Kokie buvo pra?ję metai?

Šuoliuoja Naujieji žvaigžd?tu taku ?
Taip metai iš met?, ir viskas ratu.
Ar norim ? nenorim, jie neša mus v?l
? naują rytoj? tikriausiai tod?l,
Kad viską prad?tume jau be klaid?…
Ir meil? pripildyt? širdis vis?!

Visa, kas pra?jo ? jau nesugr?š, pamirškime… Visgi atminty dažniau lieka tai, kas blogo, o ne kas gero b?ta. Taigi kokie buvo pra?ję metai?

***

Student? Rasa Pakutkait?: Pra?jusius metus tikrai pavadinčiau pavykusiais, ypač d?l suteiktos galimyb?s studijuoti pagal akademini? main? programą Talino universitete, Estijoje. Valstyb?, atrodo, visai nepopuliari tarp lietuvi?, juolab kad taip arti ir daug nesiskirianti nuo Lietuvos. Aš pati buvau tokios nuomon?s turb?t d?l to, jog žiniasklaida retai užsimena apie šią vien milijoną gyventoj? turinčią šal?. Tačiau atvykusi čia buvau labai maloniai nustebinta. Talino senamiestis yra vienas iš gražiausi? ir seniausi? visoje Europoje. Vietini? student?, savanoriškai padedanči? užsienio studentams, d?ka gal?jome pamatyti daug ?domi? viet? už Estijos rib? (Sankt Peterburgą, Stokholmą, Laplandiją ir Kal?d? Senel?) bei pačioje Estijoje (Tartu, Viljandi, Parnu, Narva, Rakvere, Saremos salą). Pirmą kartą mačiau meteorito krater?, tiek ?sp?ding? v?jo mal?n?, švyturi?, sal?, pelki? ir nepaprastai graži? j?ros pakranči?, labai besiskirianči? nuo Lietuvos ? uol?t? ir su gigantiškais akmenimis.

Rasa Pakutkait? su draug?m Taline

Labai ?domi buvo mums, studentams, surengta ekskursija ? Sankt Peterburgą (car? r?mus). Visas miestas kaip Venecija ? ant vandens, ?sp?dingi tiltai, vakarą visi kaip vienas vienu metu pakeliami (tada leidžiama plaukti laivams). ?sp?dingos buvo kelion? laivu Nevos upe, išvyka ? car? vasaros rezidenciją ? Puškino miestą, kur aplank?me Jekaterinos r?mus, išvyka ? Peterhofą, car? r?mai ir sodai su nuostabiomis skulpt?romis ir fontanais, Petro Pirmojo namelis. Apsilank?me daugelyje bažnyči?, cerkvi?, katedr?, puošni? sali?. Viena buvo vien gintaru išpuošta, kita ? vien auksu tviskanti.

Rasa Pakutkait? prie Baltijos j?ros

Studijos universitete taip pat nepaprastos. Kadangi studijuoju Informatikos fakultete, daugelis mano paskait? vyksta tiesiogiai internetu kameros ir mikrofono pagalba. Estija yra turb?t labiausiai ?internetin?? valstyb? Europoje (internetas yra prieinamas nemokamai beveik visur, net autobusuose), viena iš pirm? valstybi?, kur galima balsuoti internetu. Tuo pačiu tai viena iš mažiausi?, bet labiausiai pažengusi? nauj?j? technologij? srityje valstybi?.

Gyvenimo sąlygomis irgi negaliu sk?stis. Užsienio studentams si?lomi dviviečiai kambariai student? bendrabutyje prie pat universiteto, vos penkiolika minuči? kelio iki papl?dimio ar senamiesčio. Blokeliuose gyvename po aštuonis asmenis, kartu su manim: latv?, ispan?, graik?, trys gruzin?s ir Lietuvos lenk?. Pačiame bendrabutyje galima bendrauti su studentais iš viso pasaulio, nuo Japonijos iki Brazilijos. Toks gyvenimas tikrai praplečia poži?r? ? pasaul? ir moko suprasti kiekvieną (net ir iš principo ne?manomais atvejais, kai rus? gyvena su gruzine, lietuvis su lenku ar Lenkijos lietuv? su Lietuvos lenke). Manau, tokia praktika b?t? naudinga kiekvienam, ypač m?s? uždaroje ir gal nelabai tolerantiškoje aplinkoje. Jaunimui yra daug galimybi? mokytis, keliauti, bendrauti, pamatyti. Tikrai rekomenduočiau atvykti čia kiekvienam, juolab kad atstumas tikrai nedidelis ? vos 700 kilometr?.

Rasa Pakutkait? su draugais Rusijoje


Stokholme

***

Buvęs ?kininkas, dabar pensininkas Jonas Leončikas: Metai, kaip ir kiekvieni, greit pra?jo. Mums, seniems, juolab laikas greit b?ga.

Sunkiai nuo vaikyst?s reik?jo dirbt, samd?m darbininkus, bet ir patys su žmona daug dirbom. Džiaugiuosi, kad mano ?kis neliko nuošaly. Gerai priži?ri jaunas ?kininkas Jarius Ramanauskas namus ir vieną dal? žem?s, o kitą dal? apraš?m svainio s?naus Stasio Misiukonio šeimai. Neskub?jom su žmona keltis ? Seinus, dirbom žemę ir ilgai n?jom ? užtarnautą pensiją, bet kai nepaj?g?m ? at?jom ? seniau pastatytą namą ir čia jau gyvenom 10 met?. Žmona mir? prieš trejus metus. Pačiam likus pasidar? li?dniau, visgi ir mieste laikas greit b?ga, tik sp?k skaičiuot metus. Vienam likus truput? li?dna, bet ateina svainio an?k?s, kartais ir nakvoja, tai su gimtojo kaimo žmon?m susitinku, pasišnekam, tai kas vis užeina, ir taip lekia dienos. Laikau, kaip ir kaime, sav? višt?, ?sirengiu daržiuką prie nam? ir vis pasodinu daržovi?, malk? parsivežu iš savo miško Klevuose, dar vis turiu traktori?, šiek tiek važin?ju ir mašina.

Pra?ję metai nei blogi, nei geri. Ot, gerai, kad nesirgau, kad nelaimi? nebuvo čia aplink mus kaip Lenkijoj ar pasauly, kad dedasi negeri dalykai. Ži?riu ir Lietuvos, ir Lenkijos televiziją, paskaitau laikrašči?, einu bažnyčion, tai žinau, kas kur dedasi. ?kininkui dabar kiek lengviau nei m?s? laikais, kai dirbome iš peties.

***

?kininkas Jonas Žukauskas: Atrod?, kad bus blogesni pra?ję metai, šaltokas pavasaris ir daug lietaus per darbymečius ? ypač šienapj?tę, bet vis tiek sukaup?m nemažai šienainio ir kukur?zai taip pat neblogi dar užaugo, ači? Dievui, su karvut?m irgi neblogai sek?si. Žemę apdirbau tinkamai, šiek tiek pad?jo iš Lietuvos samdomi darbininkai, bet daugiausia patys su žmona darbavom?s. Atostog? gr?žusios dukros taip pat daug pad?jo, ypač prie nam? bei turist?. Mat jau kelerius metus verčiam?s ir kaimo turizmu ? turistus apgyvendiname išremontuotam senam name su pirtimi ir kitais patogumais.

Man, kaip kaimo seni?nui, ir kitiems r?pi tur?ti lietuvišką Burbiški? kaimo pavadinimą. Rašiau raštus ir su LLB pirmininke bei LR konsulu Seinuose ieškojome sprendim?, deklaracijoje d?l lietuviško kaimo pavadinimo pasiraš? visi mano kaimo gyventojai. Gavome neigiamą atsakymą. Viltis yra 2012 met? visuotinis surašymas. Jei jo metu bent 20 proc. Sein? valsčiaus gyventoj? deklaruot? esą lietuviai, tai b?t? ?manoma atkurti senus lietuviškus pavadinimus ne vien m?s? kaimo, bet ir kit? Sein? valsčiuje. Aš prie gyvenamojo namo paguodai tai jau seniai pasikabinau Zenono Knyzos išdrožtą užrašą ?Burbiškiai? (taip seniau vadintas m?s? gimtasis kaimas). Gražus m?s? kaimas ir kol kas čia vien lietuviai gyvena ? per 20 šeim?, o prieš 1941 m. priverstin? išvykimą čia buvę per 40 šeim?, tai štai kiek negr?žo… Dauguma dideli ?kininkai (daug jaunimo), ir visi verčiasi pienininkyste, laiko karves. Yra ir mažesni? ?ki?, ir jaunimo išvyksta, kaimas vis maž?ja. O prie Galadusio ?sik?r? naujakuriai. Daugiausia lenkai išpirko žem?s sklypelius ir pasistat? namukus: vieni mažesnius, kiti didesnius.

Link?čiau, kad mano nuo seno lietuviškas gimtasis kaimas ir toliau pasilikt? galingas, didelis ir labai lietuviškas.

***

D?koju už pasisakymus.

www.punskas.pl (E. Pakutkien?)