Amžinoji šviesa Jam tešviečia

Atsidaręs j?s? portalą ?Punskas.pl? sužinau li?dną, jaudinančią naujieną ir simboliškai dalyvauju brangaus Kolegos muziejininko Juozo Vainos laidotuv?se, akimirką lyg pastoviu prie Bičiulio Rimo Vainos ir Elenos Vainien?s kapo. Taip reiškiasi aukščiausios j?gos, rikiuodamos m?s? gyvenimus.

Atmintis gr?žta ? jau gerokai nutolusius 1969 metus, kai Rimo Vainos pakviestas pirmą kartą važiavau ? Lenkiją. Rimo pasakojimai, pasivaikščiojimai su juo po miestą, dalyvavimas lietuvi? susib?rimuose, ilgi pokalbiai išliko visam gyvenimui. Neužmirštama buvo kelion? traukiniu ? Punską, viešnag? svetinguose Vain? namuose. Buvau pradedantis muziejininkas, godžiai klausiausi Juozo Vainos minči? ir patarim?. V?liau teko ne kartą susitikti, bendrauti ?vairiom progomis. Visada žav?jausi Jo darbais, sukaupta kolekcija, milžinišku vieno žmogaus nuveiktu darbu. Išliko man kaip pasiaukojusio, turinčio tikslą ir galinčio kalnus pajudinti žmogaus ? Asmenyb?s etalonas.

Žemai lenkiu galvą. Amžinoji šviesa Jam tešviečia. M?suose daug yra ?vairiausi? rengini?, kiek sp?ju, kiek leidžia j?gos, dalyvauju, kai kur ir pakalbu. Per visus darbo muziejuje metus mano pagrindinis darbas ir buvo kalb?jimas.

Adelbertas Nedzelskis,

buvęs Čiurlionio muziejaus ved?jas

Druskininkai