Bažnytini? chor? ryšiai

Kauno ir Punsko
bažnytini? chor? bendradarbiavimas

Kauno šv. Pranciškaus Ksavero (j?zuit?) rektoratas ir Punsko Švč. Mergel?s Marijos Dangun ?mimo parapija vykdo projektą ?Kauno ir Punsko lietuvi? bendradarbiavimo tinkl? k?rimas? (SPF/LT/2010/33).

Projektas ?gyvendinamas pagal 2007?2013 Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos Smulki?j? projekt? fondą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekte dalyvauja šie chorai:

Kauno šv. Pranciškaus Ksavero (j?zuit?) rektorato grigališkojo choralo choras ?Oranta?

Jis ?kurtas 1999 m. Choras gieda bažnyčios liturgijoje, taip pat rengia koncertus. Aktyviai bendrauja ir bendradarbiauja su grigališkojo choralo chorais iš Vilniaus, Panev?žio, Marijampol?s ir Šiauli?. Dalyvauja vasaros grigališkojo choralo savait?se Pažaislyje, ?vairiuose grigališkojo choralo kursuose ir seminaruose. Koncertuoja Kaune ir kituose Lietuvos miestuose, yra koncertavęs Lenkijoje ? Poznan?s, Suvalk?, Vygri? bažnyčiose, taip pat Pranc?zijoje ? Fontevraud abatijoje, Le Mano katedroje, Šv. Klotildos bazilikoje Paryžiuje. Choras daug d?mesio skiria grigališkojo choralo ir liturgin?s maldos studijoms, bendradarbiauja su broliais benediktinais, gyvenančiais šv. Petro vienuolyne Palendriuose.

Chorui vadovauja dr. Milda Paulikait? ? VDU Katalik? teologijos fakulteto bei KTU Humanitarini? moksl? fakulteto Filosofijos ir kult?rologijos katedros docent?. ?Orantą? galima išgirsti šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje kiekvieną pirmadien? šv. Mišiose 17 val. Choro repeticijos vyksta pirmadieniais nuo 16 val., trečiadieniais nuo 18 val.

 

Kauno šv. Pranciškaus Ksavero (j?zuit?) rektorato jaunimo choras

Jam vadovauja Agniet? Kizeviči?t?. Choras susib?r? 2007 met? ruden?, kai b?rys šlovinanči? Viešpat? moksleivi? panoro kažko daugiau: dažniau matytis, pasidalyti su sekmadienio draugais savo išgyventais ?sp?džiais, išmokti daugiau nauj? giesmi?. Taip prasid?jo pirmosios repeticijos…

Nuo 2010 met? vasaros chorui tobul?ti kartu su jo vadove padeda ir choro dirigent? Laima Botyrien?. Dabar chore yra daugiau nei 25 choristai, kurie kiekvieną sekmadien? 10 valandą renkasi giedoti jaunimo mišiose. Didžiąją chorist? dal? sudaro Kauno j?zuit? gimnazijos moksleiviai, ateitininkai. Chorist? amžius labai skirtingas nuo 8 iki 19 met?. Dažnai chorui savo muzikin?mis dovanomis pagelbsti keletas student?, tarp kuri? yra ir šiuo metu Kaune studijuojantis punskietis Viktoras Šliaužys. Jie papuošia choro atliekamas giesmes savo vokalais arba pritardami ?vairiais instrumentais. Čia kiekvienas atranda savo vietą ir yra nuoširdžiai laukiamas, nes juk viskas daroma DIDESNEI DIEVO GARBEI!

Šv. Pranciškaus Ksavero (j?zuit?) bažnyčios choras

Jis ?kurtas 1991 m. Chorin?s muzikos entuziastai A. Maslauskas ir L. Martinaitis pasi?l? žinomam choro dirigentui A. Mišeikiui suburti buvusius Kauno aukšt?j? mokykl? chor? dalyvius ? bažnytin?s muzikos chorą. Pirmasis viešas choro pasirodymas ?vyko 1992 m. Kauno arkikatedroje. Nuo pat J?zuit? bažnyčios atšventinimo 1992 m. choras kiekvieną sekmadien? gieda šv. Mišiose 12 val. 1993 m. kartu su kitais bažnyči? chorais dalyvavo Popiežiaus Jono Pauliaus II sutikime Kauno santakoje. 1994 m. dalyvavo Pasaulio lietuvi? dain? švent?je. Per savo dvidešimt veiklos met? choras giedojo ne tik daugelyje Lietuvos bažnyči?, bet ir atstovavo bažnytiniam menui Italijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Lenkijoje, Pranc?zijoje, Čekijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Norvegijoje. Choras nuolat dalyvauja respublikin?se ir Kauno dain? švent?se, yra parengęs speciali? muzikini? program?.

Chorai iš Kauno planuoja atvykti ? Punską 2011 m. vasario m?nes?.

Punsko parapijos choras

1897 m. Punsko parapijos vikaru prad?jo dirbti kun. Žemaitis. Spaudos draudimo laikotarpiu viešosiose ?staigose lietuvi? kalba buvo draudžiama, taigi ir Punsko bažnyčioje buvo giedama tik lenkiškai. Bet kun. Žemaitis greitai suprato, kad Punsko parapijiečiams širdžiai artimiausia yra lietuviška šneka, tod?l, nors ir neteis?tai, tais pačiais metais prad?jo organizuoti žmones per mišias giedoti lietuviškai. Kadangi už lietuvišką veiklą valdžia dvasininkus baud?, tod?l suburti chorą buvo pavesta Motiejui Šliaužiui iš Šlynakiemio, vadinamam Bičiumi. Žmoni? noras giedoti gimtąja kalba buvo begalinis. Jie uoliai lank? repeticijas, kruopščiai mok?si giesmi? ir 1898 m. Velyk? rytą pirmą kartą Punsko bažnyčioje suskamb?jo keturbals?s lietuviškos giesm?s.

Nuo 1917 m. Punsko vikaru dirbo kun. Juozas Švedas (garsaus lietuvi? kompozitoriaus Jono Švedo brolis). Jis globojo ir bažnytin? chorą.

Nuo 1962 m. kunigo A. Šuminsko kvietimu Punsko bažnytinio choro vargonininku tapo Zenonas Parakevičius (dabartinio vargonininko Eugenijaus Parakevičiaus t?vas).

Šiuo metu Punsko parapijos klebonas yra Czesław Bagan, o bažnytiniam chorui vis dar vadovauja Eugenijus Parakevičius. Kai kurie dabartiniai choro dalyviai jame gieda jau 40?50 met?.

Punsko jaunimo choras

Pirmą kartą jaunimo bažnytinis choras buvo ?kurtas kun. prel. Igno Dzermeikos klebonavimo laikais. Deja, laikui b?gant jaun?j? giesminink? veikla užgeso.

Naujai susib?ręs Punsko krašto jaunimas pirmą kartą Punsko bažnyčioje giedojo 2009 met? gruod?.

Id?ja atkurti tok? chorą kilo prad?jus glaudžiai bendradarbiauti Punsko parapijai su Kauno j?zuit? bažnyčia. Punskietis Viktoras Šliaužys, nuvykęs studijuoti ? Kauną, prad?jo lankytis J?zuit? bažnyčioje ir dalyvauti šv. Mišiose. Po keli? savaiči? jis atsivež? ? Punską J?zuit? bažnyčios chorą, kuris pagiedojo sekmadienio rytin?se mišiose.

Po 2 m?nesi? atgaivintame jaunimo chore giedojo 11 nari?. Šiuo metu jaun?j? giesminink? yra beveik dvigubai daugiau. Chorui vadovauja Punsko Kovo 11-osios lic?jaus moksleiviai: Vida Bobinait? ir Albertas Šliaužys. Jiems toliau talkina Viktoras.

Choras gieda vieną kartą per m?nes?. Jo nariai ? giedantis ir grojantis jaunimas.

Projekto reng?j? informacija