LLB VIII suvažiavimo nuotarmės

Lenkijos lietuvių bendruomenės VIII suvažiavimas,

posėdžiavęs 2014 m. gruodžio 14 d. Punske, nutaria

siekti

–         gerinti lietuvių padėtį Seinuose bendradarbiaujant su naujai išrinktomis Seinų miesto ir valsčiaus savivaldybių valdžiomis;

–         bendradarbiaujant su Seinų miesto valdžia spręsti Seinų lietuvių „Žiburio“ ir „Lietuvių namų“ finansavimo klausimą;

–         kelti lietuviškų mokyklų mokymo lygį, kad jos būtų dar labiau konkurencingos lyginant su apylinkėje veikiančiomis lenkiškomis mokyklomis;

–         kad ateityje visos lietuvių mokyklos būtų išlaikomos už mūsų valstybės pinigus; skirti ypatingą dėmesį Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjui, ypač padėti sudaryti galimybę rinktis daugiau dalykų, mokomų išplėstiniu lygmeniu;

–         tęsti lietuviškų vadovėlių leidybą;

–         kad Berznyko kapinėse nebūtų niekinamas lietuvių karių atminimas, nebūtų kurstoma tautinė nesantaika;

–         pastiprinti Lietuvos radijo ir televizijos signalus, kad laidas galėtų girdėti ir matyti Suvalkų mieste gyvenantys lietuviai;

–         įamžinti Konstantino Paransevičiaus atminimą;

skatinti

–         tėvus leisti vaikus į lietuviškas mokyklas;

–         gerbti gimtąją kalbą, atsisakyti barbarizmų bei kalbos darkymo; mokyklose, per lietuviškas radijo ir televizijos laidas, lietuviškoje spaudoje kelti visuomenės kalbos kultūros lygį;

–         puoselėti savo istorijos ir kultūros paveldą;

–         bendradarbiaujant su Lietuvos institucijomis, skatinti Lietuvos gyventojus lankyti ir pažinti mūsų kraštą;

spręsti stojimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas problemas;

prašyti Lietuvos institucijų, kad derybose su Lenkijos valdžia padėtų spręsti mokyklų finansavimo problemą;

skirti daugiau dėmesio Suvalkų mieste gyvenantiems lietuviams, stengtis išsiaiškinti jų nutautėjimo priežastis;

raginti Lenkijos lietuvių bendruomenės narius susigrąžinti savo pavardžių originalią (lietuvišką) rašybą.

LLB-suv