Suvalkų lietuviai šventė Lietuvos jubiliejinį gimtadienį

Vasario 16-osios, arba Lietuvos valstybės atkūrimo, šventę šiemet Suvalkų lietuviai šventė 2018-02-18 (sekmadienį). Tai buvo išskirtinė šventė, kadangi Lietuva ir lietuviai, gyvenantys už jos ribų, minėjo valstybės atkūrimo šimtąsias metines. Renginiui suvalkiečiai pradėjo ruoštis jau seniai. Anksčiau Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus pirmininkė Onutė Virbylienė parūpino varpą, ant kurio paskui išgraviruotas užrašas „LLD Suvalkų skyrius. 2018-02-16“. Varpas buvo pakabintas ant didelės medžio skulptūros, pastatytos Punsko senosiose kapinėse, kuri iškilmingai atidengta 2018-02-16.

DSC00200

Lietuvių kalbos pamokas lankantys mokiniai prie tautinės vėliavos per lietuviškas Mišias. Iš kairės: Neringa Virakaitė, Petras Radzevičius, Anastazija Murauskaitė

Intensyviai ruošėsi šventei Suvalkų ansamblis „Ančia“, vadovaujamas Vytauto Batvinsko. Vadovas mokė naujų dainų. O. Virbylienė parūpino ansamblio moterims medžiagos naujiems rūbams. Juos pasiuvo Punsko siuvėja Mažena Krakauskienė. Kad šis sumanymas būtų įgyvendintas, irgi reikėjo įdėti daug darbo.

Reikėjo taip pat užsakyti renginiui salę. Kelerius metus skyrius įvairiems renginiams nuomojo Suvalkų 9-osios pagrindinės mokyklos Hameršmito gatvėje mažą sporto salę. Šiemet jos negalėjome išsinuomoti, kadangi vyksta mokyklos remontas. Turėjome ieškoti kitos vietos. Pavyko šventei išsinuomoti I Suvalkų Marios Konopnickos bendrojo lavinimo licėjaus aulą (buvusią sporto salę). Tai labai aukšta, didelė ir gražiai išpuošta salė su scena. Ji žymiai didesnė negu 9-osios pagrindinės mokyklos sporto salė. Kadangi kitas salės šeimininkas, tai ir kiti administraciniai reikalavimai, norint gauti sutikimą dėl nuomos. Reikėjo išsiaiškinti daug įvairių dalykų. „Ančios“ ansamblio moterys nemažai padirbėjo valydamos patalpas ir ruošdamos maistą vakaronei, o paskui po vakaronės viską tvarkydamos. Gerai, kad anksčiau dekoravome sceną. Tai palengvino darbą minėjimo dieną. Visiems darbams, o paskui ir renginiui vadovavo O. Virbylienė.

DSC00255

Dainuoja Suvalkų ansamblis „Ančia“. Iš dešinės: Jūratė Birgelytė (smuikininkė), Vytautas Batvinskas (vadovas)

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimas prasidėjo šv. Mišiomis už Lietuvos valstybę Suvalkų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje. Lietuviškas Mišias aukojo Pavluvkos Švč. Trejybės parapijos klebonas Andžejus Opanovskis (Andrzej Opanowski). Pirmą kartą per Mišias trys mokiniai, lankantys lietuvių kalbos pamokas, laikė naują trispalvę, kurią padovanojo Ričardas Jurgelevičius iš Marijampolės. Po Mišių ją pašventino parapijos klebonas kun. Jarema Sykulskis (Jarema Sykulski).

DSC00258

Susirinkusius sveikina Suvalkų miesto prezidentas Czesław Renkiewicz

Po pamaldų daug Suvalkų lietuvių susirinko I bendrojo lavinimo licėjaus auloje, kur vyko oficialus Lietuvos valstybės atkūrimo šimtųjų metinių minėjimas. Tarp kitų šventėje dalyvavo Suvalkų miesto prezidentas Česlavas Renkievičius (Czesław Renkiewicz), Lenkijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė, Lenkijos lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkas Aidis Staskevičius bei kunigai J. Sykulskis ir A. Opanovskis.

Šventės pradžioje visi sugiedojo Lietuvos valstybinį himną, o paskui O. Virbylienė pasveikino jubiliejaus proga. Po jos trumpai pasisakė Kostas Leončikas. Jis paminėjo prof. hab. dr. Liudo Mažylio praeitais metais Berlyne surastą Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės akto originalą lietuvių ir vokiečių kalbomis su 20 signatarų parašais. Priminė taip pat, kokiomis aplinkybėmis buvo pasirašytas Vasario 16-osios Nutarimas, ir kad tai buvęs lemtingas pasirinkimas, leidęs išlikti lietuvių tautai.

DSC00261

Mokiniai, lankantys lietuvių kalbos pamokas. Iš kairės: Neringa Virakaitė, Anastazija Murauskaitė, Simona Oluv, Sandra Krakauskaitė, Natalija Puniškytė, Evelina Malinauskaitė, Justina Marteckaitė, Petras Radzevičius

Po pranešimo savo programą pristatė Suvalkų ansamblis „Ančia“, vadovaujamas Vytauto Batvinsko, kuriam talkino profesionali smuikininkė Jūratė Birgelytė. Ansamblis sudainavo: „Kur gimėm, kur augom“, „Baltą paukštį“, „Giedu dainelę“, „Augo kieme klevelis“. Per pasirodymą moterys dėvėjo naujai pasiūtus drabužius. Marijampolės literatų klubo „Sietynas“ pirmininkas Ričardas Jurgelevičius įteikė literatūrinių konkursų dalyviui Kazimierui Baranauskui pagyrimo raštą už istorinės atminties įprasminimą. K. Baranauskas perskaitė savo eilėraštį „Didysis jubiliejus“. (Prieš Mišias K. Baranauskas uždegė žvakes ant simbolinio Lietuvos partizanų paminklo kapinėse Bakalaževska gatvėje.) V. Batvinskas, J. Birgelytė ir Jonas Nevulis pagrojo valsą.

DSC00268

Marijampolės kolegijos tautinio meno ansamblis „Sūduonėlė“. Pirma iš kairės – vadovė Lina Miliuvienė

Trumpai pasisakė ir Suvalkų miesto prezidentas. Jis paminėjo, kad penktadienį dalyvavo Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjime Alytuje, o sekmadienį Seinuose, iš kur anksčiau sugrįžo į Suvalkus. Pasveikino Suvalkų lietuvius šios išskirtinės šventės proga, o O. Virbylienei įteikė trijų spalvų gėlių puokštę ir įrėmintus puošnius sveikinimus lietuvių kalba, perjuostus dviem trispalvėm juostom. Pažymėjo, kad laisve turime rūpintis, ją vertinti ir puoselėti. Praradus ją sunku atgauti. Linkėjo draugiško ir taikaus bendradarbiavimo. Susirinkusius šios išskirtinės šventės proga pasveikino ir J. Malinauskaitė-Vektorienė.

Trumpą programą parodė besimokantys lietuvių kalbos moksleiviai, kuriuos paruošė mokytoja Teresė Jonuškienė. Jie skaitė šiai progai skirtus eilėraščius. Smuikininkė J. Birgelytė su savo mokiniu Kamiliu Lapinskiu (Kamil Łapiński) atliko: dainą „Tėvyne dainų ir artojų“ (žodžiai Justino Marcinkevičiaus), pačios aranžuotą miuziklą iš filmo „La la land“, Franko Sinatros atliekamą dainą „Strangers in the night“, Dmitrijaus Šostakovičiaus valsą. K. Lapinskis grojo pianola.

 

Pabaigoje plačią programą pristatė Marijampolės kolegijos tautinio meno grupė „Sūduonėlė“, kurio meno vadovė Vida Mickuvienė – Marijampolės kolegijos dėstytoja, Kristijono Donelaičio draugijos Marijampolės skyriaus pirmininkė. Šio kolektyvo dainininkų vadovė Lina Miliuvienė, šokėjų Ermana Grincienė, kanklininkių Rasa Slankauskienė, koncertmeisteris Tomas Makluševičius (grojęs pianola). Taigi ansambliui vadovauja profesionalių vadovų grupė.

V. Mickuvienė pasveikino visus susirinkusius Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga. Kolektyvo programą sudarė: kanklių muzika, eilėraščių ištraukos, kompozicija su šokiu „Mūsų dienos kaip šventė“, dainos „Lietuva“ (žodžiai Justino Marcinkevičiaus), „Mano kraštas“ (žodžiai Gyčio Paškevičiaus), „Už žalių miškelių“, „Aleliuja“, „Tulpės iš Amsterdamo“, „Sode lakštutė“, „Per Vilniaus miestą“ (popuri, dainų ištraukų mišinys). Pabaigoje ansamblio dalyviai kartu su žiūrovais pašoko du ratelius. Paskui „Sūduonėlė“ ir „Ančia“ kartu sudainavo „Žemėj Lietuvos“ ir „Lietuva brangi“.

O. Virbylienė padėkojo visiems vadovams ir įteikė dovaną. Ji taip pat pasikeitė dovanomis su V. Mickuviene. Paskui prie scenos fotografavosi visi norintys renginio dalyviai. Oficialioji dalis truko dvi valandas.

 

DSC00284

Dalis žiūrovų, ansambliai „Ančia“ ir „Sūduonėlė“ renginiui pasibaigus

Meninei daliai pasibaigus LLD Suvalkų skyriaus patalpose vyko suneštinė vakaronė, kurios metu daug dainų sudainavo marijampoliečiai.

Kostas Leončikas, punskas.pl

 Kosto Leončiko nuotraukos

3 atsakymai į “Suvalkų lietuviai šventė Lietuvos jubiliejinį gimtadienį”

  1. Nuoširdus Ačiū straipsnio autoriui už pastangas. Viskas labai tiksliai ir smulkiai aprašyta, fotografijos geros kokybės.
    Pagarbiai,
    Kalvarijos literatų klubo pirmininkas Šarūnas Sejūnas

  2. Jeigu LR atstovas Seinuose Ponas Vaclav Stankevič negalėjo dalyvauti Suvalkų lietuvių šventėje, tai kodėl neatsiuntė savo atsotvo?

Komentarai uždrausti.