„Begarsėje tylumoje“

„Tamsu ir šalta. Židiny dar plakasi silpna liepsnelė, bet tuoj ir ji užges… Bus visiškai nyku… Tik vėjas varstys neramias duris, ir medis nuogom šakom daužysis į drėgnus stiklus… Bus taip nepaprastai nyku […]. Mano broli. Tavo rankos pavargo. Ir nuo amžino darbo sugrubo tavo širdis. Paklausyk, mano siela šiąnakt kaip varpas: ji dainuoja tavo sapne. Mano broli – girdi?..“

Lapkričio 5 dieną „Lietuvių namuose“ Seinuose minėtuvių vakaru – Vėlinių koncertu „Begarsėje tylumoje“ pagerbti Seinų krašto mirusieji, daugiausia ūkininkai: sutuoktiniai Genutė ir Jonas (geras kalvis ir bitininkas) Boračiauskai iš Klevų bei Marytė ir Sigitas (geras ūkininkas, bitininkas, Vidugirių bažnyčios rėmėjas) Černeliai iš Vidugirių, pažangūs ūkininkai ir bitininkai Adas Sinkevičius iš Aradnykų bei Vincas Zablackas ir Jonas Leončikas iš Klevų, vaidintojas Petras Budzeika iš Seinų, jaunas ūkininkas Vilius Kliūčinykas iš Skarkiškių, trys darbščios verpėjos, mezgėjos, ūkininkės Ona Makauskienė, Adelė Jakubauskienė ir Marytė Klimasarienė, kovojusios dėl lietuviškų mišių Seinuose. Pagerbtas ir per 10 metų Seinų „Lietuvių namų“ mišriam chorui „Seinijos aidas“ bei kapelai „Sainiai“ vadovavęs Jonas Pavilonis.

Anapilin iškeliavę asmenys pagerbti eilėraščių posmais, dainomis, šokiais. Prie jų portretų minėtuvių metu užžiebtos žvakelės. Kazio Bradūno poeziją deklamavo „Žiburio“ moksleiviai. Biografijas (surinko Janina Macukonienė ir Eugenija Pakutkienė) skaitė Dalia Astrauskienė (kuri ir režisavo renginį) ir Žilvinas Macukonis. Dainas „Ateina Dievas“, „Nenusigąsk, tai aš“, „Jei ne auksinės vasaros“, „Rudens naktis sustojo“ atliko LN vokalinė grupė „Intro“, o „Baltas paukštis“ – „Žiburio“ mokinės (vad. Juozas Pileckas). Šoko „Žiburio“ mokyklos moksleiviai (vad. Alina Dzimida).

Renginio pabaigoje grupė dalyvių nunešė ir padėjo vainiką (kurį jau daugelį metų minėtuvėms pina G. Pakutkienė) bei užžiebė žvakeles prie vyskupo Antano Baranausko paminklo. Čia visi sudainavo liaudies dainą (vedė Cilė Grizevičienė).

Renginio rėmėja – Lenkijos vidaus reikalų ir administracijos ministerija (MSWiA).

Toks gyvenimas – mylimi žmonės išeina, tačiau lieka kiti, tad reikia jais džiaugtis ir juos mylėti…

ib, gp, punskas.pl