VI bažnytinių chorų šventė ,,Giesmių pynė Marijai“ Žagariuose

Galima tvirtai teigti, kad bažnytinių chorų susitikimai Žagarių Šv. Baltramiejaus bažnyčioje jau įsitvirtino mūsų krašto religinių renginių kalendoriuje, nors pirmasis susitikimas įvyko visai neseniai, tai yra 2014 m. Šiemet giesmininkai ir klausytojai rinkosi jau šeštą kartą. VI bažnytinių chorų šventė ,,Giesmių pynė Marijai“ vyko praėjusį šeštadienį (2019-05-18), o joje dalyvavo net 11 chorų ir kolektyvų …

Naujas vikaras Seinuose

Nuo 2019 m. vasario 1 d. Elko vyskupo skyrimu Seinų bazilikoje vikaro pareigas eiti pradėjo kun. Jaroslavas Kalinauskas, lig šiol dirbęs Balstogės arkivyskupijoje. Kunigas vikaras patarnaus parapijos sielovados lietuvių reikaluose. Kunigas Jaroslavas Kalinauskas gimė Vilniuje 1985 m. spalio 1 d. Baigė lietuvišką mokyklą, studijavo Kauno ir Balstogės kunigų seminarijose. 2016 m. gegužės 28 d. Balstogės …

Graudūs verksmai Punske. 2018 03 11

Kiekvieną gavėnios sekmadienį Punske, kaip ir kitose Lietuvos ir Lenkijos bažnyčiose, per šv. Mišias (Sumą) yra giedami Graudūs verksmai. Graudūs verksmai tai populiarios Viešpaties Kančios apmąstymo pamaldos. Pirmą kartą jos atliktos 1707 m. Šis Kristaus Kančios apmąstymo būdas greitai paplito, kadangi šias pamaldas propagavo kunigai misionieriai liaudiškų misijų ir dvasinių seminarų metu. Graudžių verksmų tekstas du …

Dievo Kūno šventė Punske

2017 m. birželio 15 d. Punske iškilmingai buvo švenčiama Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo šventė, vadinama Devintinėmis. Į Katalikų Bažnyčios liturgiją ši šventė įvesta XIII amžiuje. Ji yra paskutinė iš kilnojamųjų kalendoriaus švenčių. sb, punskas.pl

Lietuvos Marijos radijas (2 dalis)

Marijos radijo istorija prasidėjo 1983 metais Italijoje dviejų žmonių – kunigo Livio Fanzaga ir pasauliečio verslininko Emanuele Ferrario – tandemo dėka. Lietuvoje Marijos radijas transliacijas pradėjo 2004 m. rugpjūčio 30 d. Kaune. Po mėnesio buvo įjungti siųstuvai Klaipėdoje ir Šiauliuose. 2005 m. birželio 29 d. programa pradėta transliuoti Vilniaus mieste ir apylinkėje. Šiuo metu Lietuvos …

Lietuvos Marijos radijas (1 dalis)

Marijos radijo istorija prasidėjo 1983 metais Italijoje. Dviejų žmonių – kunigo Livio Fanzaga ir pasauliečio verslininko Emanuele Ferrario – tandemo iniciatyvos ir bendro darbo karštis davė stulbinančius rezultatus. Labai greitai parapijos radijo stotis tapo Italijos Marijos radiju. Šių dviejų žmonių, kunigo Livio Fanzaga ir prezidento Emanuele Ferrario iniciatyva, tolygiai kūrėsi pasaulinė Marijos radijo šeima, kuriai …

„Aš atėjau į šį pasaulį daryti teismo“

Eidamas pro šalį, Jėzus pamatė žmogų, aklą nuo gimimo dienos. [Jo mokiniai paklausė: „Rabi, kas nusidėjo, – jis pats ar jo tėvai, – kad gimė neregys?“ Jėzus atsakė: „Nei jis nenusidėjo, nei jo tėvai, bet jame turi apsireikšti Dievo darbai. Man reikia dirbti darbus to, kuris mane siuntė, kolei diena. Ateina naktis, kada niekas negali …

„Jau pjovėjas uždarbį gauna“

Jėzus užsuko į Samarijos miestą, vadinamą Sicharu, netoli nuo lauko, kurį Jokūbas buvo davęs savo sūnui Juozapui. Tenai buvo Jokūbo šulinys. Nuvargęs iš kelionės, Jėzus prisėdo palei šulinį. Buvo apie šeštą valandą. Viena samarietė moteris atėjo semtis vandens. Jėzus ją paprašė: „Duok man gerti“. (Tuo tarpu mokiniai buvo nuėję į miestą nusipirkti maisto.) Samarietė atsakė: …

Graudūs verksmai Punske

Kiekvieną gavėnios sekmadienį Punsko, kaip ir kitose Lietuvos ir Lenkijos bažnyčiose, per šv. Mišias (Sumą) yra giedami Graudūs verksmai. Įdomu, kad Graudūs verksmai  žinomi tik Lenkijoje ir Lietuvoje. Šio liaudiško pamaldumo pradininkai yra lenkai. Lietuvos bažnyčiose Graudūs verksmai išplito XIX a. pabaigoje per Seinų vyskupiją. Lietuvoje pirmą lietuvišką Graudžių verksmų tekstą parengė Seinų vyskupijos kun. Eliziejus Miliauskas apie 1859 m. …

Jėzaus atsimainymas

Jėzus pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną ir užsivedė juos nuošaliai į aukštą kalną. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa. Ir štai jiems pasirodė Mozė ir Elijas, kurie kalbėjosi su juo. Tuomet Petras kreipėsi į Jėzų: „Viešpatie, gera mums čia būti! jei …

Kryžiaus kelias Punske

Svarbus gavėnios laikotarpio akcentas yra Kryžiaus kelias. Punsko bažnyčioje jis bus einamas kiekvieną gavėnios penktadienį 17.00 val. „Kryžiaus kelias yra svarbi gavėnios praktika, kuri mūsų širdis uždega troškimu pamilti Jėzaus kryžių, – sako Punsko parapijos vikaras Marius Talutis. –  Tik pamilę Jėzaus kryžių, savo kryžių ir savo kančią priimsime kaip išganymą. Kryžiaus negalima abejingai adoruoti. …