Vard? ir pavardži? rašymo projektas

Balandžio 20 d. LR Seime svarstyti klausimai d?l Lietuvos Respublikos vard? ir pavardži? rašymo dokumentuose ?statymo projekto.  

2010 04 08 d. Lietuvos Respublikos Seimas atmet? Vyriausyb?s teiktą ?statymo d?l vard? ir pavardži? rašymo asmens dokumentuose nelietuviškais rašmenimis projektą, galint? prieštarauti Konstitucijai, kadangi jame buvo si?loma leisti Lietuvos piliečio pase pilieči? pavardes rašyti nelietuviškais rašmenimis dabar ?teisint? lietuvišk? ?raš? sąskaita.  

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, kad „pasas yra dokumentas, patvirtinantis asmens pilietybę ir jo/jos priklausomybę šaliai, tod?l visi užrašai pase turi b?ti rašomi valstybin?s (lietuvi?) kalbos rašmenimis?.  

Konstitucinis Teismas taip pat yra nusprendęs, jog galima Lietuvos piliečio paso kit? ?raš? skyriuje ?rašyti asmens vardą ir pavardę kitokiais, ne lietuviškais, rašmenimis ir nesugramatinta forma, kai asmuo to pageidauja. Šias Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo išvadas yra teigiamai ?vertinęs ir Europos Tarybos Žmogaus teisi? komisaras Thomas Hamambergas.  

Atsižvelgęs ? tai, jog Vyriausyb?s si?lytas ?statymo projektas prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sprendimui, dauguma Lietuvos Respublikos Seimo nari? 2010 04 08 d. po pateikimo pritar? kitam Vard? ir pavardži? rašymo asmens dokumentuose ?statymo projektui, b?tent Gintaro Songailos, Ryto Kupčinsko teiktam projektui, kuriuo taip pat leidžiama LR piliečio pase, esant pageidavimui, rašyti pavardes nelietuviškais rašmenimis, tačiau tik greta lietuviškais rašmenimis užrašyt? asmenvardži?, o ne j? sąskaita. Šis projektas yra paremtas latviškuoju vard? ir pavardži? rašymo modeliu, kur? yra teigiamai ?vertinusios ?vairios tarptautin?s organizacijos. Taigi keičiamu reguliavimu nustatant vardo ir pavard?s rašymo kompetenting? institucij? sudaromuose ir išduodamuose asmens tapatybę nurodančiuose dokumentuose tvarką, iš esm?s ?gyvendinamas Konstitucinio Teismo nutarimas.  

Nei Latvijos tautin?s mažumos, nei kaimynin?s tautini? mažum? pad?timi suinteresuotos valstyb?s Latvijai n?ra pareiškusios joki? pretenzij? d?l šio ?statymo. Latviškas sprendimas, leidžiantis rašyti asmens pavardę valstybinei kalbai neb?dingais lotyniškais rašmenimis antrame paso puslapyje, neprieštarauja tarptautiniams žmogaus teisi? standartams.  

Seimas pernai balandžio 8 d. buvo nusprendęs, kad šio ?statymo projekto galutinis pri?mimas tur?s ?vykti 2010 06 08 d., tačiau tai padaryti atid?liojama iki šiol.  

Ypač šio ?statymo pri?mimui priešinasi TS-LKD Užsienio reikal? komiteto pirmininkas Emanuelis Zingeris, savo vadovaujamame komitete iki šiol vengiantis svarstyti dar pernai Seimo po pateikimo priimtą vard? ir pavardži? rašymo dokumentuose ?statymo projektą. E. Zingerio vadovaujamas komitetas iki šiol n?ra pateikęs savo išvad? d?l šio ?statymo projekto.  

 Parengta pagal www.alkas.lt