D?mesio, prasid?jo gyventoj? surašymas!

 Balandžio 1 dieną Lenkijoje prasid?jo visuotinis gyventoj? surašymas. Paskutinis surašymas vyko 2002 metais. Tuomet surašin?tojai lietuvi? Lenkijoje rado vos 5846, o Sein? savivaldyb?je pritr?ko 48 lietuvi?, kad b?t? peržengta 20 procent? riba.

Lietuviai gali patys susirašyti internetu

Jeigu norite išvengti surašin?toj? skambuči? arba j? apsilankymo J?s? namuose, galite patys internete užpildyti anketas. Nuo balandžio 1 d. iki birželio 16 d. anketas galima užpildyti internete. Tie, kas nepasinaudos šia galimybe, nuo balandžio 8 d. iki birželio 30 dienos sulauks surašin?tojo skambučio arba jis apsilankys namuose.

Kaip susirašyti internetu?

 • Pasirinkite ?identifikavimo blanką? (lenk. formularz identyfikacyjny) Paspauskite čia  >
 • ?rašyti savo duomenis ir pasirinkti slaptažod?
 • ? nurodytą vietą ?rašyti iš paveiksl?lio nurodytą kodą
 • ?eiti ? ?surašymo blanką?

?Surašymo blanką? po pirmojo prisijungimo galima pildyti per 14 dien? (nepamirškite pasirinkto slaptažodžio), ?rašyti duomenys išsaugomi. ?rašius asmens kodą (PESEL) automatiškai pasirodys J?s? asmens duomenys (vardas, pavard?, gimimo data, lytis, adresas). Pateikiam? klausim? kiekis gali skirtis priklausomai nuo gyvenamosios vietos. Tačiau visuomet bus klausiama apie tautybę ir gimtąją kalbą, kurią vartojate namuose. Surašymo anketos pildymas trunka ne ilgiau kaip 5 minutes. Prieš pradedant internete pildyti anketą b?tina žinoti asmens kodą (PESEL), NIP numer? arba motinos mergautinę pavardę. Pildydami anketą galite taip pat surašyti savo nepilnamečius vaikus.

Norint susirašyti internetu, neb?tina namuose tur?ti kompiuter?

Sein? ir Punsko krašte veikia nemažai ?staig?, kuriose galima pasinaudoti internetu. Užsukite ? ?Lietuvi? namus? Seinuose, ?Žiburio? mokyklą, Punske ? ?Aušros? redakciją ir leidyklą, savivaldybę, lietuviškas mokyklas. Ateikite. Ten ir gal?site užpildyti surašymo anketas.

Daugiau „Aušra“, 2011/7 (Petro Maksimavičiaus straipsnis)

8 atsakymai į “D?mesio, prasid?jo gyventoj? surašymas!”

 1. Svetain?s administratorius informaciją apie surašymą bent porą m?nesi? gal?t? talpinti gerai matamoje vietoje. Kaip tai padaryti, galima pasiži?r?ti „Kurier Wilenski“ svetain?je. Raginkime tautiečius rašyti ir skaityti komentarus – tai populiarins surašymą. Kuo komentaras kvailesnis, tuo geriau:). Raginkime visus lietuvius aktyviai pasinaudoti galimybe internetu susirašyti. Laukti surašin?toj? ar tel. skambuči? neb?tina. Kad tai ne visuomet naudingas b?das pasimok?me jau 2002 metais!!!

 2. Jei kas dažniau skaito šio tinklalapio straipsnius ir žinutes, tas žino, kad tokia informacija buvo anksčiau pateikta. Po skaitytoj? reakcijos, svetain?s administratorius sakin? apie tai, kad darbuotojai gali pagelb?ti PAŠALINO. Ko gero, reik?t? pašalinti ir ankstesnius komentarus, kurie dabar klaidina skaitytojus.
  Taigi, skaityti mokam bei suprantam, ką rašoma. Jei kas jaučiasi esąs tikras lietuvis – žinos ir mok?s tai pareikšti statistikos anketoje – jam nereikia pad?ti tai padaryti. Be to, juk neb?tinai turime pildyti anketą internetu – yra kitos galimyb?s: surašin?jantis asmuo arba skambutis iš GUS. Tokiais tekstais, anot „kaitiname aistras…“ – patys tai darote.

 3. Jei neklystu, gyventoj? surašymą vykdo tam tikros ?galiotos ?staigos ir tam tikslui 5galioti ir apmokyti žmon?s. Nežinau ar koki? nors ?staig? ar organizacij? darbuotojai gali tiesiogiai pad?ti žmon?ms pyldyti anketas. Yra ?statymas d?l asmens duomen? apsaugos?

 4. perskaičiau id?miai Pono Petro informaciją, niekur neradau, kad darbuotojai gali pad?ti, tik rašoma apie galimybę pasinaudoti internetu. Tai gal problem? yra su skaitymu, o gal kažkam labai r?pi, kad kaitinti aistras apie surašymą ypač, kad yra klausimas apie tautybę.

 5. Kuriais metais pirmą kartą gimdei, kiek pagimdei gyv? vaik?; kiek pagimd? gyv? vaik? tavo mama; invalidumo grup? (pagal kokią ligą); išsilavinimas; tik?jimas; pragyvenimo šaltinis (pašalpos, pensijos); ar dirbantis, bedarbis, darboviet?, santykiai su darbo birža; darbo vieta; darbin?s veiklos pob?dis ir taip toliau. Gal Ponas Petras pad?s suteikti atsakymus ? šiuos klausimus?

 6. Per š? visuotin? surašymą 80 proc. Lenkijos gyventojams parengt? anket? yra standartin?s (tokios, kur klausim? nedaug ir iš tikr?j? jas galima užpildyti per 10 minuči?). Tačiau tai ne viskas – likusi respondent? dalis (kas penktas Lenkijos pilietis) tur?s užpildyti išpl?totą anketą, kur iš respondento reikalaujama daug daugiau duomen?; yra labai asmenišk? klausim?, bei toki?, ? kuriuos sunku vienreikšmiai atsakyti. Tai labai prailgina anketos užpildymo laiką. Be to, jeigu namuose yra daugiau gyventoj? – šeimos nari? – kiekvienam atskiriai reikia užpildyti papildomą anketą. Tai tikrai trunka ilgiau, nei standartin?s anketos pildymas (mažiausiai 30 min.).
  Nesutinku taip pat su autoriaus tvirtinimu, kad min?t? ?staig? darbuotojai esant reikalui gali pagelb?ti. Na, nebent ?jungti kompiuter?. Pagal Lenkijos ?statymą apie asmens duomen? saugojimą, tam, kad valdyti duomenis, reikia tur?ti specialius ?galiojimus, o minim? ?staig? darbuotojai šiuo konkrečiu atveju j? neturi. Anket? pildymu užsiima specialiai tam paruošti, apmokyti ir priregistruoti žmon?s, prisiekę saugoti statistikos duomen? paslapt?.

 7. ar šitą b?dą išband?te? Ar tikrai galima susirašyti ne?rašius slaptažodžio? Aš susirašiau on-line pateikus slaptažod?, žodžiu, tuo b?du, kuris aprašomas straipsnyje.

 8. Taip pat galima atsisi?sti gyventoj? surašymo program?lę, kurioje užpildžius klausimyną, duomenis galima nusi?sti internetu, ir nereik?s joki? slaptažodži?.

Komentarai uždrausti.