Lenkijos gyventoj? surašymas


 

Balandžio 1 dieną prasid?s pirmasis Lenkijai ?stojus ? Europos Sąjungą visuotinis Lenkijos gyventoj? surašymas. Jis vyks iki birželio 30-osios dienos. Apie gyventoj? surašymą pasakoja Lenkijos vyriausyb?s ir tautini? mažum? komisijos narys, Lenkijos lietuvi? draugijos pirmininkas Algirdas Vaicekauskas.

2002 metais vykęs Lenkijos gyventoj? surašymas sulauk? ?vairi? vertinim?. Jo metu buvo pateikiami klausimai apie tautybę ir gimtąją kalbą. Surašymo duomenys suk?l? nemažai kontroversij?. Nemažai Lenkijos pilieči? nedeklaravo jokios tautyb?s, daugelis tautini? mažum? atstov? teig?, kad tautini? mažum? skaičiai neatitinka tikrov?s.

2002 metais lietuvi? tautybę deklaravo 5846 asmenys. Sein? mieste lietuvi? tautybę deklaravo ne visai 8 procentai, Sein? valsčiaus savivaldyb?je ? 18,6 procento, Punsko valsčiaus savivaldyb?je – 75 procentai. Kitose savivaldyb?se tie skaičiai buvo žymiai mažesni.

Remiantis surašymo duomenimis, buvo kuriamas Lenkijos tautini? mažum? ?statymas. Jis numat?, kuriose savivaldyb?se galima vartoti tautin?s mažumos kalbą kaip pagalbinę, kur galimi dvigubi vietovi? pavadinimai. Lenkijos tautini? mažum? pad?tis pager?jo tik 51 savivaldyb?je. Sein? valsčiuje 2002 metais pritr?ko vos 48 lietuvi?!

Šiais metais vyks naujas gyventoj? surašymas, kuris patikslins prieš 10 met? surinktus skaičius. Mums labai svarbu, kad jie atspind?t? tikrą pad?t?. Surašyme bus klausimas apie tautybę, gimtąją kalbą.

www.punskas.pl (sb