Glinskio dokumentinis filmas

Seimo svetain?je, skirtoje Laisv?s gyn?j? dienos 20-mečio min?jimui, paskelbtas Sąj?džio vaizdo metraštininko Leono Vytauto Glinskio dokumentinis filmas ?Laužai prie parlamento?.

Filmo autorius ? aktyvus Sąj?džio narys, dailininkas, metraštininkas, vaizdo kamera fiksavęs Lietuvos Persitvarkymo Sąj?džio Seimo, Kauno Sąj?džio tarybos pos?džius ir mitingus, 1990 m. kovo 11-osios nakt? Aukščiausiojoje Taryboje ? Atkuriamajame Seime, savo archyvuose tur?tą istorinę 1991-?j? met? sausio ?vyki? dokumentinę medžiagą sud?jo ? 7 dali? filmą, pradedant 1991 m. sausio 7-ąja ir baigiant 1991 m. sausio 13-ąja.

Prie kiekvienos filmo dalies galima rasti aprašymą to, kas tomis dienomis vyko. Taip pat čia pateikiama autoriaus autobiografija. Dokumentin? filmą galima atsisi?sti apsilankius 1991 m. Sausio 13-osios internetin?je svetain?je http://sausio13.lrs.lt, rubrikoje ?Vaizdo kronika?.

2010 m. lapkričio m?n. Seime vykusioje vaizdo operatori? ir fotograf? susitikime-diskusijoje ?Atmintis gyva, nes liudija?, kurioje dalyvavo apie trisdešimt 1991-aisiais Lietuvos laisv?s gynimo ?vykius fiksavusi? ir soviet? agresijos ?rodymus visam pasauliui pateikusi? fotograf? bei vaizdo operatori?, buvo prašoma bendradarbiauti su Seimo kanceliarija ir užfiksuotus reikšmingus Lietuvai ?vykius kuo plačiau paskleisti visuomenei.

Pasak Seimo kanclerio Jono Mileriaus, daugelio operatori? turima vaizdo medžiaga d?la ir sensta, tod?l ją b?tina perkelti ? skaitmenines laikmenas, kad ji išlikt? ateities kartoms ir valstybingumo raidos istorija b?t? ?amžinta. ?Leonas Vytautas Glinskis mielai atsiliep? ? Seimo kanceliarijos raginimą išsaugoti istorinę medžiagą ir ją paviešinti, už tai jam esame labai d?kingi?, – sak? Seimo kancleris.

Autoriaus sukurtas dokumentinis filmas ?Laužai prie parlamento? bus prieinamas aukštosioms ir bendrojo lavinimo mokykloms, žiniasklaidos atstovams, ambasadoms, visiems, kurie nor?s š? filmą panaudoti šviet?jiškai Lietuvos valstybingumo raidos sklaidai.

Ryši? su visuomene skyrius
Tel. (8 5) 239 6202, asmark@lrs.ltv