaip ilgametis ekskursijų vadovas.

Jeronimas Šalčiūnas gimė 1928 m. Vilkaviškio apskrityje, Virbalio miesto laukų kaime. Netoliese, Virbalyje, lankė šešiametę mokyklą. 1948 m. baigė Kybartų gimnaziją, gaudamas sidabro medalį.

Mokytoju dirbo vienerius metus Pilviškių progimnazijoje (direktorius buvo Juozas Dabušinskas, atsikėlęs ir dirbęs pokariu Seinuose, čia ir mirė). Po metų Kaupiškių 7-metėje mokykloje dėstė 8 dalykus bei dirbo apskrities laikraščio redakcijoje. Įstojo į Vilniaus pedagogikos institutą, kur studijavo anglų kalbą. Atsiėmė mokytojo diplomą su pagyrimu.

Ilgiausiai mokė Kybartų K. Donelaičio gimnazijoje (iki 1970 m.). Vaidino komedijoje „Alyvų sodas“, dainavo gimnazijos, instituto, Kybartų vyrų, Marijampolės choruose. Marijampolės konstravimo biure dirbo vertėju. Vokiečių kalbą baigė studijuoti neakivaizdiniu būdu Kijeve, bet dėstyti jos neteko. Tikybos mokė iki 1990 m.

Eiliuoja jau daugelį metų (nuo antrosios klasės), todėl poezijoje jaučiama didelė patirtis, eilėraščių tematika įvairi, skiriama apmąstyti etines, dorovines, patriotines, būties vertybes, pažinti gamtos grožį, tobulėti. Itin stiprūs meilės Tėvynei, rūpestingoms motinoms, tradicijoms motyvai. Posmuose jaučiama metų ir pedagoginio darbo našta. Jis jautriai rašo apie sudėtingą gyvenimą, reiškia meilę Dievui, Tėvynei, artimui.

Jeronimas Šalčiūnas išleidęs savo lėšomis dešimt knygelių (9 poezijos ir 1 aforizmų), sukūręs daug proginių eilėraščių ir straipsnių spaudai. Mėgo keliauti, lankėsi Rusijoje bei už Atlanto, kur jo dviejų brolių kapai.

(ep), punskas.pl