Paramos skyrimo konkursas

Šarūno Mažeikos (BFL) nuotrauka
Šarūno Mažeikos (BFL) nuotrauka

Studentai, norintys gauti paramą lietuvių kilmės užsieniečių ir išeivijos vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose pavasario ir rudens semestruose, nustatytais terminais privalo užpildyti elektroninę paraišką paramai gauti ir, jei reikalinga, pristatyti į fondą dokumentus adresu A. Goštauto g. 12-407, 01108 Vilnius. Popierinės paraiškos šiais metais priimamos nebebus!

Valstybinis studijų fondas teikia paramą lietuvių kilmės užsieniečių ir išeivijos (tiems, kurie užsienio šalyje gyveno ne mažiau kaip trejus metus ir atvyko į Lietuvą ne anksčiau kaip į aštuntą klasę) vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams, studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose. Jie gali pretenduoti į dviejų (abiejų) rūšių paramą:

Stipendiją; Socialinę išmoką.

Studentai, pretenduojantys gauti paramą, turi būti:

priimti į pirmosios pakopos, vientisąsias arba antrosios pakopos studijas Lietuvos aukštojoje mokykloje; paskutinę sesiją išlaikę be akademinių skolų (šis punktas netaikomas pirmosios pakopos, vientisųjų arba antrosios pakopos studijų pirmojo semestro studentams ir studentams, pretenduojantiems gauti socialinę išmoką). Parama neskiriama studentams, studijuojantiems tų šalių, iš kurių jie yra atvykę, kalbas.

Studentas, norintis gauti paramą, pavasario semestre iki vasario 20 d., o rudens semestre iki rugsėjo 30 d. privalo:

nustatytais terminais užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką. Paraiškos paramai gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas. Lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai, kurie kreipiasi dėl paramos pirmą kartą, iki paraiškų teikimo termino pabaigos Fondui pateikia krašto lietuvių bendruomenės arba kitos institucijos išduotą lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją. Išeivijos vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai, kurie kreipiasi dėl paramos pirmą kartą, iki paraiškų teikimo termino pabaigos Fondui pateikia dokumentus, patvirtinančius, kad jie ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne žemesnėje nei aštuntoje klasėje arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas. Užsienio lietuviai, norintys gauti socialinę išmoką, iki paraiškų teikimo termino pabaigos Fondui pateikia dokumentus, patvirtinančius socialinę užsienio lietuvių padėtį (šeimos narių skaičių patvirtinančius dokumentus, mirties liudijimus ir pan.) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai Fondas nurodo, kad dokumentų pateikti nereikia.

Pildančio ir pateikiančio Fondui paraišką studento asmens tapatybė nustatoma naudojantis Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistemos tapatybės nustatymo paslauga. Tais atvejais, kai paraišką pildančio ir pateikiančio studento tapatybės neįmanoma nustatyti, studentas iki paraiškų pateikimo termino pabaigos turi atvykti į Fondą ir:

pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei užpildyti nustatytos formos paraišką; studentas, kuris kreipiasi dėl paramos pirmą kartą, turi pateikti užsienio lietuvio statusą patvirtinančius dokumentus; studentas, norintis gauti socialinę išmoką, turi pateikti socialinį statusą patvirtinančius dokumentus.

Stipendijos dydis – 3 BSI (šiuo metu 114 Eur per mėnesį). Iki euro įvedimo dienos apskaičiuotos, bet neišmokėtos už gruodžio ir ankstesnius mėnesius stipendijos perskaičiuojamos į eurus taikant oficialų euro ir lito perskaičiavimo kursą ir siekia 112,95 Eur. Stipendija yra skiriama konkursinės eilės tvarka:

pirmosios pakopos, vientisųjų arba antrosios pakopos studijų pirmojo kurso nuolatinės (dieninės) studijų formos studentai; pirmosios pakopos, vientisųjų arba antrosios pakopos studijų nuolatinės (dieninės) studijų formos studentai, studijuojantys antrame ar tolesniuose kursuose menų, socialinių ar humanitarinių mokslų studijų srityse, kurių paskutinės sesijos pažymių svertinis vidurkis ne mažesnis negu 8 balai, ir studijuojantys antrame ar tolesniuose kursuose biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų studijų srityse, kurių paskutinės sesijos pažymių svertinis vidurkis ne mažesnis negu 7 balai; pirmosios pakopos, vientisųjų arba antrosios pakopos studijų nuolatinės (dieninės) studijų formos studentai, studijuojantys antrame ar tolesniuose kursuose menų, socialinių ar humanitarinių mokslų studijų srityse, kurių paskutinės sesijos pažymių svertinis vidurkis mažesnis negu 8 balai, ir studijuojantys antrame ar tolesniuose kursuose biomedicinos, fizinių ar technologijų mokslų studijų srityse, kurių paskutinės sesijos pažymių svertinis vidurkis mažesnis negu 7 balai; ištęstinės (neakivaizdinės) studijų formos pirmojo kurso studentai; ištęstinės (neakivaizdinės) studijų formos antrojo ar tolesnio kurso studentai.

Stipendija skiriama vienam semestrui ir  išmokama kas mėnesį.

Socialinių išmokų dydžiai:

Studentų socialinė padėtis

 Išmokos dydis Eur

Studentai iki 26 metų (įskaitytinai), kurių tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) ar globėjai (rūpintojai) yra mirę

318,58

Studentai iki 26 metų (įskaitytinai), kurių vienas iš tėvų ar globėjų (rūpintojų) yra miręs

260,66

Studentai iki 26 metų (įskaitytinai), kurių bent vienas iš tėvų ar globėjų (rūpintojų) yra neįgalus

231,70

Studentai iki 26 metų (įskaitytinai) iš daugiavaikių šeimų, kuriose ne mažiau kaip 3 nepilnamečiai vaikai ar suaugusieji iki 26 metų (įskaitytinai) mokosi (studijuoja) pagal formaliojo švietimo programas

202,73

Socialinė išmoka išmokama vieną kartą per semestrą.

Apie paramos suteikimą studentai informuojami elektroniniu paštu per 5 darbo dienas, o pinigai į studento nurodytą sąskaitą pervedami per 15 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo.

Paramą gavę studentai privalo:

Raštu informuoti Fondą apie anketinių duomenų (pavardės, adreso ir kt.) pasikeitimą; Per 3 darbo dienas nuo aplinkybių atsiradimo informuoti apie studijų nutraukimą, išbraukimą iš studentų sąrašų, studijų sustabdymą ar akademinių atostogų suteikimą; Reguliariai tikrinti prašyme nurodytą el. pašto dėžutę.

Parama neskiriama:

Asmenims, neturintiems teisės gauti paramos; Asmenims, nespėjusiems laiku pateikti prašymų ar ištaisyti trūkumų; Studentams, studijuojantiems kalbas tų šalių, iš kurių jie atvyko; Studentams, pakartotinai studijuojantiems pagal tos pačios pakopos studijų programą, už laikotarpį, už kurį asmuo jau yra gavęs socialinę išmoką arba stipendiją už studijų rezultatus; Studentams, kurie pažeidė paramos suteikimo sąlygas.

Daugiau informacijos apie Paramos suteikimo sąlygas ir tvarką teikiama telefonu +370 5 2639158 bei Fondo interneto tinklapyje www.vsf.lt.