Konkurso laimėtojų eilėraščiai

2016 m. moksleivių eilėraščių ir dailės konkurso „Šv. Kazimieras – lietuvių jaunimo globėjas“ laimėtojų eilėraščiai

 

Mūsų šventasis

 

Daržely Tavo ženklas žydi –

Paveiksle baltas lelijas laikai…

Visi mes Tavo žodį girdim –

Skaistybės simboliu tapai.

 

Krokuvoje gimei, Gardine mirei,

O Vilniuje palaidotas buvai.

Tikėjimą visur skleidei

Ir Dievo meilės žiburiu degei.

 

Vargšams gėrybes atidavei,

Karūnos atsisakei…

Prislėgtuosius guodei

Ir mūsų Tėvynę ne kartą užtarei.

 

Esi mūsų globėjas

Ir patarėjas.

Tu mums padėjai –

Karštai tikėjai.

 

Šventu Tave minėsime

Ir Tavo keliais eisime.

Kas dieną maldą nešim Tau,

Garbingas Lietuvos Globėjau ir Sūnau!

                                               Onutė Karaneckaitė (I vieta)

 

Šventasis gelbėtojas

 

Lydi kiekvieną mano žingsnį,

Jaučiu – supuos Tavam delne.

Globėjau jauno palikimo,

Tu apsupi mane šviesa.

 

Tamsiam skausme randu atsirėmimą,

Rankas paliečia lelija balta.

Jaučiu – skausmingos žaizdos man sugyja,

Saugus aš meilės ugnyje.

 

Regiu aš nuostabųjį vaizdą!

Šauki, ištiesęs ranką į mane!

„Jaunime, – sakai, – džiaukis ir mylėki,

Nepaklysk vingiuotam kelyje“.

 

Ir bėgu aš į begalinę laimę.

Tikėjime ramybę atrandu.

Klaupiuos prieš karalaitį šventą

Ir jausmų laisvę pajuntu.

                         Aldutė Karaneckaitė (I vieta)

 

Šventasis Kazimieras – mūsų gelbėtojas

 

Šventasis Kazimieras meldėsi,

Kitiems aukojosi,

Labai visus mylėjo,

Žmonėms daug padėjo.

 

Karūnos atsisakė,

Auksą ir turtą paliko,

Lietuvą labai mylėjo,

Kitiems daug padėjo.

 

Ėjo į bažnyčią,

Kentėjo už ligonius,

Jis Dievą meldė,

Sveikatos prašė.

 

Mylėjo visus –

Mažus ir didelius.

Tai mūsų užtarėjas,

Jaunimo globėjas.

 

Dėkojam už viską,

Mes ačiū Tau sakom

Už kantrybę jauniems

Ir meilę visiems.

                  Daiva Marteckaitė (II vieta)

 

Šventasis Kazimieras

 

Tai jis globojo jaunus lietuvius,

Doras, pamaldus žmogus jis buvęs.

Karališkais rūbais vilkėjo,

Visa širdimi Lietuvą mylėjo.

 

Su lelijom rankoj, karūna ant galvos,

Tai šventasis Kazimieras, globėjas Lietuvos.

Žmonių viešosios tarnybos užtarėjas,

Maltos ordino globėjas.

 

Jam paminklas pastatytas,

Ne vienas jo portretas matytas.

Rotušės aikštėje jo bažnyčia.

Jis mirė sirgdamas džiova.

 

Iškilmingos procesijos metu

Kazimieras paskelbtas šventu.

Minėjimo dieną Kaziuko mugė vyksta.

Tegul jis iš mūs atminties neišnyksta.

                        Patricija Valinčiūtė (II vieta)

 

Mūsų užtarėjas

 

Šventasis Kazimieras

Mūsų užtarėjas,

Jaunimo globėjas,

Žmonijos patarėjas.

 

Jis pataria visiems –

Mažiems ir dideliems.

Džiaugiasi matydamas mus

Visus gerus ir sveikus.

 

Maldą jam sako gražiausią,

Gieda giesmelę seniausią.

Vaikučiai, širdis atvėrę,

Mąsto apie užtarėją.

 

Jie galvas aukštyn pakėlę

Žiūri į globėją.

Prašo globoti juos

Ir melstis už mus.

 

Dėkingi užtarėjui esam

Už meilę, džiaugsmą ir laimę.

Mes maldos jo prašom

Ir už viską ačiū sakom.

 

Užtarėjas džiaugiasi labai

Ir glosto vaikus ilgai.

Jis myli visus vaikus –

Mažus ir didelius.

                        Viktorija Marteckaitė (III vieta)