Graudūs verksmai Punske

Kiekvieną gavėnios sekmadienį Punsko, kaip ir kitose Lietuvos ir Lenkijos bažnyčiose, per šv. Mišias (Sumą) yra giedami Graudūs verksmai.

Įdomu, kad Graudūs verksmai  žinomi tik Lenkijoje ir Lietuvoje. Šio liaudiško pamaldumo pradininkai yra lenkai. Lietuvos bažnyčiose Graudūs verksmai išplito XIX a. pabaigoje per Seinų vyskupiją. Lietuvoje pirmą lietuvišką Graudžių verksmų tekstą parengė Seinų vyskupijos kun. Eliziejus Miliauskas apie 1859 m. 1898 m. Seinų vyskupas A. Baranauskas padarė naują Graudžių verksmų vertimą su natomis. Per daugelį metų jo tekstai buvo daug kartų pertvarkomi. Šiandien Lietuvoje naudojamas variantas remiasi A. Baranausko vertimu.

Graudžius verksmus sudaro trys dalys. Visoms bendra pradžios giesmė „Pro graudžius verksmus giedokim“. Po skaitinio giedama „Giesmė“. Ją keičia „Rauda“. Jai pasibaigus giedamas Garbės himnas „Garbė Tau, Jėzau“. Po himno giedama giesmė „Skundas“. Graudūs verksmai baigiami pabaigos giesmele „Kurs už mus kaltus kentėjai“.

Pirmosios dalies tekstai yra apie Jėzaus kentėjimus nuo maldos Alyvų sode iki neteisingo įskundimo teisme. Antrojoje dalyje apmąstoma Kristaus plakimas, vainikavimas erškėčiais ir pasmerkimas mirti. Trečiojoje – tai, ką Jėzus yra iškentėjęs savo kelionėje į Kalvarijos kalną ir prikaltas prie kryžiaus.

Vienas atsakymas į “Graudūs verksmai Punske”

  1. Koks šaunus Punskas! Jis mums saugo tėvynę! Ačiū. Taip norėtųsi atvažiuoti ir išgirsti.

Komentarai uždrausti.