A. Suraučiaus knygos pristatymas

2011 m. birželio 25 d., šeštadienio popietę, Punske vyko Lietuvos partizano, Lenkijos lietuvi? visuomen?s veik?jo Antano Suraučiaus (1919?2006) 5-?j? mirties metini? min?jimas bei naujausios jo knygos ?Per kal?jimus ir lagerius?, kurią išleido Punsko ?Aušros? leidykla, pristatymas. Renginys prasid?jo Punsko Švč. Mergel?s Marijos Dangun ?mimo bažnyčioje, kur šv. Mišias aukojo Punsko parapijos vikaras kun. Egidijus Kazlauskas. …

Ansambli? sąskrydis

Š. m. birželio 26 dieną Burbiškiuose prie Galadusio ežero vyko tradicinis ansambli? sąskrydis, kuriame dalyvavo: Lenkijos lietuvi? etnin?s kult?ros draugijos folkloro ansamblis ?Gimtin?? ? vad. Angel? Bapkauskien?  ir Lenkijos lietuvi? etnin?s kult?ros draugijos ansamblis ?Kaimo muzikantai? ? vad. Sigitas Šliaužys, Punsko lietuvi? kult?ros nam? vaik? meno studija ?Puniukai? ? vad. Asta Pečiulien? ir Jonas Zakaravičius, …

Nuo Jurbarko iki Nidos

  Keturiasdešimt keturi konkurs? (Dailiojo žodžio, Lietuvos istorijos, Lietuvos geografijos, Lietuvi? kalbos ir literat?ros) laim?tojai iš Punsko, Navinyk?, Vidugiri? ir Sein? ?Žiburio? mokykl? birželio 14 ir 15 dienomis dalyvavo neeilin?je ekskursijoje ? Lietuvą. Lenkijos lietuvi? draugija gal?jo surengti šią išvyką r?m?j? ? Lenkijos vidaus reikal? ir administracijos ministerijos (MSWiA) bei Lietuvos Respublikos užsienio reikal? ministerijos …

„Suvalkiečiai suvalkiečiams“

Suvalk? mišrusis choras ?Ančia? Š. m. birželio 19 dieną Suvalk? lietuvi? bendruomen? tur?jo progą dalyvauti suvalkieči? surengtame kult?riniame renginyje ?Suvalkiečiai suvalkiečiams?, vykusiame buvusioje kino sal?je ?Barnaba? (Świerkowa g. 52). Vaidintojai po spektaklio. Iš kair?s: Danut? Judickien?, Jonas Nevulis, Juozas Vaznelis, Elena Vasilčik, Stefanija Kapuscinska, Pijus Krakauskas Renginio programa: ? Kazimiero Baranausko pasakojimas apie Žemait?s (Julijos …

Konkursas gimnazistams ir lic?jaus mokiniams

Gimnazist? viktorinoje rung?si 8 grup?s po penkis moksleivius iš Punsko Dariaus ir Gir?no bei Sein? lietuvi? ?Žiburio? gimnazij?. Ji vyko labai sklandžiai. Ištraukusios klausimą grup?s tardavosi ir garsiai ? j? atsakydavo. Atsakymus vertino taškais (buvo kategorijos už 1 tašką ir už 2 taškus) komisija, kuriai vadovavo LLD pirm. Algirdas Vaicekauskas. Joje dirbo mokytojos Irena Gasperaviči?t?, …

Lietuvi? kalbos konkursas

Navinyk? mokykla. Š. m. birželio 6 dieną Navinykuose vyko Lietuvi? kalbos ir literat?ros konkursas, kuriame dalyvavo Punsko, Navinyk?, Vidugiri? bei Sein? ?Žiburio? mokykl? penkt? ir šešt? klasi? mokiniai. Penkt? klasi? grup?je pirmąją vietą laim?jo Irmina Grigutyt?, kuri surinko 93 iš 105 tašk?. Antroji vieta atiteko Aldutei Karaneckaitei (87 taškai), trečioji ? Daivai Grigutytei (86 taškai). Šešt? klasi? …

Pagerb? rašytoją J. Vailionienę

Geguž?s 27 d. Avižieni? kaimo bendruomen? ir svečiai nuoširdžiai pagerb? savos bendruomen?s narę rašytoją Jadvygą Vailionienę josios 85-ojo jubiliejaus proga. Energija vis trykštančią, daug kur dalyvaujančią, vis rašančią Jadvygą Andrulionytę-Vailionienę tą vakarą sveikino atvykę rajono kult?ros darbuotojai ir Lazdij? miesto valdžios atstovai, giminaičiai. Jai pagerbti scenoje parodyti trys vaidinimai, pastatyti pagal jos k?rybą, padainuota ir …

„Veidas ant kauk?s“

Birželio 5 dieną Vilniuje, Nacionalin?je dail?s galerijoje, baigta rodyti beveik du m?nesius veikusi ir didelio susidom?jimo sulaukusi pasaulinio garso dailininko Stasio Eidrigevičiaus paroda „Veidas ant kauk?s“. Parodoje buvo eksponuojama apie du šimtus 1974-2010 m. Varšuvoje gyvenančio dailininko sukurt? darb? (aliejin? tapyba, pastel?s, kauk?s, miniati?ros, skulpt?ra, estampai, akvarel?s, piešiniai bei fotografijos). Stasys apie k?rybą: „Kai šviesa keliauja …

Koncertavo Lietuvos kolektyvai

Geguž?s 28 d. (šeštadienio vakarą) ?Lietuvi? namuose? Seinuose ži?rovus sub?r? kolektyvai iš Lietuvos ? iš Utenos, lydimas Lietuvos Seimo nar?s Mildos Petrauskien?s, ir iš Kretingos. Dieną ansambli? dalyviai lank? Vygrius, Seinus, Punską, istorines vietas, susijusias su Lietuva. Vakarą Utenos rajono Sudeiki? kult?ros centro vokalinis ir instrumentinis ansamblis ?Sudeikieči? gaida? (vadovas maestro Adolfas Driukas) bei Kretingos …

Pasibaig? Poezijos pavasaris

Dvi savaites po Lietuvą ir toli už jos rib? š?lęs didžiausias ir solidžiausias šalyje literat?ros festivalis Poezijos pavasaris sekmadien? Vilniaus universiteto M. K. Sarbievijaus kiemelyje nugriaud?jo finaliniais akordais. Rengin? savo buvimu teik?si pagerbti pati Lietuvos prezident? Dalia Grybauskait?, palink?jusi lietuvi? poezijai daugiau aštrumo ir ?teikusi ši?metiniam festivalio laureatui Jonui Kalinauskui aštriaplunksn? prezidentin? rašikl?. J. Kalinauskas, …

Č. Milošas ir tarpkult?rinis dialogas

2011 m. balandžio 18?19 d. Varšuvos universiteto baltist? b?relis sureng? konferenciją ?Česlovas Milošas ir lietuvi?-lenk? tarpkult?rinis dialogas?. Konferencijoje dalyvavo taip pat Vilniaus universiteto studentai. Susitikimą prad?jo Jos Ekscelencija Loreta Zakarevičien?, Lietuvos Respublikos ambasador? Lenkijoje. Ji pad?kojo konferencijos dalyviams bei organizatoriams ir pasak?, kad dabartiniame pasaulyje svarbiausia tiesti tiltus tarp žmoni?, ypač jaun?, nes ateitis yra …

Lietuvos geografijos konkursas

2011 m. geguž?s 12 d. ?Lietuvi? namuose? Seinuose ?vyko Lietuvos geografijos konkursas. Jame dalyvavo 25 Punsko, Vidugiri?, Navinyk? ir Sein? ?Žiburio? pagrindini? mokykl? mokiniai bei 14 Sein? ?Žiburio? ir Punsko Dariaus ir Gir?no gimnazij? moksleivi?. Dalyvi? darbus tikrino ir vertino geografijos mokytojai: Onut? Malinauskien?, Onut? Samulevičien? ir Vytautas Budzeika. Moksleiviai dviejose grup?se raštu atsakin?jo ? …

Lietuvos istorijos konkurso rezultatai

Lietuvos istorijos konkurso, ?vykusio geguž?s 10 dieną Sein? ?Lietuvi? namuose?, rezultatai: Pagrindin? mokykla (19 dalyvi?) I vieta – Darius Vilkelis (Sein? ?Žiburio? mokyklos VI kl.) II vieta – Donata Vaičiulyt? (Punsko Dariaus ir Gir?no mokyklos VI kl.) III vieta – Aldut? Karaneckait? (Sein? ?Žiburio? mokyklos V kl.) Gimnazija (12 moksleivi?) I vieta – Daiva Kuliešait? (Sein? ?Žiburio? gimnazijos III kl.) II vieta – Edvinas Marteckas (Punsko Dariaus ir …

Dailiojo žodžio konkursas

Geguž?s 7 d. ?Žiburio? mokykloje vyko Dailiojo žodžio konkursas. Dalyvavo 107 Vidugiri?, Pristavoni?, Navinyk?, Punsko ir Sein? mokykl? mokiniai bei darželi? vaikai. Mažiausi?j? laim?toj? sąrašas: 3-mečiai 1. Eliza Gudaityt? 2. Mangirdas Vektorius 3. Inga Krakauskait? 4. Vaiva Vaicekauskait? 5. Mantas Vyšniauskas 6. Adomas Vitkauskas   4-mečiai 1. Karolina Agurkyt? 2. Ida Bobinait? 3. Jol? Misiukonyt? …