Suvalkiečių ataskaitinis susirinkimas

         Praėjusį sekmadienį (2015 01 18 d.) po lietuviškų šv. Mišių Suvalkų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje dvylika Kalėdų giesmių sugiedojo drauge du ansambliai: Suvalkų „Ančia“ ir Punsko ,,Tėviškės aidai“, vadovaujami Gedimino Kraužlio. Giesmių klausėsi ne tik lietuviai, bet ir lenkai, tarp jų ir šios parapijos klebonas Jarema Sikulskis (Jarema Sykulski), kuris pabaigoje padėkojo už koncertą.

kl2

Kalėdų giesmes Suvalkų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje drauge gieda du ansambliai: Suvalkų ,,Ančia“ ir Punsko ,,Tėviškės aidai“, vadovaujami Gedimino Kraužlio

 

            Po Mišių dalis suvalkiečių susirinko Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus patalpose, kur vyko šio skyriaus ataskaitinis susirinkimas. Atėjo per 20 asmenų. Tarp kitų dalyvavo: Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose vadovė dr. Vida Montvydaitė, Lenkijos lietuvių draugijos pirmininkas Algirdas Vaicekauskas, lietuviškos televizijos laidos „Lietuvių panorama“ redaktorė Jurgita Stankauskaitė su operatoriumi. Pradžioje susirinkimo dalyviai pagerbė 1991-01-13 d. prie Vilniaus televizijos bokšto žuvusius lietuvius. Ta proga Juozas Vaznelis parodė 15 minučių dokumentinį filmą, gautą iš Lietuvos radijo ir televizijos, kuriame įamžintas suvalkiečių budėjimas prie Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pastato Vilniuje. Filme taip pat pasisakę keli suvalkiečiai.

            Vėliau vyko darbinė susirinkimo dalis. LLD Suvalkų skyriaus pirmininkė perskaitė išsamų pranešimą apie praėjusių metų veiklą. Ji priminė, kad pernai dėl objektyvių priežasčių suvalkiečiai neparuošė vaidinimo. Pabaigoje padėkojo visiems, kurie jai talkino darbuose. Paskui skyriaus sekretorius ir iždininkas Kostas Leončikas pateikė finansinę ataskaitą. Teresė Uzdilaitė trumpai apžvelgė sielovados reikalus. Mokytojos Teresė Jonuškienė ir Birutė Burdinaitė-Ołów pasisakė apie lietuvių kalbos pamokas. ,,Suvalkiečio“ redaktorius Kazimieras Baranauskas aptarė leidinio reikalus. Priminė, kad ,,Suvalkietis“ yra leidžiamas nuo 1992 m. Iki šiol pasirodė 80 numerių. Dabar jis bus 44 puslapių. Ragino visus rašyti šiam leidiniui straipsnius.

kl1 

LLD Suvalkų skyriaus pirmininkė Onutė Virbylienė skaito skyriaus veiklos ataskaitą

            Bronius Vaznelis siūlė įkurti fondą prie Suvalkų skyriaus, iš kurio galėtume gauti papildomų lėšų. V. Montvydaitė padėkojo už kvietimą ir palinkėjo gerų darbų šiais metais. A. Vaicekauskas kalbėjo apie lietuvių kalbos pamokas. Ragino stengtis, kad jas lankytų kuo daugiau vaikų. Padėkojo už kvietimą, perdavė Lenkijos lietuvių bendruomenės pirmininkės Danutės Valukonytės sveikinimus.

            Neaiški padėtis yra dėl skyriaus patalpų. Jeigu savivaldybei pavyks parduoti pastatą, tai šiemet būtinai turėsime keltis. Jeigu ne, tai irgi nežinome, ar ilgai galėsime čia būti.

 Kostas Leončikas, punskas.pl

 Kosto Leončiko nuotraukos