Pirmoji auka

Dalyviai apži?ri pasienieči? naudojamą ginkluotę ir spec. priemones

Pasienio policininko, šaulio A. Barausko 71-osios žuvimo metin?s

Birželio 15 d. Var?nos rajone, ?tos ir Dubiči? kaimuose vyko pirmosios 1940 m. soviet? invazijos aukos ? pasienio policininko, Šauli? sąjungos nario Aleksandro Barausko 71-?j? ž?ties metini? min?jimas. Renginyje dalyvavo Valstyb?s sienos apsaugos tarnybos Var?nos rinktin?s pasieniečiai, Lietuvos kariuomen?s Garb?s sargybos kuopos kariai, KASP Dainavos apygardos savanoriai, Alytaus apskr. A. Juozapavičiaus šauli? rinktin?s šauliai, bendruomen?s nariai, kiti svečiai.

? ceremonijos vietą ?tos kaime atvyko Seimo narys Algimantas Dumbrava, vidaus reikal? viceministras Sigitas Šiupšinskas, VSAT vadas generolas Vainius Butinas, Var?nos rajono meras Elvinas Jurkevičius, žuvusiojo pasieniečio dukra Ona Marija Brasi?nien?.

Minute tylos pagerbtas okupacijos ir genocido auk? atminimas, taip pat okupacijos aukos pagerbtos trimis garb?s salv?mis, pad?tos g?l?s A. Barausko žuvimo vietoje. G?li? vainikus Garb?s sargybos kuopos kariai išneš?, kad nuvežę pad?t? A. Barausko amžinojo poilsio vietoje Perlojos bažnyčios šventoriuje. V?liau kalb?jo svečiai ir nužudytojo pasieniečio dukra. Kalb?jusieji pabr?ž? tragiškos A. Barausko ž?ties istorinę reikšmę.

VSAT pareig?n? rikiuot? iškilmi? vietoje

Pasienio policijos Alytaus baro VI rajono ?tos sargybos viršininką vyr. policininką A. Barauską užpuolikai nužud? 1940 m. birželio 15 d. rytą, Raudonosios armijos kariams ?sibrovus ? Lietuvos Respubliką ir atakavus ?tos sargybos postą. 2005 m. pareig?nas apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Didžiuoju kryžiumi.

Žuvusiojo pasieniečio dukra Ona Marija Brasi?nien?

V?liau dalyvauta šv. Mišiose Švč. J?zaus Širdies bažnyčioje Dubiči? kaime, o po šv. Miši? pasieniečiai pakviet? apži?r?ti Dubiči? kaime ?sik?rusią VSAT Var?nos rinktin?s Aleksandro Barausko užkardą. Čia buvo apdovanoti tradicinio estafetinio 12,5 km b?gimo, skirto žuvusiam pareig?nui atminti, nugal?tojai, grojo VRM reprezentacinis orkestras, pasieniečiai demonstravo savo naudojamą techniką ir ginkluotę, svečius vaišino lauko virtuv?je gaminta griki? koše ir arbata.

Gintaras Lučinskas

Alytaus ir Var?nos šauliai bei KASP Dainavos apygardos vadas plk. ltn. A. Jasinskas

G. Lučinsko nuotraukos