Šv. Mišios už Sausio 13-osios įvykių aukas Seinuose

Seinu bazilikaŠ. m. sausio 13 d. 9.00 val. Seinų bazilikoje bus atnašaujamos šv. Mišios už Sausio 13-osios įvykių aukas, už Lietuvą ir taiką. Joms pasibaigus pamaldų dalyviai kviečiami į klebonijos salę, kur prisiminsime ano meto įvykius ir jų dalyvius.

Minėjimą rengia LR konsulatas Seinuose ir Seinų bazilikos vikaras kun. Petras Gucevičius.