Punskiečiams ?teikti VDU diplomai

Birželio 21 dieną Vytauto Didžiojo universitetas iškilmingai ?teik? diplomus dr. Aldonos Gaškien?s ir dr. Remigijaus Gašk? stipendininkams. Šiemet universitetą baig? 6 gavusieji mecenat? stipendijas Punsko lietuviai.

Punsko Kovo 11-osios lic?jaus absolventus Aldona ir Remigijus Gaškos remia nuo 2002 m. Jie siekia puosel?ti ?Laim?s dobilo vaikais? pasivadinusi? punskieči? patriotizmą, ugdo ir stiprina meilę T?vynei.

Šiais metais bakalauro diplomai buvo ?teikti: Humanitarini? moksl? fakultete lietuvi? filologiją studijavusiai Monikai Elvyrai Kutylo, Politikos moksl? ir diplomatijos fakulteto viešojo administravimo absolventams Živilei Gasperaviči?tei ir Algimantui R?kui bei Socialini? moksl? fakultete socialinio darbo bakalauro studijas pasirinkusiai Violetai Malkinskaitei.

Diplomai ?teikti ir Punsko lietuv?ms, mokslus tęsusioms Ekonomikos ir vadybos bei Socialini? moksl? fakultetuose (magistro studijos) ? Irenai Teresei Aleksaitei (marketingas ir tarptautin? komercija) ir Alicijai Valinči?tei (sveikatos psichologija).