Dailiojo žodžio konkursas

Geguž?s 7 d. ?Žiburio? mokykloje vyko Dailiojo žodžio konkursas. Dalyvavo 107 Vidugiri?, Pristavoni?, Navinyk?, Punsko ir Sein? mokykl? mokiniai bei darželi? vaikai.

Mažiausi?j? laim?toj? sąrašas:

3-mečiai

1. Eliza Gudaityt?

2. Mangirdas Vektorius

3. Inga Krakauskait?

4. Vaiva Vaicekauskait?

5. Mantas Vyšniauskas

6. Adomas Vitkauskas

 

4-mečiai

1. Karolina Agurkyt?

2. Ida Bobinait?

3. Jol? Misiukonyt?

4. Ieva Staneviči?t?

5. Gabija Uzdilait?

6. Marius Vavokas

 

5-mečiai

1. Ernestas Baranauskas

2. Natalija Krakauskait?

3. Karolina Liuteckait?

4. Rimas R?kus

5. Lidija Radzeviči?t?

6. Indra Valinči?t?

7. Gintar? Vektori?t?

8. Inga Zdanaviči?t?

9. Viktorija Zdanaviči?t?

 

6-mečiai

1. Edita Aleksait?

2. Uršul? Sofija Aleksait?

3. Lil? Balulyt?

4. Tomas Budzeika

5. Viktorija Čerlionyt?

6. Ronaldas Jankauskas

7. Klaudija Krakauskait?

8. Ar?nas Matulevičius

9. Silvija Misiukonyt?

10. Viktorija Nevulyt?

11. Inga Pachuckait?

12. Lida Radzeviči?t?

13. Povilas Senda

14. Ignas Vaznelis

Pirmok? grup?je pirmąją vietą laim?jo Ieva Kalinauskait?, dvi antrąsias vietas ? Greta Bobinait? ir Aiva Viganauskait?. Pagyrimo raštai skirti Sandrai Baguckaitei ir Robertui Makauskui.

Antrok? ir trečiok? grup?je I vietą laim?jo Deivydas Senda, II ? Aleksandra Staskeviči?t?, III ? Gintas Vaicekauskas. Trečiok? grup?je I vietą laim?jo Art?ras Astrauskas, II ? Julija Balulyt?, III ? Povilas Puniškis. Pagyrimo raštus už graž? deklamavimą vertinimo komisija skyr?: Arvydui Berneckui, Astai Matuleviči?tei, Kornelijai Pakutkaitei, Patricijai Valinči?tei.

Ketvirt? ir penkt? klasi? grup?je komisija I vietą skyr? Almai Vaznelytei, II ? Julijai Kuosaitei, III ? Adomui Kalinauskui, o pagyrimo raštus: Vytui Kuliešiui, Daivai Grigutytei, Irminai Grigutytei, Raimundui Venslauskui.

Šešt? pagrindin?s mokyklos ir pirm? gimnazijos klasi? grup?je po du k?rinius pareng? 14 moksleivi?. Iš j? b?rio I vietas laim?jo Irmina Liškauskait? ir Michalina Urbanskait?, II ? Gabriel? Krakauskait?. Pagyrimo raštus gavo: Alicija Kli?činykait?, Olivija Šuščeviči?t?, Živil? Kraužlyt?, Aldut? Grigutyt?, Kinga Berneckait?, Daiva Batvinskait?.

Vyriausi?j? dalyvi? grup?je  I vietą laim?jo Petras Talandis, II ? Tomas Senda, III ? Onut? Žardeckait?. Pagyrimo raštais apdovanoti: Jurgita Kraučeli?nait?, Ina Pečiulyt?, Daiva Kuliešait?.

www.punskas.pl, Eugenija Pakutkien?