A?A Kun. Arvydas P. Žygas

2011 met? geguž?s 7 dieną Saint Louis (JAV) ligonin?je po sunkios ligos mir? kunigas Arvydas Petras Žygas, priklausęs Kauno arkivyskupijai.

Kunigas Arvydas Petras Žygas gim? 1958 met? birželio 6 dieną Čikagoje. Jo t?vai emigravo ? Jungtines Amerikos Valstijas Antrojo pasaulinio karo pabaigoje, b?gdami nuo puolančios sovietin?s kariuomen?s. 1945?1950 metais jie gyveno karo pab?g?li? stovyklose Vokietijoje, o 1950 metais atvyko ? JAV, kuri? pilietybę gavo po penkeri? met?.

Nuo pat mažens Arvydas buvo aukl?jamas lietuvyb?s dvasia, lank? Cicero Šv. Antano Paduviečio mokyklą, vidurin?j? išsilavinimą gavo Vyskupo Fenviko aukštesniojoje mokykloje Oak Parke 1975 metais. Nuo pat maž? dien? jis dalyvavo ateitinink? veikloje, bendravo su seserimis kazimieriet?mis.

Arvydas visuomet jaut? pašaukimą ? dvasin? luomą, o drauge jo širdis verž?si ? savo T?vynę ? Lietuvą, ? kurią jam tada nebuvo leista atvykti. Nor?damas b?ti kiek galima arčiau Lietuvos, jis 1976?1980 metais studijavo balt? kult?rą Čikagos lietuvi? pedagogikos institute ir gavo d?stymo sertifikatą Čikagos valstijos universitete. 1980?1988 metais d?st? lietuvi? etnografiją ir folklorą tame pačiame lietuvi? pedagogikos institute. 1976?1982 metais drauge su prof. Marija Gimbutiene lankydavosi Punsko krašte ir užrašin?jo liaudies dainas, fotografavo senąsias Punsko-Sein?-Suvalk? krašto lietuves dainininkes. Negal?damas lankytis Lietuvoje jis, kaip ir daugelis užsienyje gyvenusi? lietuvi?, vyko ? Punsko kraštą pab?ti lietuvi? žem?je, pabendrauti su lietuviais. Punsko krašte jis buvo visada laukiamas ir sutinkamas kaip pats garbingiausias svečias.

1981 metais Čikagos Ilinojaus universitete Arvydas Žygas ?gijo antropologijos ir chemijos moksl? bakalauro laipsn?, o 1983 metais biochemijos magistro laipsn? su medicinin?s antropologijos specializacija. 1988 metais tame pačiame universitete jis gavo filosofijos daktaro laipsn?. Tada jis pirmą kartą gal?jo apsilankyti Lietuvoje, Vilniaus universiteto Medicinos fakultete, pagal mokslini? main? programą. Kaip jis pats rašo autobiografijoje, 1988 met? gruodžio 14 dieną prad?jo savo pasirengimą kunigystei.

1989?1993 metais dr. Arvydas Petras Žygas d?st? antropologiją ir biochemiją Kauno ir Vilniaus universitetuose, 1990 metais gavo asocijuoto antropologijos profesoriaus vardą. 1989?1993 metais vadovavo VDU Antropologijos katedrai ir buvo VDU student? dekanas. 1993 metais už ind?l? ? atsikuriančios nepriklausomos Lietuvos kult?rą jam buvo suteikta S. Šalkauskio vardo premija.

1990 metais Arvydas ?stojo ? J?zuit? naujokyną. 1993?1994 metais studijavo j?zuit? formacijos centre Genujoje (Italija) bei ?jo klinikinę praktiką Turino Šv. Kotolengo ligonin?je. 1995 metais jis gr?žo ? Čikagą slaugyti sunkiai sergančios motinos ir tada prad?jo studijuoti teologiją Čikagos Lojolos universitete. Pageidaujant Kauno kunig? seminarijos rektoriui, siekdamas ?gyti tinkamą kunigo šventimams formaciją, Arvydas paklusniai, kaip ir visuomet, gr?žo ? Lietuvą. 1996?2000 metais, studijuodamas seminarijoje, jis taip pat ?sitrauk? ? b?sim? kunig? sielovadin? ugdymą. 1996?1999 metais jis studijavo ir Meriveilo insituto Teologijos fakultete Birmingeme (Didžioji Britanija), ten siekdamas teologijos magistro laipsnio. Šias studijas baig? ir magistro laipsn? gavo Vytauto Didžiojo universitete.

2000 met? birželio 29 dieną Arvydas Petras Žygas pri?m? kunigo šventimus ir buvo paskirtas Kauno arkikatedros bazilikos vikaru. Jau po poros m?nesi? kunigas Arvydas Žygas paskirtas Kauno kunig? seminarijos dvasios t?vu. Šias pareigas jis ?jo šešerius metus. Gyvo b?do, nuoširdus kunigas labai greitai rado kelią ? seminarijos aukl?tini? širdis. Jis tikrai tapo tuo žmogumi, kuris peln? j? vis? pasitik?jimą.

Drauge kunigas Arvydas Žygas tęs? ir savo mokslininko veiklą. 1996?2006 metais jis ?jo antropologijos asocijuoto profesoriaus, o 2000?2006 metais pastoracin?s teologijos asocijuoto profesoriaus pareigas Vytauto Didžiojo universitete. 2000?2006 metais taip pat ?jo Kauno medicinos universiteto kapeliono pareigas ir buvo vizituojantis antropologijos profesorius tame pačiame universitete. 1997?2006 metais kunigas Arvydas buvo ir Kauno psichiatrijos ligonin?s kapelionas, patarnavo seserims kazimieriet?ms Pažaislyje ir seserims kotryniet?ms Kaune.

Galima neperdedant sakyti, kad kunigas Arvydas buvo tas žmogus, kuris daugiausia prisid?jo prie ateitininkijos atsik?rimo Lietuvoje. 1989?1995 metais jis buvo išrinktas ir ?jo Ateitinink? federacijos pirmininko pareigas. Jis sugeb?jo tautos troškimą atkurti tai, kas sugriauta, parodomas iniciatyvas sutelkti ? vieningą srovę ir duoti jai krypt?, išsaugančią esmines vertybes ir atliepiančią modernius išš?kius.

2006 metais kunigas Arvydas pasipraš? išleidžiamas ? JAV teologijos daktarato studij?. 2006?2007 metais jis dirbo vikaru Čikagos Švč. M. Marijos Gimimo parapijoje, ypatingą d?mes? skirdamas lietuviams emigrantams.

2007 met? rugpj?čio m?nes? pasipraš? atleidžiamas iš parapijos ir tęs? studijas, drauge patarnaudamas kaip kapelionas Vargdieni? seserims Putname, darbuodamasis seser? ?steigtoje Pal. J. Matulaičio vargš? prieglaudoje, pavaduodavo kunigus ?vairiose lietuvi? parapijose. Paskutinius m?nesius, jau sunkiai sirgdamas, praleido Saint Louis klinikoje. Tik?jom?s jo pasveikimo, tačiau Viešpaties planai buvo kitokie.

Kunigas Arvydas Petras Žygas skub?jo daryti gera, negail?damas savęs. Jo niekada niekas nemat? supykusio, atsikertančio kad ir tarusiam šiurkštesn? žod?. Jis jaut?si pašauktas tarnauti ? Dievui, savo mylimai T?vynei, visiems žmon?ms, kuriuos Viešpats siunt? ? jo kelią. Neži?r?damas mokslo laipsni? ir titul?, save jis laik? paprastu žmogumi. Savo prašyme suteikti kunigo šventimus raš?: ?Prašau suteikti man, Arvydui Petrui Žygui, nevertam Dievo tarnui, kunigyst?s šventimus?.

Tegul gerasis Viešpats ištikimam savo tarnui suteikia amžiną atils?!

Kauno arkivyskupijos kurija, Vatikano radijas