Sugiedokime Lietuvos himną

Liepos 6 dieną (trečiadien?) 20.00 val. prie Punsko lietuvi? kult?ros nam? (kartu su visais pasaulio lietuviais) bus giedamas

Lietuvos himnas. Kviečiame dalyvauti.

 

 

Gerbiamieji,

Art?ja diena, kai v?l pakviesime lietuvius visame pasaulyje akimirkai sustoti ir atiduoti pagarbą savo gimtinei. Š. m. liepos 6-ąją lygiai 21 val. iš l?p? ? l?pas, iš šalies ? šal? aplink pasaul? keliaus Tautiška giesm? ? unikali m?s? tautos tradicija, kuri jau trečius metus sujungia lietuvi? bendruomenes ne tik gimtojoje šalyje, bet ir visoje planetoje.

Šie metai Lietuvai ypatingi ? m?s? šalis po 72 met? pertraukos tapo visos Europos krepšinio namais. Šis neeilinis ?vykis mums primena, kad b?tent krepšiniui galime b?ti d?kingi už tai, kad garsina m?s? šalies vardą, vienija lietuvius ir stiprina m?s? dvasią. Tod?l kviečiame visus tautiečius šiemet Tautišką giesmę skirti m?s? šalies ir Lietuvos krepšinio garbei!

Prašom J?s? palaikyti šią pilietinę globalią iniciatyvą ir visapusiškai prisid?ti prie jos ?gyvendinimo bei sklaidos ? tiek asmeniškai, tiek kaip žiniasklaidos atstovai. Pad?kite mums skleisti žinią savais kanalais, kalb?kite apie šios id?jos svarbą su savo tautiečiais, kolegomis, draugais ir šeimos nariais.