Atvelykis ? apeiginio meno paroda

 

Geguž?s 1 dieną Lenkijos lietuvi? etnin?s kult?ros draugijos b?stin?je Punsko sveikatos punkte vyko Tarptautinio Velyk? apeiginio meno konkurso-parodos atidarymas. Renginio dalyviai gal?jo apži?r?ti skutin?tus, dažytus vašku ar kita technika atliktus margučius, karpinius, sodus, verbas, juostas, padarytas iš popieriaus, si?l?, plunksn? ir audinio skiauči? dirbtines g?les, floristinius darbus, pasiklausyti „Šalcinuko“ atliekam? melodij?.

Rengin? prad?jo Lenkijos lietuvi? etnin?s kult?ros draugijos pirminink? Aldona Vaicekauskien?.

Parodos atidaryme dalyvavo ir apie pateiktus darbus kalb?jo Marijampol?s kult?ros centro darbuotoja, Etnokult?ros skyriaus vyriausioji specialist? Onut? Surdokien?.