Verb? sekmadienis

Balandžio 17 dieną, likus savaitei iki Velyk?, krikščioniškasis pasaulis švęs Verb? sekmadien? ? Kristaus at?jimą ? Jeruzalę. Tą dieną prasideda Didžioji savait?. Pačios svarbiausios šios savait?s dienos ? Didysis tridienis: ketvirtadienis, penktadienis ir Velyknaktis. Didysis ketvirtadienis ? Eucharistijos ?steigimas ir perdavimas Jo galios mokiniams. Tą dieną minimas kunigyst?s ?steigimas. Visose bažnyčiose nutyla varpai ir vargonai. …

Prisiminkime dar kartą

  Didžiausią Lenkijos tragediją per visą pokario istoriją ? Lenkijos prezidento bei šalies delegacijos ž?t? ? punskiečiai 2010 m. balandžio 10 dieną pamin?jo gedulingu siren? staugimu, bažnyčios varp? gaudesiu, juodais kaspinais perrištomis v?liavomis, žvak?mis bei g?l?mis. Dar kartą prisiminkime šiuos ?vykius.  www.punskas.pl (Sigitas Birgelis)

IN MEMORIAM

Dar kartą prisiminkime kelias 2006-2007 m. su LR prezidentu Lech Kaczyński susijusias neužmirštamas akimirkas. Sigito Birgelio nuotraukos.

Smolenske tragiškai žuvusi?j? atminimui

  Smolenske aviakatastrofoje tragiškai žuvusi? iškili? Lenkijos pilieči? atminimui. Vilniuje balandžio 10 d. vyks Lenkijos prezidento Lecho Kaczynskio, jo žmonos ir prezidentą lyd?jusios delegacijos nari? tragiškos ž?ties netoli Smolensko pirmosioms metin?ms pamin?ti skirtas koncertas ?In memoriam?. Renginyje koncertuos dirigento Povilo Gylio vadovaujamas valstybinis choras ?Vilnius?. Česlovo Milošo eiles skaitys aktor? Dalia Micheleviči?t?.

Juozą Vainą palydint

2011 met? balandžio 3 dienos, sekmadienio, popietę ? amžinojo poilsio vietą ? Punsko kapines ? išlyd?jome žym? m?s? krašto pedagogą, kraštotyrininką, Lenkijos lietuvi? visuomen?s veik?ją, Punsko etnografinio muziejaus ?k?r?ją Juozą Viktorą Vainą.

„Terra Jatwezenorum“ Signatarų namuose

  Kovo 31 d. 17 val. Signatarų namuose Vilniuje vyko istorijos paveldo metraščio „Terra Jatwezenorum“ 2 tomo sutiktuvės. Renginyje dalyvavo leidinio autoriai, sudarytojai, redaktoriai, Lietuvos Seimo nariai, Kovo 11-osios akto signatarai, Vilniaus savivaldybės atstovai, vilniečiai. Koncertavo Punsko folkloro ansamblis “Alna”.Renginio vedėjas Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo direktorius Mykolas Karčiauskas pasveikino atvykusius, papasakojo apie leidinio …

Lenkijos gyventoj? surašymas

  Balandžio 1 dieną prasid?s pirmasis Lenkijai ?stojus ? Europos Sąjungą visuotinis Lenkijos gyventoj? surašymas. Jis vyks iki birželio 30-osios dienos. Apie gyventoj? surašymą pasakoja Lenkijos vyriausyb?s ir tautini? mažum? komisijos narys, Lenkijos lietuvi? draugijos pirmininkas Algirdas Vaicekauskas. 2002 metais vykęs Lenkijos gyventoj? surašymas sulauk? ?vairi? vertinim?. Jo metu buvo pateikiami klausimai apie tautybę ir …

Kovo 11-oji Punske

  Lietuvos Nepriklausomyb?s atk?rimo dienos iškilm?s Punske prasid?jo šventomis Mišiomis, kurias atnašavo kun. Egidijus Kazlauskas. Pamaldose dalyvavo Lietuvos Respublikos konsulas Seinuose Liudvikas Milašius su žmona, Užsienio reikal? ministerijos Užsienio lietuvi? departamento direktorius Arvydas Daunoravičius, Punsko Kovo 11-osios mokytojai ir moksleiviai, lietuvišk? organizacij? atstovai, punskiečiai. Antroji švent?s dalis ? iškilmingas Kovo 11-osios koncertas ? vyko Punsko …