Naujiena kolekcininkams

Taip galima pasakyti apie pirmą kartą Lietuvoje atsiradus? albumą (katalogą), kuriame susisteminti Lietuvos kariuomen?s bei kit? tarnyb? pareig?n? kepuri? ženklai. Šiais metais Vš? ?Gintarin? svajon?? (Alytus) išleido kaunieči? Anatolijaus Procenko ir Ram?no Skvirecko knygą ?Ženklai ant kepuri?. Naudoti Lietuvos Respublikos kariuomen?s, VRM, kit? ministerij? ir žinyb? pareig?n? 1990?2010 m.?, skirtą pirmiausia kolekcininkams ir besidomintiems Lietuvos kariuomene. Autoriai skaitytojams dovanoja kokybiškai išspausdintą, gausiai iliustruotą ir informatyv? leidin?. Jame informacija apie ženklus pateikta lietuvi?, angl? ir rus? kalbomis, tod?l tur?t? pad?ti ir kit? valstybi? kolekcininkams geriau pažinti Lietuvos Respublikos institucij? pareig?n? skiriamuosius kepuri? ženklus ? kokardas.

Pateikiami 49 institucij? kokard? aprašai. Katalogas susideda iš dviej? dali?. Pirmoje dalyje pateikiamos kepuri? ženkl? sunumeruotos iliustracijos. Jos išsamiau aprašomos antroje leidinio dalyje nurodant matmenis, spalvą, medžiagas, iš kuri? pagaminti ženklai, tvirtinimo prie kepur?s b?dą. Iš viso apib?dinta 220 ženkl?, naudot? nuo 1990 m. iki ši? dien?. Kataloge surinkti tiek oficialiai nešioti ženklai, tiek ir žinomi projektiniai ar bandomieji ženkl? variantai. Leidinyje pateikti keleto kolekcinink? asmenin?se kolekcijose esanči? eksponat? nuotrauk? bei ženkl? aprašymai.

Autoriai numato galimybę ir toliau rinkti informaciją apie ženklus ant kepuri?. Tokiu b?du bus galimyb? katalogą pildyti, tobulinti.

Tad šis albumas gali tapti vertinga dovana arba papildyti knyg? lentyną Lietuvoje kol kas vieninteliu leidiniu tokia tematika.

Gintaras Lučinskas,

Alytus