Punsko krašte pagerbti Lietuvos partizanai_(I dalis)

2019 metų birželio 16 dieną iškilmingai buvo pagerbti Punsko ir Seinų krašte veikę ir iš čia kilę Lietuvos partizanai. Iškilmės prasidėjo šv. Mišiomis Punsko bažnyčioje, kurias atnašavo kunigai: Česlovas Baganas ir Marius Talutis. Pamaldoms baigiantis buvo sugiedotas Lietuvos himnas.

Po Mišių šventės dalyviai nuskubėjo į Giluišių kaimą, kur buvusioje Dzidolikų sodyboje vyko Lietuvos partizanų pagerbimo iškilmės. Trečioji šventės dalis vyko Jotvingių ir prūsų gyvenvietėje Ožkiniuose. Čia buvo atidarytas naujai pastatytas partizanų bunkeris, pasakytos oficialios kalbos, vyko koncertas, vaišės. 

Šventę organizavo: Punsko valsčiaus viršaitis, Jotvingių ir prūsų bendrija, Juozo Lukoševičiaus įmonė, Punsko „Aušros“ leidykla, Suvalkų „Vienybės“ klubas.

sb, punskas.pl