Išugdyti ?supervaiką? 2 dalis

Specialist?s nuomon?

 Sein? ?Žiburio? mokyklos psicholog?s Dalios Zimnickien?s komentaras

 Vaiko psichofizin?s sveikatos pagrindas yra kasdienis fizinis ir emocinis bendravimas su t?vais. Moksliškai ?rodyta, kad net nesąmoningas vaiko buvimas su motina duoda daugiau naudos jo vystymuisi negu aktyvus dalyvavimas ?vairiuose b?reliuose su jam svetimais žmon?mis.

Vaikas ? tai individualyb?, kurią norint ugdyti, tobulinti ir paruošti gyvenimui reikia gerai pažinti. O tam reikia laiko. Beje, daugiausia laiko vaikas praleidžia savo šeimoje. D?l to tai t?vai yra atsakingi už savo vaiko ateit?. Jie privalo išmokti ne tik vaiko klausyti, bet dar ir j? išgirsti. Juk vaikas ? tai didžiausias t?v? turtas, didžiausia j? investicija!

 Nereik?t? pasiduoti snobizmui ir savo veiksmus gr?sti ?tokia mada?. T?vai tur?t? vadovautis sveiku protu, o ne elgtis kaip visi (?Mano vaikas n?ra blogesnis už kaimyno ar draug?s, tod?l ir šoks, ir dainuos, ir sportuos…?).

Vaikai, kaip ir suaugusieji ? ne visi yra ir turi b?ti muzikal?s, ne visi linkę sportuoti, ne visi turi b?ti artistai (pagaliau pasirodym? metu matome, kas puikiai jaučiasi scenoje, o kas visai nejaučia ritmo!). Kiekvienas vaikas turi geb?jim?, o t?vai ? jeigu gerai paž?sta savo vaiką ? turi pad?ti jam juos ugdyti.

 Vaikyst? ? tai džiaugsmingas vaiko krykštavimas, o ne pareigos nuo ryto iki vakaro. Atrodo, šiandien t?vai patys yra apkrauti kasdienyb?s problem?, dažnai nesusidoroja su bloga nuotaika, depresija. Deja, nesusimąsto ir lygiai tok? gyvenimo b?dą perduoda savo atžaloms. Kiekvienas iš m?s? yra kuo nors ypatingas ir turi teisę užimti garbingą vietą visuomen?je, bet ne ?per j?gą?.

 Mokykim?s sveik? tarpusavio santyki?. J? pati pradžia ir yra t?v? ir vaik? santykiai šeimoje. Pažinkim save, savo vaiką, nesivadovaukim tik savo ar jo geismais, gerai pasverkim visas sąlygas ir galimybes ir netrumpinkim vaikyst?s.

 Skub?jimas n?ra geriausias patar?jas ? d?l jo daug ką prarandame negr?žtamai. Fizinio, psichinio, emocinio, visuomeninio vystymosi pagrindus vaikas ?gyja artimiausioje aplinkoje, bendraudamas, kalb?damasis, žaisdamas su savo t?vais, seneliais ir kitais šeimos nariais. Kuo daugiau laiko skirsim savo vaikui, tuo daugiau gausim iš jo pasenę. ?Neatsisakykim? atsakomyb?s už savo vaiko laimingą gyvenimą.

 Be abejo, reikia tobulinti ypatingus vaiko geb?jimus, talentus, pasitelkiant specialistus. Si?sdami vaiką ? pasirinktą b?rel?, atsižvelkime ? tai, ar jis yra sveikas, visapusiškai gerai išsivystęs, subrendęs pagal savo amži?, drąsus, ar turi polink? ir ypatingus geb?jimus, norą, buitines sąlygas, pakankamai laisvo laiko, atlikus savo pareigas (mokykla, nam? darbas). Vert?t? ?sisąmoninti, kad b?relio lankymas ? tai vaiko ?pareigojimas ir galb?t papildomas stresas. Juk ne visada viskas puikiai sekasi ? vaikas gali b?ti ne?vertintas, kritikuojamas, d?l to gali patirti baimę ir pykt?… Gal geriau apsaugoti vaiką nuo toki? emocij??

 www.punskas.pl, Božena Bobinien?