RAKTAS Į LIETUVĄ. Prel. E. Putrimo pamokslas Seinuose

Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegato užsienio lietuvių katalikų sielovadai prelato Edmundo Putrimo pamokslas, pasakytas 2018 m. vasario 18 d. Seinuose per šv. Mišias Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-osioms metinėms. 

sb, punskas.pl