Brang?s broliai ir seserys Kristuje

?Dievas, apstus gailestingumo, iš didžios meil?s, kuria mus pamilo, mus, mirusius nusikaltimais, prik?l? gyventi su Kristumi? (Efezieči? 2,4). Brang?s broliai ir seserys Kristuje,  Dievo gailestingumo metai ypatingai mus ragina atsiversti ir tik?ti Evangelija (Morkaus 1:15), pasitik?ti Viešpaties meile ir gerumu ir tapti labiau gailestingiems taip, kaip m?s? Dievas yra kantrus ir gailestingas mums (Luko 6:36). …

LR Seimo pirminink?s sveikinimas

Mielieji, Nuoširdžiai sveikinu visus, mažus ir didelius, jaunus ir senus sulaukus gražiausios pavasario švent?s ? Švent? Velyk?. Šis laikas žymi Kristaus Prisik?limą, did?j? stebuklą ir kartu ? gamtos ir kiekvieno žmogaus pabudimą.

Linksm? šv. Velyk?!

Švinta rytas, teka saul?, Skamba giesm?s po pasaul?. Mums Velykos jau at?jo, K?l?s Kristus Atpirk?jas. Aleliuja, aleliuja!  Linksm? šv. Velyk?!  Nuoširdžiai sveikiname ir dalijam?s su Jumis šv. Velyk? džiaugsmu, d?kodami Viešpačiui už Jo begalin? gailestingumą. Tegul Prisik?limo šviesa atnaujina m?s? mintis, ?prasmina darbus ir pripildo širdis vilties, kad liudytume ir neštume pasauliui Viešpaties Meil?s Tiesą. …