Pavasaris ?kyje

Šiemet v?lyvos Velykos, švęstos balandžio 25 d., atneš? ir v?lyvą pavasar?, ? taip sako vyresni žmon?s. Skub?jimo ir lenktyniavimo per Velykas ? mat kas bus pirmas, kas pralenks ? to derlius bus geresnis ? jau retai pasitaiko. Ir kažin ar taip yra… Juk daug vasarojaus šiemet pas?ta jau prieš Velykas. Apie žieminius pas?lius ? rugius …

A?A Kun. Arvydas P. Žygas

2011 met? geguž?s 7 dieną Saint Louis (JAV) ligonin?je po sunkios ligos mir? kunigas Arvydas Petras Žygas, priklausęs Kauno arkivyskupijai. Kunigas Arvydas Petras Žygas gim? 1958 met? birželio 6 dieną Čikagoje. Jo t?vai emigravo ? Jungtines Amerikos Valstijas Antrojo pasaulinio karo pabaigoje, b?gdami nuo puolančios sovietin?s kariuomen?s. 1945?1950 metais jie gyveno karo pab?g?li? stovyklose Vokietijoje, …

Mir? kun. dr. Arvydas P. Žygas

Po ilgos ir sunkios ligos geguž?s 7 dieną mir? buvęs Lietuvos ateitinink? pirmininkas, antropologijos profesorius, kunigas Arvydas Petras Žygas. Iki Lietuvos nepriklausomyb?s atgavimo jis gyveno Ilinojaus valstijoje. Tapo antropologijos profesoriumi. Aktyviai dalyvaudavo pasaulio lietuvi? kongresuose. Dažnai lankydavosi Punsko krašte ir užrašin?jo liaudies dainas, fotografavo senąsias Punsko-Sein?-Suvalk? krašto lietuves dainininkes. ? Lietuvą sovietmečiu jam nebuvo leidžiama …

Mama, mamyte, mamute, mamytuke

Pačiais maloniausiais, mieliausiais žodžiais vadinama Mama ir kasdienyb?je, ir poezijos posmuose. Lietuva turi daug simbolini? Motin?. Baisiais laikais ? Mama ant rank? laikanti mirus? k?dik? ? maro metais ar Sibiro platyb?se.

Incidentas ar provokacija?

Kaip rašo Lietuvos dienraštis ?RESPUBLIKA?, per žyd? Velykas, kurios šiemet sutapo su naci? diktatoriaus A. Hitlerio gimtadieniu, trečiadien?, balandžio 20 d., Vilniuje ir Kaune nežinomi asmenys išk?l? nacistini? v?liav?, prie sinagogos pad?jo juodą audeklą su žydus žeidžiančiu užrašu. Vos tik pranešta apie šiuos nusikaltimus, Seimo pirminink? Irena Degutien? pasmerk? „rasistinius ir šovinistinius išpuolius“ bei pareišk?, jog …

Gerumo diena

Kaip ir kiekvienais metais, susivienyti kovai su v?žiu kviečia LNK ?Gerumo diena?. Svetain?je www.aukok.lt prie šios ir kit? labdaros akcij? prisid?ti gali ir užsienyje gyvenantys lietuviai. Nuo 2003 m. kiekvieną pavasar? LNK televizija dovanoja ?sp?dingą labdaros rengin? ? publicistikos ir muzikos telemaratoną ?Gerumo diena?. Šiemet, balandžio 22 d., ?vyks jau devintoji ?Gerumo diena?. Ketvirtą kartą …

D?mesio, prasid?jo gyventoj? surašymas!

 Balandžio 1 dieną Lenkijoje prasid?jo visuotinis gyventoj? surašymas. Paskutinis surašymas vyko 2002 metais. Tuomet surašin?tojai lietuvi? Lenkijoje rado vos 5846, o Sein? savivaldyb?je pritr?ko 48 lietuvi?, kad b?t? peržengta 20 procent? riba. Lietuviai gali patys susirašyti internetu Jeigu norite išvengti surašin?toj? skambuči? arba j? apsilankymo J?s? namuose, galite patys internete užpildyti anketas. Nuo balandžio 1 …

Pasikeičiau pavardę

Pavardži? lietuvinimo procesas Punsko ir Sein? krašte juda itin l?tai. Jau keleri metai prab?go, kai mums, šio krašto lietuviams, buvo leista vardus ir pavardes rašyti gimtąja lietuvi? kalba. Tačiau šia privilegija pasinaudojo kuklus lietuvi? skaičius. Noriu pabr?žti, kad tai jaunesni žmon?s. Apie pavardži? keitimo galimybę kalb?jausi su Vytautu Jonu Kalesinsku, kuris jau metus laiko didžiuojasi …

Amžinoji šviesa Jam tešviečia

Atsidaręs j?s? portalą ?Punskas.pl? sužinau li?dną, jaudinančią naujieną ir simboliškai dalyvauju brangaus Kolegos muziejininko Juozo Vainos laidotuv?se, akimirką lyg pastoviu prie Bičiulio Rimo Vainos ir Elenos Vainien?s kapo. Taip reiškiasi aukščiausios j?gos, rikiuodamos m?s? gyvenimus. Atmintis gr?žta ? jau gerokai nutolusius 1969 metus, kai Rimo Vainos pakviestas pirmą kartą važiavau ? Lenkiją. Rimo pasakojimai, pasivaikščiojimai …

Išugdyti ?supervaiką? 2 dalis

Specialist?s nuomon?  Sein? ?Žiburio? mokyklos psicholog?s Dalios Zimnickien?s komentaras  Vaiko psichofizin?s sveikatos pagrindas yra kasdienis fizinis ir emocinis bendravimas su t?vais. Moksliškai ?rodyta, kad net nesąmoningas vaiko buvimas su motina duoda daugiau naudos jo vystymuisi negu aktyvus dalyvavimas ?vairiuose b?reliuose su jam svetimais žmon?mis. Vaikas ? tai individualyb?, kurią norint ugdyti, tobulinti ir paruošti gyvenimui …

Išugdyti ?supervaiką? (1 dalis)

T?v? susirinkimas Punsko lietuvi? kult?ros namuose. Vienos šoki? grup?s vadov? pradeda kalb?tis su šok?j? t?vais. Pradžioje ji nemini organizacini? reikal?, o pasakoja apie vaik? ugdymą m?s? krašte. Prašo t?vus susimąstyti, ar jie savo atžaloms neuždeda per didelio popamokini? užsi?mim? kr?vio. Punsko ir apylinki? visuomen? n?ra didel?, ir vaik? n?ra labai daug, o ?vairi? b?reli?, grupi? …

JONO PAULIAUS II BEATIFIKACIJA

Geguž?s 1-ąją Roma v?l bus pasaulio d?mesio centre: šią dieną čia vyks prieš šešerius metus mirusio popiežiaus Jono Pauliaus II beatifikacija. Šis ?vykis iš esm?s pakeis tiek garsaus popiežiaus, tiek istorinio jo pontifikato vertinimo prizmę, nes beatifikacija jo nuveikt? darb? ir veiklos spektrą papildys nauju, iš dalies nežinomu ir tik dabar atskleidžiamu popiežiaus gyvenimo ir …