JONO PAULIAUS II BEATIFIKACIJA

Geguž?s 1-ąją Roma v?l bus pasaulio d?mesio centre: šią dieną čia vyks prieš šešerius metus mirusio popiežiaus Jono Pauliaus II beatifikacija. Šis ?vykis iš esm?s pakeis tiek garsaus popiežiaus, tiek istorinio jo pontifikato vertinimo prizmę, nes beatifikacija jo nuveikt? darb? ir veiklos spektrą papildys nauju, iš dalies nežinomu ir tik dabar atskleidžiamu popiežiaus gyvenimo ir veiklos aspektu ? šventumu. Tai n?ra jo popiežyst?s kanonizavimas, o viso gyvenimo ? studento, darbininko ir kunigo, aktoriaus, mokslininko ir vyskupo, filosofo ir poeto, kardinolo ir popiežiaus, išk?limas.

Beatifikacija reiškia Bažnyčios pripažinimą, kad Karolis Vojtyla ? Jonas Paulius II yra palikęs mums tikrai šviesaus ir pavyzdingo krikščioniškojo gyvenimo liudijimą. Tod?l jis kiekvienam prašančiajam gali b?ti bičiuliu ir užtar?ju, padedančiu keliauti per pasaul? neprarandant Dievo iš akiračio ir skatinančiu eiti ? susitikimą su Juo. Per beatifikaciją prisiminsime did?j? m?s? laik? popieži?, tačiau jau ne tik kaip istorinę fig?rą, o kaip sektino pavyzdžio palaimintąj?, kuris savo darbuose ir veikloje vadovavęsis Kristaus tik?jimu, viltimi ir meile, dabar, kaip užtar?jas, gali pad?ti kitiems atrasti kelią ? tik?jimo, vilties ir meil?s šaltin? ? Krist?.

Lietuvai ir lietuviams Jonas Paulius II liudijo tik?jimą, vilt? ir meilę maksimaliai. Jo išskirtinis d?mesys ypač Bažnyčiai Lietuvoje žavi. Tai irgi popiežiaus gilaus ir nuoširdaus ryšio su Dievu, karštos meil?s Kristui, Marijai, šventiesiems išraiška. Tai liudija daug kalb?. Kai kurias Jonas Paulius II pasak? ištisai lietuviškai. Art?jančios beatifikacijos proga Vatikano radijas savo interneto svetain?je paskelb? kai kuri? Garbingojo Jono Pauliaus II lietuviškai pasakyt? kalb? ?rašus. Nuoroda ? skilt? ?Jonas Paulius II kalba lietuviams? yra pagrindiniame puslapyje ? radiovaticana.org/lt.

Vatikano radijo informacija