Ugdyti bendravimo meną

Dažnas vaikas per mokslo metus susiduria su ?vairi? form? mokini? tarpusavio santyki? problemomis: patyčios iš atstumt?j?, neigiama lyderyst?, susiskaldymas ? grupes, konfliktai, netolerancija ir kt. Šioms problemoms spręsti prieš keletą met? susib?r? jaun? aktori? komanda, pasivadinusi ?Forumo teatru?, o šiemet su rengini? organizavimo ?mon?s ?Šeimos švent?s? pagalba buvo sukurta interaktyvi ?Bendravimo meno? stovykla, kuri ? savo gl?b? kviečia sunkum? mokykloje patiriančius vaikus.

?Problemos mokykloje mažina motyvaciją mokytis, trukdo susikaupti ir atitraukia d?mes? nuo mokymosi ? tarpasmenini? santyki? sunkumus. Šiai problemai spręsti suk?r?me ?Bendravimo meno? stovyklą, kurioje taikomas ?Forumo teatro? (psichologinio-k?rybinio pob?džio) metodas. Šis metodas leidžia per trumpą laiką pasiekti labai ger? rezultat? jauniems žmon?ms ugdant toleranciją, k?rybiškumą, bendruomeniškumą, atsakomyb?s jausmą, atskleidžiant jaunime t?nančius talentus?, ? pasakojo ?Šeimos švent?s? stovykl? organizator? Inga Klimien?.

Pasis?mę patirties iš užsienio partneri?, ?Forumo teatro? metodą aktoriai Lietuvoje prad?jo taikyti pirmieji. Šis metodas suteikia galimybę daug diskutuoti, kalb?tis apie gyvenimo vertybes. Jis taip pat padeda ugdyti toleranciją ir pagarbą kitaip mąstančiam ar kitaip atrodančiam žmogui.

?Bendravimo meno? stovyklos pagrindin? veikla ? k?rybiniai ?Forumo teatro? užsi?mimai, kuriais smagiai ir patraukliai ugdomi teigiamo elgesio ir pozityvaus bendravimo ?g?džiai, geb?jimas pritapti dinamiškoje socialin?je aplinkoje, spręsti problemas, mokytis savireguliacijos, ugdyti atsakomybę už savo veiksmus ir elges?.

?Su stovyklautojais dirbs profesional?s aktoriai, dailininkai, ?Forumo teatro? jaunieji aktoriai ? savanoriai. Stovykloje jaunuoliai patirs daug nauj? ?sp?dži?. Vienas vaikas po ?Forumo teatro? stovyklos užsienyje yra pasakęs: ?Tai buvo dešimt gražiausi? mano gyvenimo dien?…?, ? prisimin? ?Forumo teatro? vadov? Rimanta Vaičekonyt?.

Pasaulin?s sveikatos organizacijos atlikto tarptautinio tyrimo (35 skirtingose šalyse) duomenimis, Lietuva pagal vaik? mokyklose patiriamas patyčias užima pirmąją vietą. Tod?l per vasaros atostogas itin svarbu, kad vaikai ne tik pails?t? fiziškai, bet ir sustipr?t? psichologiškai, tapt? atsparesni stresui ir ? mokyklą gr?žt? motyvuoti bei visiškai pasitik?t? savo j?gomis.

Interaktyvi ?Bendravimo meno? stovykla liepos m?nes? vyks Trak? rajone, sodyboje ?V?žiakojis?.

Daugiau informacijos:

Inga Klimien?

8 659 20134

 

www.seimossventes.lt