Palaimintasis Fatimos Popiežius

Popiežius Benediktas XVI sekmadieniniame maldos susitikime prisimin? savo pirmtako Garbingojo Jono Pauliaus II mirties šeštąsias metines. Jos buvo pamin?tos ?vairiais renginiais daugelyje krašt?, ypač Lenkijoje. Nemaža dalis tikinči?j?, su džiaugsmu ir pad?ka pamin?jusi? Jono Pauliaus II mirties sukakt?, yra jaunimas. Pasak ital? vyskupo, Tivoli vyskupijos ganytojo Mauro Parmeggiani, nesunku suprasti, kod?l jaunimas jaučia didel? prielankumą popiežiui, kuris buvo metin?s tarptautin?s Jaunimo dienos pradininkas.

Vyskupas Parmeggiani priklauso tai žmoni? kartai, kuri užaugo Jono Pauliaus II pontifikato metu. J?, septyniolikmet?, besiruošiant? stoti ? kunig? seminariją, sužav?jo Karolio Vojtylos pirmoji kalba, pasakyta Šv. Petro aikšt?je tuoj pat po išrinkimo. V?liau Apvaizdos keliais, jau kaip kunigas, tapo Italijos vyskup? konferencijos generalinio sekretoriaus vyskupo Camillo Ruini pad?j?ju kaip tik tada, kada Jonui Pauliui II kilo mintis organizuoti Pasaulio jaunimo dienas. Ir tuomet Parmeggiani buvo ?trauktas ? PJD organizacin? darbą.

Jonas Paulius II buvo dialogo žmogus, jis ieškojo asmeninio kontakto su jaunimu; kalb?damasis su juo, troško kalb?ti kiekvienam tiesiai ? šird?. Šiuo atžvilgiu jis buvo antikonformistas, nes netik?jo, kad jauni žmon?s yra nemokšos, kad nesugeba matyti g?rio, teisingumo, gerumo, kuris plaukia iš Dievo – šventieji visuomet b?na optimistai. Jam jaunimas nebuvo pilka mas?, bet kažkas, kam nor?jo skirti d?mes?, atsakyti jam ? r?pimus klausimus kad ir menku žodeliu, nes nor?jo su jaunimu bendrauti, prad?ti dialogą. Jaunimas tai pajuto ir ?vertino, sak? Tivolio vyskupas.

Anksčiau daug jaun? žmoni? gal?jo pajusti, kad Jonas Paulius II yra arti j?, kad juos supranta; jie jaut?si jo drąsinami, per j? Dievo buvimas atrod? tikresnis. Dabar, po beatifikacijos, jaunimas dar labiau gal?s pajusti jo artumą, ?skaitant visus, kurie buvo toli nuo tik?jimo, bet j? buvo matę, sak? vyskupas.

Tivolio ganytojas prisimin?, kad vykstant pasirengimams kuriai nors PJD, Jonas Pauliaus II nuolat kartodavo, kad ?jaunimas turi evangelizuoti jaunimą?.

Vatikano radijas (sk)